tubuhan botani rendah

Please download to get full document.

View again

of 3
5 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
MAKALAHTUGAS
Document Share
Document Transcript
  Kelas Tumbuhan Dikotil Atau Tumbuhan Biji Belah ( Dicotyledoneae ) Tumbuhan-tumbuhan yang tergolong dalam kelas ini meliputi tema, semak-semak, perdu maupun pohon-pohon yang seperti telah disebutkan terdahulu dapat dikenal karena mempunyai ciri-ciri berikut : Ciri-ciri morfologi : 1.   Seperti namanya telah menyebutkan tumbuhan-tumbuhan ini mempunyai lembaga yang tidak mempunyai pelindung yang khusus. 2.   Akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok (akar tunggang) yang bercabang- bercabang dan membentuk sistem akar tunggang. 3.   Batang berbentuk kerucut panjang, biasanya bercabang-cabang dengan ruas-ruas dan  buku-buku yang tidak jelas. 4.   Duduk daun biasanya tersebar atau berkarang, kadang-kadang saja berseling. 5.   Daun tunggal atau menjamuk, seringkali disertai oleh daun-daun penumpu, jarang mepunyai pelapah, helaian daun bertulang menyirip atau menjari. 6.   Pada cabang-cabang ke samping seringkali terdapat 2 daun pertama yang letaknya tegak lurus pada bidang median dikanan kiri cabang tersebut. 7.   Bunga bersifat di-,tetra-, atau pentamer. Ciri-ciri anatomi : 1.   Baik akar maupun batang mempunyai cambium, hingga akar maupun batangnya memperlihatkan pertumbuhan menebal sekunder. 2.   Pada akar sifat radial berkas pengangkutannya hanya nyata pada akan yang belum mengadakan pertumbuhan menebal. 3.   Pada batang berkas pengangkutan tersusun dalam lingkaran dengan xilem disebelah dalam dan floem disebelah luar, diantaranya terdapat kambium, jadi berkas  pengangukutannya bersifat kolateral terbuka, kadang-kadang bikolateral. Perkecualian atau penyimpangan dari sifat-sifat tersebut diatas dapat kita jumpai diantara tumbuhan-tumbuhan yang termasuk  Dicotyledoneae , misalnya: -   Tidak mempunyai sistem akar tunggang a.l. tumbuh-tumbuhan yang tergolong dalam suku  Nymphaeaceae, piperaceae, -   Daun duduknya berseling, misalnya beberapa marga yang tergolong dalam suku Annonaceae.   Penyimpangan dari sifat-sifat anatomi pun terdapat misalnya: -   Berkas pengangkutan dalam batang tersebar; terdapat pada anggota-anggota suku  Nymphaeaceae .   Dicotyledoneae dapat dibedakan dalam 3 anak kelas: monochamyceae (Apetalae), Dialypetalae,  dan sympetalae. Yang perbedaannya terletak dalam ada dan tidaknya daun-daun mahkota (petalae) dan bagaimana susunan daun-daun mahkota tersebut.  Sementara ahli hanya membedakan 2 anak kelas saja yaitu: 1.   Choripetalae yang meliputi  Apetalae  dan  Dialypetalae .   2.   Sympetalae.   Dari ke-3 anak kelas tersebut yang mana yang paling primitif tidak terdapat  persesuaian pendapat. Ada yang menganggap monochlamydeae yang paling  primitif dengan alasan a.l. : belum terdapatnya hiasan bunga dan cara  penyerbukan yang anemogami, jadi mempunyai sifat-sifat yang mendekati sifat-sifat Gymnospermae . Sebaliknya ada yang menganggap  Dialypetalae  yang paling primitif melihat  jumlah daun-daun hiasan bunga yang besar dan susunannya menurut spiral seperti daun-daun pada cabang biasa, juga masih banyak terdapat apokarpi pada bunganya. Dalam uraian berikut berturut-turut akan dibicarakan ke 3 anak kelas tersebut diatas yaitu:  Monochlamydeae (Apetalae),  Dialypetalae, Sympetalae. A.   MONOCHLAMYDEAE (APETALAE ) Tumbuh-tumbuhan yang tergolong dalam anak kelas ini kebanyakan berupa  pohon-pohon atau setidak-tidaknya tumbuh-tumbuhan yang batangnya berkayu, bunga  berkelaminan tunggal, dengan penyerbukan anemogami, jaran entemogami. Hiasan  bunga tidak terdapat, atau kalau ada hanya tunggal, oleh sebab itu disebut disebut  Monochlamydeae (mono = satu, tunggal ; chalmydos = mantel, selubung). Hiasan bunga yang tunggal itu biasanya menyerupai kelopak, jarang menyerupai mahkota, oleh sebab itu juga dinamakan Apetalae (a = tidak, tanpa; petala = daun mahkota). Hanya pada golongan tertentu saja terdapat hiasan bunga ganda, a.l. pada suku caryophyllaceae. Benang sari sama banyaknya dengan jumlah daun-daun hiasan bunga, duduknya  berhadapan dengan daun-daun hiasan bunga (superponeren), atau terdapat jumlah benang sari yang besar. Bangsa ini a.l. meliputi : Suku: Moraceae. Biasanya terdiri dari pohon-pohon yang bergetah, jarang berupa terna, dengan daun-daun tunggal yang duduknya tersebar dengan daun-daun penumpu yang lebar yang kadang-kadang memeluk batang. Bunga berkelaminan tunggal, tersusun dalam bunga majemuk berbatas, yang berbentuk bongkol, tongkol, atau periuk. Bunga-bunga tersebut telanjang atau dengan hiasan bunga yang tidak gugur dan kemudian menjadi tebal berdaging. Bunga jantan dengan tenda bunga yang berbilangan 2-6, kebanyakan 4, 4 benang sari sama dengan daun hiasan bunga, duduknya berhadapan dengan daun-daun hiasan bunga. Bunga () dengan bakal buah yang tenggelam sampai menumpang, dengan 1 atau 2 tangkai putik, beruang 1 bakal biji yang bergantung atau  terletak didasarnya. Buahnya buah semu majemuk, biji dengan endosperm tidak lembek  bengkok. - Suku ini terdiri atas ± 70 marga dengan ±  1000 jenis yang terutama tumbuh di daerah- daerah panas, banyak diantaranya yang berguna bagi manusia. Contoh-contoh: Fiscus dengan ±  700 jenis misalnya : Fiscus elastic (karet), F, benjamina (beringin). F. religiosa (pohon bodi), F. glomerata (lo), F. carica (buahnya dimakan). F. seftika ( awar-awar). F. variegate artocarpus: A. integra ( nangka ), A. communis ( kluwih sukun ). A. champeden ( cempedak ). A. elastic ( benda ). Dijawa gelah pohon benda digunakan sebagai perekat yang dengan teknik khas ( dalam bahasa jawa jontrot ) dipakai dalam menangkap burung perkutuk hidup-hidup. Morus: Morus alba. M. nigra ( besaran. Murbei ) untuk pemeliharaan ulat sutera (bombyx mori). Juga buahnya dapat dimakan. Castilloa: C. elastic (menghasilkan karet). Antaris : A, toxicaria ( pohon ancar, pohon upas), getahnya mengandung bias untuk  berburu. Broussonetia. B. papyifera. B. kampferi.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks