Οι γιοί της Ερήμου.pdf

Please download to get full document.

View again

of 517
6 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Alexandra Sellers Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ TO ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΛΕΚΙΝ Νο.28 ISSN 1108-4332 © 2008 ΧΑΡΛΕΝΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. για την ελληνική γλώσσα, κατόπιν συμφωνίας με τη HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V / S.a.r.l. xH ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - BIANCA No.612 Τίτλος πρωτοτύπου: Sheikh’s Ransom © 1999 by Alexandra Sellers. All rights reserved. Μετάφραση: Ρηγούλα Γεωργιάδου TO ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ - BIANCA Νο.616 Τίτλος πρωτοτύπου: The S
Document Share
Document Tags
Document Transcript
          Alexandra Sellers Η   ΠΟΛΥΤΙΜΗ   ΣΦΡΑΓΙΔΑ  TO ΚΥΠΕΛΛΟ   ΤΗΣ   ΕΥΤΥΧΙΑΣ   ΤΟ   ΞΙΦΟΣ   ΤΗΣ   ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ   ΟΙ   ΓΙΟΙ   ΤΗΣ   ΕΡΗΜΟΥ   ΕΙΔΙΚΕΣ   ΕΚΔΟΣΕΙΣ   ΑΡΛΕΚΙΝ    Νο .28 ISSN 1108-4332 © 2008 ΧΑΡΛΕΝΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. για την ελληνική γλώσσα, κατόπιν συμφωνίας με τη HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V / S.a.r.l. xH ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - BIANCA No.612 Τίτλος πρωτοτύπου: Sheikh ’ s Ransom © 1999  by Alexandra Sellers. All rights reserved. Μετάφραση: Ρηγούλα Γεωργιάδου  TO ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ - BIANCA  Νο.616 Τίτλος   πρωτοτύπου: The Solitary Sheikh © 1999  by Alexandra Sellers. All rights reserved. Μετάφραση: Γιώργος Θεοδωρακάκος  TO ΞΙΦΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - BIANCA  Νο.620 Τίτλος πρωτοτύπου: Beloved Sheikh © 1999  by Alexandra Sellers. All rights reserved. Μετάφραση: Γιώργος Θεοδωρακάκος   Επιμέλεια: Χριστίνα Σιμοπούλου Διόρθωση: Ρήγας Καραλής   Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του βιβλίου, η αναπαραγωγή ή μετάδοσή του με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την άδεια του εκδότη. Όλοι οι χαρακτήρες είναι φανταστικοί. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα, που ζουν ή έχουν πεθάνει, είναι καθαρά συμπτωματική.   ΤΕΥΧΟΣ 28   Τυπώθηκε και βιβλιοδετήθηκε στην Ελλάδα.  Made and printed in Greece.
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x