SJK ( C ) PEI HWA JB (BM Kertas 2 - PKSR 2 2016).pdf

Please download to get full document.

View again

of 4
19 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
[ SULIT ] SJK ( C ) PEI HWA JB BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN 5 PENILAIAN 2 (MEI 2016) Nama : _________________ ( ) Markah : __________% Kelas : 5 ( ) Tarikh : ____ / 5 / 2016
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  [ SULIT ] TAN SAW PHING / BAHASA MELAYU K2 / TAHUN 5 / MEI 2016 /MUKA SURAT 1   SJK ( C ) PEI HWA JB BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN 5 PENILAIAN 2 (MEI 2016) Nama : _________________ ( ) Markah : __________% Kelas : 5 ( ) Tarikh : ____ / 5 / 2016 T/tangan Ibu bapa : ________ Masa : 1 jam 15 minit Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B  dan Bahagian C . Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. Bagi Bahagian C , kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1 , atau Soalan 2 . Arahan: Semua bahagian mestilah dijawab dalam kertas kajang  yang disediakan. Bahagian A (10 markah) (Masa dicadangkan: 15 minit) Gambar di bawah menunjukkan suasana di pasar pagi. Tulis lima ayat  yang lengkap tentang aktiviti di pasar pagi berdasarkan gambar.   Dain Ikan  [ SULIT ] TAN SAW PHING / BAHASA MELAYU K2 / TAHUN 5 / MEI 2016 /MUKA SURAT 2   Bahagian B (15 markah) (Masa dicadangkan: 25 minit) Carta di bawah ini menunjukkan panduan kepada pengendali kantin sekolah. Tulis ulasan tentang carta tersebut dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.   Panduan kepada Pengendali Kantin Sekolah pakaian seragam yang bersih dan kemas menjaga kebersihan diri sebelum dan selepas menyediakan makanan menggunakan peralatan memasak yang bersih memilih bahan mentah yang segar dan baharu menutup makanan buang sisa makanan  [ SULIT ] TAN SAW PHING / BAHASA MELAYU K2 / TAHUN 5 / MEI 2016 /MUKA SURAT 3   Bahagian C (25 markah) (Masa dicadangkan: 35 minit) Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan  sahaja. Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan . Soalan 1 Berdasarkan dialog di atas, tulis karangan kamu itu selengkapnya.  ATAU Soalan 2 Tulis sebuah karangan tentang Kemalangan Jalan Raya. KERTAS SOALAN TAMAT Disediakan oleh : Pn. Tan Saw Phing Disemak oleh :  EN. Muhammad Akmal Bin M Sekak Hamzah, kelas kita telah mengadakan perkhemahan pada cuti sekolah yang lepas. Saya mahu awak tulis sebuah karangan tentang pengalaman perkhemahan tersebut. Baiklah,cikgu. Saya akan tulis karangan tersebut dan hantar kepada cikgu.  [ SULIT ] TAN SAW PHING / BAHASA MELAYU K2 / TAHUN 5 / MEI 2016 /MUKA SURAT 4   SJK ( C ) PEI HWA JB BAHASA MELAYU ( PENULISAN ) TAHUN 5 PENILAIAN 2 (MEI 2016) SKEMA JAWAPAN PENULISAN Bahagian A = BINA AYAT 10% 1  Encik Karim menimbang melayan ikan untuk dijual kepada pelanggannya manakala anaknya melayan Puan Lim dengan mesra. 2  Puan Lim memilih beberapa ekor ikan yang segar di gerai Encik Karim. 3  Encik Wong menghulurkan seikat kacang panjang dan seikat sawi kepada ibu Jacky. 4  Jacky menjinjing berjalan sebuah beg plastik sambil berjalan menuju ke gerai Encik Wong. 5  Pak Abu memotong daging yang telah dipesan oleh pelanggannya. memilih tomato melihat memasukkan menjual membeli Bahagian B = Ulasan 15% 1.5 Kebersihan di kantin sekolah sangat penting. Para pengendali kantin sekolah perlulah menjaga kebersihan kantin. 2 Antaranya termasuklah pekerja di kantin disyorkan memakai pakaian seragam yang bersih dan kemas. 2 Selain itu, mereka hendaklah mencuci tangan dengan sabun sebelum memulakan kerja di dapur. 2 Seterusnya, pengendali kantin harus menggunakan peralatan memasak yang bersih kerana peralatan memasak yang kotor akan mencemarkan makanan kita. 2 Di samping itu, pengendali kantin harus memilih bahan mentah yang segar dan baharu untuk mengelakkan keracunan makanan. 2 Masakan yang dihidangkan perlulah ditutup agar tidak dihinggapi lalat. 2 Sisa makanan mestilah dibuang ke dalam tong sampah. 1.5 Hidup kita akan lebih gembira apabila kita sihat. Oleh itu, sentiasalah menjaga kebersihan agar kita sihat dan gembira sepanjang hari. Bahagian C = KARANGAN 25% *Jawapan bergantung pada pendapat guru.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks