SWASTA - JADUAL PEMARKAHAN EKSTRA KURIKULUM(1).pdf

Please download to get full document.

View again

of 2
13 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN KOKURIKULUM DAN SUKAN JADUAL PANDUAN PEMARKAHAN EKSTRA KURIKULUM ARAHAN: PILIH SATU MARKAH TERTINGGI SAHAJA DARIPADA KEEMPAT-EMPAT BIDANG, MARKAH MAKSIMA 10. BIDANG PERKARA MARKAH Ketua Murid 10 Timbalan/Penolong Ketua Murid
Document Share
Document Transcript
  1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN KOKURIKULUM DAN SUKAN JADUAL PANDUAN PEMARKAHAN EKSTRA KURIKULUM  ARAHAN: PILIH SATU MARKAH TERTINGGI SAHAJA DARIPADA KEEMPAT-EMPAT BIDANG, MARKAH MAKSIMA 10. BIDANG PERKARA MARKAH A. PERKHIDMATAN (Bukti Penglibatan: Sijil Pencapaian) Ketua Murid 10 Timbalan/Penolong Ketua Murid 8 Pengurusan Utama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah Pengawas/ Ketua Asrama / Ketua PRS / Pengerusi Badan-Badan Perkhidmatan Sekolah 7 Penolong Ketua Asrama / Pengawas Pusat Sumber/ Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah 6 AJK Utama Badan-badan Perkhidmatan atau Pengurusan / Bendahari / Setiausaha / Ketua Biro - Asrama / PRS / Penerima sijil dan lencana SLAD / PROSTAR / Pegawas Koperasi/ / Ketua Kelas / Ketua Tingkatan / 5 Ahli-ahli J/Kuasa Perkhidmatan dan Sokongan - AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm Penerima sijil SLAD / PROSTAR/ Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik 3 B. ANUGERAH KHAS   1. ANUGERAH REMAJA PERDANA (ARP)  – ANJURAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 1.1. Emas 10 1.2. Perak 7 1.3. Gangsa 5 2. PINGAT TUNAS JAYA KEBANGSAAN  –  ANJURAN KEMENTERIAN WANITA 10 3. ANUGERAH PENGAKAP /PANDU PUTERI RAJA  –  ANJURAN PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA   10 4. ANUGERAH KHAS SUKAN 4.1 Peringkat Kebangsaan 5 4.2 Peringkat Negeri 4 4.3 Peringkat Zon/Daerah/Bahagian 3 4.4 Peringkat Sekolah 2 5. PENYERTAANN PERINGKAT ANTARABANGSA BUKAN ANJURAN KPM 5.1. Emas 5 5.2. Perak 4  2 5.3. Gangsa 3 6. LAIN-LAIN ANUGERAH/PENGHARGAAN KHAS SETARA  6.1 Peringkat Kebangsaan 10 6.2 Peringkat Negeri 7 6.3 Peringkat Zon/Daerah/Bahagian 5 6.4 Peringkat Sekolah BIDANG PERKARA MARKAH C. KHIDMAT SUMBANGAN   1. Aktiviti Kelab Riadah/Hobi 1 2. Aktiviti Pertubuhan Sukarela 1 3. Aktiviti Rumah Kebajikan/Rumah ibadat 1 4. Aktiviti Kemasyarakatan 1 5. Aktiviti Persembahan Kebudayaan 1 6. Aktiviti Persatuan Kebajikan 1 7. Aktiviti Pasukan Sukarela 1 D. PROGRAM NILAM PERINGKAT NILAM EMAS PERAK GANGSA 1. Kebangsaan 10 9 8 7 2. Negeri 9 8 7 6 3. Daerah/Zon/Bahagian 8 7 6 5 4. Sekolah 7 6 5 4 BIDANG PERKARA MARKAH C. TIMMS DAN PISA   1. Penyertaan di peringkat antarabangsa yang mencapai tahap cemerlang 10 2. Penyertaan di peringkat antarabangsa 8 3. Penyertaan di peringkat kebangsaan 6 GRED MARKAH A Antara 80 hingga 100 B Antara 60 hingga 79 C Antara 40 hingga 59 D Antara 20 hingga 39 E 19 dan kurang
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks