Subvenció per a projectes de foment de l'economia circular: Convocatòria 2018

Please download to get full document.

View again

of 33
60 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
1. AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos Yolanda Morcillo 30 Maig de 2018 SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE FOMENT DE…
Document Share
Document Transcript
 • 1. AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos Yolanda Morcillo 30 Maig de 2018 SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE FOMENT DE L’ECONOMIA CIRCULAR: CONVOCATÒRIA 2018
 • 2. 2 AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC) Objectiu ARC: Establir l’estratègia d’actuació de la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció i de gestió de residus, sota la perspectiva de contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient dels recursos i afavorint el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni, que alhora sigui competitiva i generadora de noves activitats. Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20 ) Empresa pública adscrita al Dept. de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que té competència sobre els residus que es generen o gestionen a Catalunya.
 • 3. 3 L’ECONOMIA CIRCULAR Economia que és reparadora i regenerativa per disseny, i que té com a objectiu mantenir els productes, components i materials a la seva utilitat i valor més alts en tot moment, distingint entre cicles tècnics i biològics. (Font: Ellen MacArthur Foundation). L’economia circular es basa en 3 principis fonamentals: • Dissenyar per eliminar residus i contaminants • Mantenir els producte i materials en ús • Regenerar els sistemes naturals. Altres maneres de definir-la: “Make things last” (“Fer que les coses durin”, Zero Waste Scotland ) “Mantener la utilidad y valor de las cosas” (Mahou)
 • 4. 4 EL CICLE DE VIDA DELS PRODUCTES EN L’ECONOMIA CIRCULAR
 • 5. 5 SUBVENCIONS ARC ADREÇADES A EMPRESES PRIVADES 1) RESOLUCIÓ TES/851/2018, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular. RESOLUCIÓ TES/955/2018, de 9 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular (ref. BDNS 398386). Dept. Prevenció i Eficiència dels Recursos ARC. 2) RESOLUCIÓ TES/953/2018, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials (+ Modificació de procesos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés) Departament Avaluació d’activitats ARC. 3) RESOLUCIÓ TES/954/2018, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. Departament Recollida Selectiva ARC.
 • 6. 6 WEBINARS INFORMATIUS SOBRE LES ORDRES DE SUBVENCIÓ 2018 30 de maig de 2018 Foment de l'economia circular - Horari: d'11h a 12h Inscripció aquí 31 de maig de 2018 Utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció - Horari: d'11h a 12h Inscripció aquí 1 de juny de 2018 Foment de la recollida selectiva de matèria orgànica per a ens locals – Horari: de 10h a 11h Inscripció aquí Foment de la recollida selectiva de matèria orgànica per a comerços i serveis – Horari: d’11h a 12h Inscripció aquí 4 de juny Prevenció i preparació per a la reutilització de Residus Municipals - Horari: d'11h a 12h Inscripció aquí Prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de Residus Industrials - Horari: de 12h a 13h Inscripció aquí
 • 7. 7 SUBVENCIÓ ECONOMIA CIRCULAR ARC OBJECTIU: fomentar projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos  Ajut adreçat a empreses privades de Catalunya.  Per finançar projectes de desenvolupament o implementació en el mercat de nous productes o serveis, que ajudin a la transició cap a una economia circular.  1a convocatòria en 2016 (publicació cada any). Any 2018: Bases: Resolució TES/851/2018, de 24 d’abril. Enllaç DOGC Convocatòria: Resolució TES/955/2018, de 9 de maig. Enllaç DOGC  Parcialment finançats amb el Cànon sobre la deposició controlada de residus industrials. (Import 2016: 11,85 euros/tona. Import per a 2017 i 2018: 15,80 €/t)
 • 8. 8 QUÈ ES POT PRESENTAR? PROJECTES D’ECONOMIA CIRCULAR CLASSES: - Per desenvolupar/testejar nous productes o serveis (classe B) - Per implementar en el mercat nous productes o serveis (classe A) CATEGORIES: 1. Ecodisseny de nous productes o serveis 2. Nous models de negoci 3. Reutilització i reparació de productes 4. Sistemes de retorn de productes usats (take-back schemes) 5. Remanufactura 6. Simbiosi industrial 7. Nous usos de materials reciclats 8. Nous processos o tecnologies de millora de la valorització de residus de tercers 9. Mineria d’abocadors Requisit: impacte positiu en residus/recursos materials
 • 9. 9 QUI ES POT PRESENTAR? BENEFICIARIS • EMPRESES PRIVADES • AGRUPACIONS D’EMPRESES PRIVADES amb almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya.  CONCEPTE EMPRESA INDEPENDENT DE LA FORMA JURÍDICA «tota entitat, independentment de la seva forma jurídica, que exerceixi una activitat econòmica», entenent per activitat econòmica «la venda de productes o serveis a un preu donat o en un mercat directe o determinat».  ADREÇAT A EMPRESES QUE FABRIQUEN EL PRODUCTE O OFEREIXEN EL SERVEI (PUNT 3.1 BASES) El sol·licitant promotor del projecte ha de ser l'empresa que implanti o pugui implantar el projecte, és a dir, que fabriqui el producte o que executi el servei objecte del projecte. No s'acceptaran projectes liderats per consultories, enginyeries o centres tecnològics, si bé aquests tipus d'entitats poden ser socis beneficiaris sempre que realitzin alguna de les actuacions subvencionables. En cas de sol·licituds presentades per agrupacions d'empreses, la contribució del soci promotor al projecte ha de ser igual o superior a les contribucions individuals dels altres socis.
 • 10. 10 CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS SUBVENCIONS ECONOMIA CIRCULAR 2018 CLASSES A. Implementació en el mercat de productes I serveis B. R & D (Desenvolupament i testeig de productes i serveis) CATEGORIES DE PROJECTES 1. Ecodisseny de nous productes o serveis 2. Nous models de negoci 3. Reutilització i reparació de productes 4. Sistemes de retorn de productes usats (take-back schemes) 5. Remanufactura 6. Simbiosi industrial 7. Nous usos de materials reciclats 8. Nous processos o tecnologies de millora de valorització de residus 9. Mineria d’abocadors SOL·LICITUDS Del 17 maig 2018 al 16 juliol 2018 OBERTES! ENLLAÇ WEB CALENDARI DEL PROJECTE Execució projecte: Màxim aprox 24 mesos Inici: després d’haver presentat sol·licitud Final: fins desembre 2020 BENEFICIARIS Empreses privades i grups d’empreses privades de Catalunya PRESSUPOST: 830,000 € (ampliació pressupostària prevista) INTENSITAT DE L’AJUT 75% per a PIMES / 50% per a NO-PIMES Màxim de 30,000 € per projecte SUBCONTRACTACIÓ Màxim del 75% DESPESES ELEGIBLES Personal propi, material(*), lloguer d’equips, compra d’equips(**), assajos, consultoria, enginyeria, altres serveis necessaris, despeses indirectes. (*) Excepte matèries primeres per a fabricació en sèrie de productes (**) Només classe A i només part proporcional al projecte)
 • 11. 11 CRITERIS DE VALORACIÓ Concurrència competitiva 1. Criteris d’admissió  Establiment operatiu a Catalunya  Beneficiari és qui porta a terme l’objecte del projecte (fabrica el producte o ofereix el servei)  Requisits (punts 4.1 de les bases) 2. Criteris de valoració. Puntuació mínima exigida 50/100 CRITERIS DE VALORACIÓ PUNTS A. Rellevància ambiental del projecte 40 B. Qualitat tècnica del projecte 15 C. Aspectes econòmics i socials 15 D. Cadena de valor del projecte 10 E. Innovació 10 F. Potencial comercial del projecte 10 Total 100
 • 12. 12 PUNTUACIONS OBTINGUDES ALS PROJECTES ELEGIBLES ANY 2017 71,39% 67,84% 40,90% 42,97% 53,51% 47,70% 59,28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A. Environmental relevance (45%) B. Technical quality (15%) C. Economic and social aspects (15%) D. Value chain (15%) E. Innovation (10%) F. Commercial potential (10%) Total
 • 13. 13 TRAMITACIÓ TELEMÀTICA Pàgina principal ajuts economia circular 2018 ARC
 • 14. 14 TRAMITACIÓ TELEMÀTICA Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) Accés des de pàgina principal ajuts economia circular 2018 ARC
 • 15. 15 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Canal Empresa, Tràmits i formularis)
 • 16. 16 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: MEMÒRIA TÈCNICA 1. Índex de la memòria. 2. Nom i dades del responsable tècnic del projecte. 3. Nom i breu descripció del projecte presentat. 4. Problemàtica ambiental que pretén resoldre o millorar. 5. Antecedents. Experiència prèvia de l'empresa en aquest àmbit. 6. Objectius quantitatius i qualitatius del projecte i de les seves actuacions. 7. Actuacions que es duran a terme. Cal explicar breument les actuacions i identificar qui les portarà a terme (quin sol·licitant o empresa subcontractada, si s'escau). 8. Indicadors de seguiment i avaluació dels objectius proposats. 9. Cronograma i durada del projecte. Cal detallar una temporalització mensual de les actuacions. 10. Diagrama gràfic representatiu del projecte. 11. Pressupost complet per partides. En el cas que l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost s'ha de desglossar per actuacions i per conceptes de despesa. En les actuacions portades a terme per personal propi cal estimar les hores destinades cada actuació. 12. Finançament (import total del projecte i quantitat sol·licitada). 13. Anàlisi del grau d'innovació del projecte. Cal explicar si hi ha projectes i/o solucions similars que ja es troben en funcionament en el mercat a nivell nacional o internacional, i indicar les diferències i/o elements de millora/innovadors que aporta el projecte presentat. 14. Valoració quantitativa del benefici ambiental del projecte en el marc de l'economia circular en la generació de residus i/o en l'eficiència i estalvi de recursos. 15. Integració de la cadena de valor del projecte. Involucració en el projecte de les diferents entitats implicades en el cicle de vida del producte o servei, per exemple, fabricants de producte, proveïdors de materials, empreses de reparació, recicladors, usuaris de les matèries noves reciclades, etc. 16. Impacte econòmic i social del projecte. 17. Una valoració preliminar de la viabilitat tècnica i econòmica de la implantació del projecte. En el cas de projectes de fabricació de prototips o projectes demostratius, caldrà que el projecte inclogui l'elaboració d'un estudi de viabilitat tècnica i econòmica. 18. Difusió del projecte i potencial de replicació dels resultats en altres empreses i/o sectors de Catalunya. 19. En cas de sol·licituds on participin agrupacions d'empreses, cal aportar l'acord de col·laboració subscrit entre les empreses participants, d'acord amb el model normalitzat corresponent, i signat pel representant legal de cadascuna de les empreses. 20. Altres projectes d'economia circular subvencionats per l'ARC. En cas de tenir atorgades subvencions d'economia circular de l'ARC de convocatòries anteriors, cal explicar les diferències/complementarietat del projecte sol·licitat, respecte de les anteriors.
 • 17. 17 PETITS CANVIS AJUTS EC 2018 RESPECTE AJUTS EC 2017 (1) • Categories de projectes (9 enlloc de 7, però mateix esperit però més desglossat) • Regulació més explícita de qui pot presentar projecte: – Promotor ha de ser qui fabrica producte o ofereix servei objecte del projecte – Consultories, enginyeries, centres tecnològics poden participar com a socis però no poden ser promotors del projecte. També poden ser entitats subcontractades. – En agrupacions, la contribució del soci promotor al projecte ha de ser igual o superior a les contribucions individuals dels altres socis. • Un parell de noves obligacions del sol·licitant: – Comprometre’s a respectar la legislació ambiental i en particular la normativa en matèria de residus. – Comprometre’s a informar de l’èxit comercial del producte/servei subvencionat en els 3 anys posteriors a la finalització del projecte. • Subcontractació: màxim 75% (enlloc de 80%). • Alguns detalls sobre despeses elegibles (exemple: s’exclouen les matèries primeres per a la fabricació en sèrie de productes, es regula el lísing, etc.) • Valoració: puntuació mínima de 50/100 punts per ser subvencionable
 • 18. 18 PETITS CANVIS AJUTS EC 2018 RESPECTE AJUTS EC 2017 (2) • Lleugers canvis al contingut de la memòria (diagrama gràfic del projecte, balanç econòmic del projecte, previsió de negoci per als 3 anys posteriors al projecte subvencionat, perspectives de difusió de resultats). • Modalitat de justificació: compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor. (El cost de la revisió del compte justificatiu per un auditor és una despesa subvencionable fins a un import màxim del 5% del pressupost total subvencionable, amb un límit de 1.000 euros). • Projectes d’ecodisseny: Cal que el projecte inclogui l'execució d'una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que en la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat realitzada. • Presentació de modificacions del projecte. Regulat explícitament que s’han de sol·licitar prèviament a la seva execució. A més, data límit per sol·licitar-les: 3 mesos abans que finalitzi termini per executar projecte. • Presentació de pròrrogues (execució, justificació). S’han de sol·licitar com a mínim 3 mesos abans que finalitzi període. Sempre per causes justificades no imputables a l’empresa.
 • 19. 19 LLIURABLES DEMANATS / JUSTIFICACIÓ • INFORME tècnic de resultats • MATERIAL GRÀFIC representatiu dels resultats del projecte (fotografies, gràfics). • FITXA RESUM de comunicació de resultats • ANÀLISI DE VIABILITAT tècnicoeconòmica i ambiental, i enfocament preliminar de negoci, per a projectes de classe B. Ha d’incloure anàlisi amb enfocament de cicle de vida per a projectes d’ecodisseny. • MOSTRES físiques dels nous materials desenvolupats, degudament explicats, si escau + COMPTE JUSTIFICATIU AMB INFORME D’AUDITOR
 • 20. 20 CALENDARI • PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA. 16 MAIG 2018 • Presentació de sol·licituds: fins 16 JULIOL 2018 (2 mesos a partir de la data de publicació al DOGC) • RESOLUCIÓ ATORGAMENT: DESEMBRE 2018
 • 21. 21 SUBVENCIONS PROJECTES ECONOMIA CIRCULAR ANYS 2016-2017 Total 2016+2017: 117 projectes subvencionats; 2.773.185,53 €
 • 22. 22 1. ECODISSENY PRODUCTE/ SERVEI
 • 23. 23 2. NOUS MODELS DE NEGOCI
 • 24. 24 3. REUTILITZACIÓ I REPARACIÓ DE PRODUCTES
 • 25. 25 4. “TAKE-BACK SCHEMES”
 • 26. 26 5. REMANUFACTURA
 • 27. 27 6. SIMBIOSI INDUSTRIAL SIMBITEX (Cespa + Humana) PACTEX
 • 28. 28 7. NOVES APLICACIONS DE MATERIALS RECICLATS
 • 29. 29 8. NOUS PROCESSOS O TECNOLOGIES QUE MILLORIN LA VALORITZACIÓ DE RESIDUS LEASE A JEANS
 • 30. 30 9. MINERIA D’ABOCADORS LEASE A JEANS … és el procés de recuperació de materials residuals dels dipòsits controlats per a un ús posterior com a materials secundaris i, quan no és possible, per al seu reaprofitament energètic.
 • 31. 31 TRAMITACIÓ TELEMÀTICA Pàgina principal ajuts economia circular 2018 ARC - Procés de tramitació - Formulari i annexos
 • 32. 32 - Opció 1: preguntes orals. - Aixecar la mà. - ARC anirà donant la paraula a participants d’un en un(obrir micro) - Fer la pregunta. - Baixar la mà. - Opció 2. Preguntes per escrit, via apartat “Preguntes i Respostes” de Webex. - Escriure la pregunta. - Des de l’ARC recopilarem les preguntes i donarem resposta oral. TORN DE PREGUNTES
 • 33. 33 MÉS INFORMACIÓ Agència de Residus de Catalunya Departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos Sra. Yolanda Morcillo (ymorcillo@gencat.cat) Tel. 935673300 Telèfon Atenció Especialitzada ARC: Bústia de contacte: Enllaç web
 • Similar documents
  View more...
  Search Related
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks