Jaarverslag Heemstede 2018 | MOOI Noord-Holland

Please download to get full document.

View again

of 18
2 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
1ADVIESCOMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT HEEMSTEDE JAARVERSLAG 20182 ADVIESCOMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT HEEMSTEDE JAARVERSLAG 20183Voorwoord…
Document Share
Document Transcript
1ADVIESCOMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT HEEMSTEDE JAARVERSLAG 20182 ADVIESCOMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT HEEMSTEDE JAARVERSLAG 20183Voorwoord Energiedoelen, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit Overal waar transformatie van gebouwde omgeving en cultuurlandschap aan de orde is, spreekt men van energietransitie en hoe die in ons leven én onze woonomgeving zal ingrijpen. Soms lijkt het alsof zuinig omgaan met natuur en milieu, het gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen en alternatieve materialen voor het eerst in de geschiedenis zo belangrijk wordt gevonden. We zijn vergeten dat veel van deze zaken vóór de wederopbouw en de inrichting van onze moderne consumptiemaatschappij vanzelfsprekendheden waren. Duurzaam is iets dat lang meegaat, goed gemaakt is en kan veranderen terwijl het toch bruikbaar blijft. Tegelijkertijd eist de energietransitie nu meer dan ooit klimaatneutrale aanpassingen. Dit vraagt om de volle aandacht van de Adviescommissie, want zowel de energietransitie als duurzaamheid beïnvloeden sterk de vormgeving van onze fysieke leefomgeving. Bestaande woning aan de GroenendaalkadeHet afgelopen jaar heeft de Adviescommissie zich regelmatig gebogen over bouwplannen en transformatievoorstellen die zijn ingegeven door ‘het energievraagstuk’. Soms gaat dat om grote nieuwbouwcomplexen, maar meestal over het halen van de laatste energiedoelen in het bestaande. We zien dat relatief kleine ingrepen grote impact kunnen hebben. Zonnepanelen, buitenisolatie en modern dubbelplusisolatieglas zijn technische hoogstandjes die de vele traditionele en charmante woonhuizen maar matig verdragen. Dat kan zelfs zover gaan dat zeldzame, schilderachtige villa’s verdwijnen om maar ‘aan de eisen van de tijd’ te voldoen. Duurzaamheid is ook het behoud van een gebouw door het een upgrade te geven in plaats van het af te breken (bijvoorbeeld de woning aan de Groenendaalkade). Laten we in Heemstede vooral niet vergeten dat behoud van ruimtelijke kwaliteit juist voortkomt uit de duurzame omgang met onze omgeving. De Adviescommissie ziet het als haar taak om erop toe te zien dat ruimtelijke kwaliteit geen sluitpost wordt, maar bovenaan blijft staan om de energietransitie op verantwoorde wijze te begeleiden. Goede voorbeelden hiervan zijn de twee nieuwbouwprojecten “De Slottuin” en “Spaarnelicht”, beide projecten zijn in de ontwikkelfase omgeschakeld naar aardgasvrij bouwen. De benodigde installaties (om aardgasloos te kunnen bouwen) zijn op een dusdanige manier in het ontwerp geïntegreerd dat zij geen afbreuk doen aan de architectuur. Freek Schmidt, Voorzitter Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede“Duurzaamheid is inmiddels een vanzelfsprekendheid geworden, zoals goede veiligheid of een deugdelijke constructie.” MOOI Noord-HollandUpgrade van de woning aan de Groenendaalkade4 ADVIESCOMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT HEEMSTEDE JAARVERSLAG 20185Inhoud 1. Ruimtelijke kwaliteitsadvisering: nu en straks 72. Commissie, beoordelingskaders en werkwijze 8 BIJZONDER/GROOT PLAN, Spaarnelicht 123. Wat wij u adviseerden in 2018 14 MONUMENT OF HERBESTEMMING, Station Heemstede- Aerdenhout 244. Dilemma’s bij de kwaliteitsadvisering 26 KLEIN PLAN, Ensemblewaarde Blekersvaartweg 285. Evaluatie en aanbevelingen 31 HOE IS HET MET? OUD PLAN, Kleinschalig appartementencomplex Nijverheidsweg 32 Colofon Impressie nieuwbouw aan het water, Havendreef346 ADVIESCOMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT HEEMSTEDE JAARVERSLAG 20187Hoofdstuk 1 Ruimtelijke kwaliteitsadvisering: nu en straks In dit jaarverslag vertellen we hoe de advisering door de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede in 2018 is verlopen en waar we als commissie – met ondersteuning van stichting MOOI Noord-Holland – aan werken. Dit eerste hoofdstuk gaat over de taak die wij voor u uitvoeren. Door de Omgevingswet gaat die taak veranderen. Hoe ziet de ruimtelijke kwaliteitsadvisering er nu en straks uit? 1.1 Nu Van oudsher voert de welstandscommissie een wettelijke taak uit. Maar in veel gemeenten is dat inmiddels anders. De afgelopen jaren heeft onze moederorganisatie MOOI Noord-Holland zichzelf heruitgevonden als adviseurs omgevingskwaliteit. Het werk is waar mogelijk integraler geworden. Veel gemeenten zijn overgestapt van sectorale welstands- en monumentencommissies naar brede adviescommissies met meerdere vormen van deskundigheid. De ruimtelijke kwaliteitsadvisering heeft zich ontwikkeld tot een constructieve dialoog. Het gesprek beperkt zich niet tot het uiterlijk van een bouwwerk maar gaat ook over de betekenis van een plan voor de plek en voor de maatschappij. De commissie weegt in haar advisering af of het plan bijvoorbeeld ook sociale, duurzame of gebruikskwaliteiten met zich meebrengt. Niet alleen het uiterlijk of de schoonheid, maar de balans tussen belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde bepaalt de ruimtelijke kwaliteit. De afweging wordt gemaakt vanuit het publieke belang, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan private belangen. Als onafhankelijk adviseur van uw gemeente zien we het samenbrengen van publieke en private belangen als onze belangrijkste opdracht. Het beste resultaat ontstaat als de commissie in staat wordt gesteld vanaf een vroeg moment mee te denken, samen met de lokale ambtelijke specialisten op het terrein van landschap, stedenbouw en erfgoed. Daarbij is het voeren van een constructief gesprek met de initiatiefnemer – gericht op het creëren van meerwaarde – eigenlijk belangrijker dan de finale (meer traditionele) beoordeling. 1.2 Straks Daarom is ‘nu’ eigenlijk al een beetje ‘straks’. Waar MOOI Noord-Holland als organisatie op heeft voorgesorteerd, wordt straks werkelijkheid. De Omgevingswet zal naar verwachting in 2021 worden ingevoerd. Dan zullen de vertrouwde kaders, posities en instrumenten verder veranderen. Van sommige tradities zullen we afscheid nemen, andere werkwijzen worden verder ontwikkeld en vernieuwd. In een wereld die niet meer functioneert volgens sectorale kaders en lineaire processen, waar de lokale overheid uitnodigend en faciliterend te werk gaat, zullen we moeten zoeken naar de invulling van het begrip ‘goede omgevingskwaliteit’. Het begrip welstand verdwijnt uit de wet, de nieuwe term in de Omgevingswet is ‘het uiterlijk van bouwwerken’. De zorg voor het uiterlijk van bouwwerken moet geregeld worden in het omgevingsplan en de daaraan gekoppelde beleidsregels. De oude scheiding tussen bestemmingsplan en welstand zal verdwijnen. De beleidsregels kunnen worden verbreed tot beleidsregels voor ruimtelijke kwaliteit: erfgoed, stedenbouw, landschap, architectuur en openbare ruimte in onderlinge samenhang. Door ook duurzaamheid, en eventueel gezondheid, veiligheid en natuur toe te voegen worden het beleidsregels voor omgevingskwaliteit – nog integraler. Dit betekent natuurlijk nogal wat voor de uitvoering van de kwaliteitsadvisering. In hoofdstuk 4 zullen we dieper ingaan op enkele dilemma’s die kunnen ontstaan bij de ‘nieuwe’ ruimtelijke kwaliteitsadvisering.8 ADVIESCOMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT HEEMSTEDE JAARVERSLAG 20189Hoofdstuk 2 Commissie, werkwijze en beoordelingskaders 2.1 Even voorstellen Het goed beoordelen van alle ruimtelijke aspecten van een ruimtelijke ingreep in de leefomgeving vraagt vakmanschap. De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede is benoemd door de gemeenteraad en samengesteld uit ervaren envakbekwame adviseurs met kennis die nodig is binnen de gemeente Heemstede. De adviseurs zijn onafhankelijk ten opzichte van de gemeentelijke organisatie en de bouwinitiatieven. In 2018 bestond de commissie uit de volgende adviseurs:Freek SchmidtBrigit de Werdarchitectuurhistoricus en voorzitter van de commissie. Hij werkt als universitair hoofddocent Architectuurgeschiedenis & Erfgoedstudies aan de VU Amsterdam. Daarnaast verricht hij onderzoek binnen het VU onderzoeksinstituut CLUE+ en schrijft hij regelmatig over architectuur en erfgoed. Freek is sinds 2017 als voorzitter aan MOOI Noord-Holland verbonden voor diverse gemeentelijke adviescommissies.is werkzaam geweest in de projectontwikkeling op het gebied van koop/huur, nieuwbouw, renovatie en herontwikkeling. Zij heeft ervaring in marketing, marktonderzoek, productontwikkeling en productadviezen gedurende het gehele ontwikkelingsproces. Sinds juni 2015 is zij als burgerlid verbonden aan MOOI Noord-Holland.De commissie werd ondersteund door: Egon Kuchlein architectlid van de commissie en oprichter van Egeon Architecten BNA. Hij is als cultureel entrepreneur tevens verantwoordelijk voor de organisatie van een reeks van culturele projecten en manifestaties. Egon is sinds 2007 als architect verbonden aan MOOI Noord-Holland voor diverse gemeentelijke adviescommissies.Anke Zeinstra architectlid van de commissie en oprichter van Van der Waals/Zeinstra architekten. Zij heeft daarnaast ervaring als docent aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam en is jurylid geweest bij enkele architectuurprijzen. Anke is sinds 2010 als architect verbonden aan MOOI Noord-Holland voor diverse gemeentelijke adviescommissies.Willy Meekes commissiecoรถrdinator MOOI Noord-HollandJohn van Wanum senior medewerker bouw- en woningtoezicht gemeente Heemstede10 ADVIESCOMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2018112.2 Werkwijze De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede komt op donderdagmorgen in de oneven weken van het jaar in het raadhuis van Heemstede bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar; aanvragers maar ook belanghebbenden en geïnteresseerden zijn van harte welkom om een toelichting te geven of gewoon te luisteren. De commissie biedt een gespreksomgeving waarin de direct betrokkenen aan bod komen in het gesprek over omgevingskwaliteit. De plannen worden digitaal gepresenteerd door de plantoelichter van de gemeente. Indien aanwezig licht de initiatiefnemer of de ontwerper het plan verder toe. De stedenbouwkundige van de gemeente is bij belangrijke plannen aanwezig om de commissie van informatie te voorzien. De vergaderdata voor uw gemeente vindt u via deze link. De adviezen Van elke planbehandeling stelt de commissie een advies op. We streven ernaar dat het advies begrijpelijk is voor iedereen; dus helder geschreven en zonder gebruik van onnodig jargon. Bovendien moet het advies juridisch houdbaar zijn. De plantoelichter zorgt voor het openbaar maken en versturen van de adviezen naar het college, de aanvrager en eventuele andere belanghebbenden. Planregistratiesysteem De adviezen worden gerubriceerd in een door MOOI Noord-Holland ontwikkeld planregistratiesysteem, genaamd CorSys. De commissiecoördinator, de plantoelichter en commissieleden hebben toegang tot dit systeem en kunnen te allen tijde de geschiedenis van de planbehandeling raadplegen. Momenteel wordt een nieuw, verbeterd systeem voorbereid om de overstap naar volledig digitaal werken te kunnen maken. In 2019 zal dit nieuwe systeem in werking gaan onder de naam (MOOI) DARS (Digitaal Advies Registratie Systeem). De gemeenten kunnen hier gebruik van maken, ook voor de plannen die ambtelijk beoordeeld worden. MOOI Noord-Holland zal de gebruikers begeleiden bij de toepassing ervan. Digitale planpresentatiePreadviezen De commissie gaat bij grote, ingewikkelde of voorbeeldstellende plannen graag al vóór de vergunningaanvraag in gesprek met de initiatiefnemer om de mogelijkheden en de kans op maatschappelijke meerwaarde te verkennen. Dit wordt meestal aangeduid met de termen vooroverleg of preadvies. Op deze manier komt het advies van de commissie op een logisch moment in het planproces en kan de inbreng van de commissie nog relatief eenvoudig worden meegenomen. Dit bevordert ook een snelle beoordeling van de definitieve vergunningaanvraag. Vooroverleg wordt door veel initiatiefnemers als een welkome inbreng ervaren. Plannen in strijd met de regels van het bestemmingsplan worden vaak op basis van vooroverleg aan de commissie voorgelegd. Bij een dergelijk plan is naast de stedenbouwkundige afweging ook het advies van de commissie van belang om de haalbaarheid te kunnen beoordelen. Het stedenbouwkundige advies én het advies van de commissie vormen de basis voor de integrale beoordeling/afweging of medewerking wordt verleend aan het bouwplan. Kleine commissie Naar aanleiding van een tussentijds overleg met de wethouder en de plantoelichter is besloten per 1 maart 2018 geen gebruik meer te maken van een aparte kleine commissie, alle plannen worden sindsdien aan de reguliere commissie voorgelegd. 2.3 Beoordelingskaders Er zijn meerdere beoordelingskaders waar de commissie rekening mee houdt. De gemeentelijke welstandsnota vastgesteld in 2016 door de gemeenteraad, is het belangrijkste. Ook het erfgoedbeleid wordt in deze nota toegelicht. De beoordelingskaders zijn naar onze mening over het algemeen goed toepasbaar en dragen bij aan de constructieve dialoog die we voeren met initiatiefnemers. De kaders maken duidelijk wat de gemeente wil bereiken met het kwaliteitsbeleid en bieden houvast bij de begeleiding en de beoordeling van plannen.12 ADVIESCOMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT HEEMSTEDE PROJECT JAARVERSLAG 2018 PLAN BIJZONDER/GROOT13HEEMSTEDESpaarnelicht Twee nieuwbouw torens aan de Cesar Francklaan De plannen voor twee woontorens op een beperkte oppervlakte (op het terrein van het voormalige Diaconessenziekenhuis) worden aan de commissie voorgelegd. De tien verdiepingen hoge torens worden verspringend geplaatst. Het zijn forse torens met appartementen in verschillende groottes waarbij de meeste appartementen zicht hebben op het Spaarne. De torens worden zodanig geplaatst dat er zoveel mogelijk doorzicht behouden blijft. De torens hebben een dubbel hoge hoekentree en staan op een half verdiept parkeerdek waarop een collectieve tuin c.q. plein wordt ingericht. De rijzige torens hebben een horizontale belijning waarin de structuur van de penanten en de smalle en brede gevelopeningen geaccentueerd wordt. Er is gekozen voor een warme, gemêleerde, zandkleurige baksteen met metalen balkonhekken in een goudkleur. De commissie had geen bezwaar tegen de voorgestelde massa, deze werd mogelijk gemaakt door het bestemmingsplan. Zij heeft bij haar beoordeling met name aandacht besteed aan de landschappelijke invulling van de tuin en het ‘onzichtbaar’ maken van de gesloten, half hoge plint van de parkeergarage, en daarnaast aan de gevelindeling: het ritme in de gevels, de stapeling en de uitwerking van de balkons, en de uitwerking en kleur van de zichtbare balkonranden. Tijdens de ontwikkelfase is omgeschakeld naar aardgasvrij bouwen. De benodigde installaties (om aardgasloos te kunnen bouwen) zijn op een dusdanige manier in het ontwerp geïntegreerd dat zij geen afbreuk doen aan de architectuur.De balkons uitgelichtSpaarnelichtTotaal132199* Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunningaanvraag is ontvangen. Het totaal aantal preadviesaanvragen was 44.Aantal planbehandelingen ten opzichte voorgaande jaren: 1514 ADVIESCOMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2018Tabel 2Hoofdstuk 3 Wat wij u adviseerden in 2018 3.1 Cijfers De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede heeft in 2018 advies uitgebracht over 132 aanvragen voor een omgevingsvergunning. Dat zijn er ongeveer evenveel als in 2017. Bij bijna de helft van de aanvragen kon in ĂŠĂŠn keer een positief advies gegeven worden. Bij 39% van de planbehandelingen was de initiatiefnemer of ontwerper aanwezig. In In In 2018 2018 heeft heeft de de Adviescommissie Adviescommissie voor voor Ruimtelijke Ruimtelijke Kwaliteit Kwaliteit Heemstede Heemstede 132 132 vergunningaanvragen vergunningaanvragen behandeld, behandeld, 2018 werden 44 preadviezen voorgelegd. waarvan 17 betrekking hadden op aanvragen van voorgaande jaren. In verband waarvan 17 betrekking hadden op aanvragen van voorgaande jaren. In verband met met plannen plannen die die meerdere meerdere behandelingen behandelingen nodig nodig hadden, hadden, was was het het totaal totaal aantal aantal planbehandelingen planbehandelingen 199. 199. Het aantal nieuwe plannen is met ca 7 % gedaald ten Het aantal nieuwe plannen is met ca 7 % gedaald ten opzichte opzichte van van 2017. 2017. Het Het aantal aantal behandelingen behandelingen daalde daalde met met ca ca 55 % ten opzichte van het vorige jaar. % ten opzichte van het vorige jaar.Aantal Aantal planbehandelingen planbehandelingenAantal1 planbehandelingen Tabel Tabel 1 SOORT SOORT AANVRAAG AANVRAAG Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning waarvan waarvan een een monument monumentAANTAL AANTAL AANVRAGEN AANVRAGEN 79 79waarvan waarvan nieuwbouw nieuwbouw waarvan verbouwing waarvan verbouwingAANTAL AANTAL BEHANDELINGEN BEHANDELINGEN 119 11915 15 6619 19 10 1058 5890 90Preadvies* Preadvies* Reclameaanvraag Reclameaanvraag29 29 16 1647 47 25 25Adviesaanvraag Adviesaanvraag handhaving handhaving Overige vergaderonderwerpen Overige vergaderonderwerpen33 5533 55Totaal Totaal132 132199 1992016Nieuwe aanvragen115124179Aanvragen van voorgaande jaren171111Herhalingen677480Totaal behandelingen19920927020172016Hoe vaak behandeld? Hoe vaak behandeld? Tabel 3 ADVIEZEN AAN B&W Totaal nieuwe aanvragen*2018 111121179Bij eerste behandeling akkoord32 %31 %45 %Bij eerste behandeling niet akkoord tenzij (kleine aanpassing nodig)12 %14 %20 %Bij tweede behandeling akkoord (of niet akkoord tenzij)9%17 %16 %Bij derde of verdere behandeling akkoord (of niet akkoord tenzij)12 %10 %6%Nog in behandeling of definitief niet akkoord of aanvraag ambtelijk afgehandeld32 %25 %12 %Plan wel akkoord op hoofdlijnen maar nog geen aanvraag voor vergunning5%2%1%Erfgoedaanvragen Tabel 5ERFGOEDAANVRAGEN201820172016Totaal aantal272315rijksmonumenten1999gemeentelijke monumenten8104karakteristieke panden010provinciale monumenten0322016 2016 179 17917 17 67 6711 11 74 7411 11 80 80Totaal Totaal behandelingen behandelingen199 199209 209270 270Hoe Hoe vaak vaak behandeld? behandeld? Totaal Totaal nieuwe nieuwe aanvragen* aanvragen* Bij eerste behandeling Bij eerste behandeling akkoord akkoord2017ErfgoedaanvragenAanvragen Aanvragen van van voorgaande voorgaande jaren jaren Herhalingen HerhalingenTabel Tabel 33 ADVIEZEN ADVIEZEN AAN AAN B&W B&W2018* Dit zijn alle nieuwe aanvragen exclusief beleidsadviesaanvragen en handhaving aanvragen.* Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunningaanvraag is ontvangen. Het totaal aantal preadviesaanvragen was * Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunningaanvraag is ontvangen. Het totaal aantal preadviesaanvragen was 44. 44.Aantal Aantal planbehandelingen planbehandelingen ten ten opzichte opzichte voorgaande voorgaande jaren: jaren: Aantal planbehandelingen ten opzichte voorgaande jaren: Tabel Tabel 22 SOORT 2018 2017 SOORT AANVRAAG AANVRAAG 2018 2017 Nieuwe aanvragen 115 124 Nieuwe aanvragen 115 124SOORT AANVRAAGOp de gemeentepagina van Heemstede op onze website zijn meer cijfers te vinden.2018 2018 111 1112017 2017 121 121 32 32 % %2016 2016 179 179 31 31 % %45 45 % %16 ADVIESCOMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2018173.2 Effect van de adviezen De adviezen zijn openbaar en worden uitgebracht aan het college van B&W. In het jaar 2018 zijn alle adviezen van de commissie door het college overgenomen. • Naar aanleiding van een ‘tegenadvies’ betreffende een dakopbouw aan de Cruquiusweg, waarin gewezen wordt op een omissie in het advies, heeft de Adviescommissie de aanvraag ter heroverweging in behandeling genomen; De genoemde omissie is door de commissie onderkend, maar dat heeft niet tot een ander advies geleid;Dakopbouw Borneostraat• Naar aanleiding van een advies van de Commissie bezwaarschriften heeft de gemeente gevraagd het advies betreffende de aanvraag voor het plaatsen van dakpannen aan de Borneostraat aan te vullen. Het ging om het onderbouwen van de conclusie van de Adviescommissie dat door het toepassen van zwarte dakpannen er in ernstige mate sprake is van strijdigheid met de redelijke eisen van wels
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x