sk sab 1 watikah pengawas 2018.docx

Please download to get full document.

View again

of 18
48 views
DOCX
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
LAPORAN PENYAMPAIAN WATIKAH PERLANTIKAN PEMIMPIN 2018 TEMA DIPIMPIN UNTUK MEMIMPIN TARIKH : 14 JANUARI 2018 (AHAD) MASA : 7.30 PAGI TEMPAT : DEWAN TERBUKA, SK SULTAN ABU BAKAR (1), MUAR CARTA ORGANISASI MAJLIS PENYAMPAIAN PERLANTIKAN PEMIMPIN 2018 PENASIHAT CIK HJH. ZAHARAH BINTI MD. TOP PENGERUSI PN ROHAIZAH BINTI ABDULLAH NAIB PENGERUSI 1 EN AZMAN B HJ ALI N
Document Share
Document Transcript
       LAPORAN PENYAMPAIAN WATIKAH PERLANTIKAN PEMIMPIN   2018  TEMA DIPIMPIN UNTUK MEMIMPIN TARIKH : 14 JANUARI 2018 (AHAD) MASA : 7.30 PAGI TEMPAT : DEWAN TERBUKA, SK SULTAN ABU BAKAR (1), MUAR  CARTA ORGANISASI MAJLIS PENYAMPAIAN PERLANTIKAN PEMIMPIN 2018 PENASIHAT CIK HJH. ZAHARAH BINTI MD. TOP PENGERUSI PN ROHAIZAH BINTI ABDULLAH NAIB PENGERUSI 1 EN AZMAN B HJ ALI NAIB PENGERUSI 2 PN ZARINAH BINTI MAT YASIN SETIAUSAHA CIK NIMA BT HASSAN AHLI JAWATAN KUASA SEMUA GURU  Pendahuluan. Badan disiplin sekolah, pusat sumber sekolah dan Unit Bimbingan dan kaunseling adalah organisasi yang membantu pengurusan sekolah untuk pentadbiran bagi mengurus murid-murid di sk sab 1. Dengan adanya pengawas yang mengawal tatatertib yang dilantik oleh unit disiplin, pustakawan yang dilantik oleh pusat sumber bagi menguruskan perpustakaan dan pembimbing rakan sebaya bagi membantu pengurusan unit bimbingan dan kaunseling dapat melatih murid untuk menjadi pemimpin kecil. Dengan pelantikan ini adalah diharapkan pemimpin murid dapat membantu pihak sekolah bagi mewujudkan sekolah yang cemerlang dan terbilang. VISI Pada Tahun 2018 SK. Sultan Abu bakar (1), mempunyai pemimpin dalam kalangan murid-murid yang berkertrampilan sisamping melahirkan insan yang cemerlang dari aspek kurikulum, kokurikulum dan sahsiah. MISI Menjana peimpin dalam kalangan murid yang berfikirn kreatif, kritis, analitik dan membina komitmen yang tinggi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks