Image Puzzle

Please download to get full document.

View again

of 6
12 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Image Puzzle
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  КОМПЮТЪРНА ИГРА „IMAGE PUZZLE” Стефани и!"е#а Ни$%&%#а' ()е*+ „ИКН”' , $-.(/-.0а($и (#%1%2ен -ни#е.(итет 34MPU5E6 GAME 7IMAGE PUZZLE” 89:;<=> ?>@B:C< D>FFC<  Abstract:  “Image Puzzle” is an interactive puzzle game made with the help of the Small Basic programming language. It combines both logical thinking and speed and is suitable for everyone who wishes to have a little break from it all or ust some fun.  Keywords:  Image Puzzle! Small Basic! game! puzzle! co"ordinate! wit. В днешно време, когато интернет индустрията е завладяла света, все повечехора започват да търсят развлечение в мрежата. Тези, които най-често сърфират изинтернет пространството са подрастваите, за които това е начин да се разноо!разят и разведрят."грите от край време са развлечение за стари и млади. В наши дни тяхното разноо!разие е достъпно в мрежата, от което се възползват предимно младите. #атяхното пълно$енно развитие, о!аче, са неоходими такива игри, които са свързанине с насилие, а които провокират творчески начин на мислене, логика исъо!разителност. "менно такава е играта %&'()* +*/, идеята за която се зародиминалия семестър, когато по дис$иплина %Въведение в комп0търната техникатря!ваше да се изготви курсов проект в подълнение с изпита за успешнотозавършване на сесията.1еших да представя игра, в която има надграждане и последователност, кактои нео, което о!единява отделните етапи. 2лед о!мислянето на различнитеварианти, както и на со!ствените ми възможности, се спрях на пъзел, който сеотличава от масовата версия по това, че картинката е вече дадена и единственотонео, което потре!ителят тря!ва да направи, е да я подреди за определено време.3акто вече се подраз!ира, играта 4&'()* +*/ изисква логически начин намислене и !ързи реак$ии. Това са качествата, за които се има желаниетопотре!ителят да развие. 5т една страна, пъзелът притежава опростен, но ефективен  за $елта дизайн. Това е игра, реализирана чрез средата 6'( 7(89:. ;редставляваинтерактивна графична повърхност, съставена от две основни полета < първото откоито е за изо!разяването на исканата картинка, хронометър и !утон за известяванепри прикл0чване на играта, докато другото поле е съставено от по-малки такива,съдържаи елементите, представляваи частите, от които е съставена желанатакартинка. ;о този начин имаше възможност да се развият математическите илогическите умения, тъй като се изисква постоянно !оравене с координати. 5т другастрана, така се раз!ра, че зад една на пръв поглед просто изглеждаа картинка секрият изчисления, които тестват не само съо!разителните спосо!ности, но и усета запространство и начин на подред!а."грае се от един играч, който използва мишка, за да мести съставляваитеелементи от по-малкото поле към указаните места, зададени в полето отляво. =коима съответствие на компонент и о!означена форма, елементът авотоматично заемао!осо!еното му място. В противен случай той се връа о!ратно на мястото си вмалкото поле. ;ри успешно построяване на картинката потре!ителят тря!ва данатисне 6>'9? < !утона, за да се отчете опитът му. =ко не го стори в указанотовреме от @Aсек., опитът се счита за неуспешен. ;отре!ителят съо така гу!и и аконе успее да нареди пъзела достатъчно !ързо, или ако натисне 6>'9? < !утона !ез дае задал форма на някой от елементите. Bдинственият начин да се от!ележи по!еда епъзелът да !ъде нареден в указаното време, и преди то да изтече да се кликне върху6>'9? < !утона. "грата е съставена от четири нива, всяко следвао от които се зареждаавтоматично при успешно минаване на предходното. Те се извикват посредствомкомандата 4CD*(?* E&/, която създава интерфейса на играта < размери иместоположение на отделните елементи, както и мястото на полетата, където е са разположени. Fо преди да се премине към тази подро!ност, се определят с точносткоординатите на мишката, за да може тя правилно да из!ере съставляваата част ида я постави на съответното й място в по-голямото поле. Това се случва чрезпореди$а от &GHIJ*K твърденияL Фиг.1.  #$%&'&()*& +,,%'-*/-/& * +0%1,%  В този случай с точност се определя къде тря!ва да попадне мишката, за дасе извършат следваите действия, а именно в рамките на по-малкото поле.3оординатите 4MN/ и 4MO/ са константни величини, които всъност представляват разстоянието до лявата и до горната част на та!ли$ата с осемте фигури. #а да сеимат предвид, по подраз!иране те са вкл0чени към изчисленията.Pруга осо!еност на играта е самият интерфейс, който е както различен, такаи еднакъв във всяко нивоL различен по формата на елементите, еднакъв по техния!рой. 5!ото между тях са таймерът и 6>'9?-!утона, за които става дума по-напред в доклада.Qунк$ията за нивато е зададена ое в началото на кодаL Фиг.2.  #$%&'&()*& * *-2, 5т тук се вижда, че за всяко ниво се зарежда различен интерфейс, койтоизглежда по следния начинL  Фиг.3.  34%2, *-2,  Фиг.4.  5/,%, *-2,    Фиг.5.  6%&/, *-2, Фиг.6.  7&/24%/, *-2, Qормите са създадени съответно с функ$ията 46J(M*8/, а за двойката листа,очи и т.н. < посредством $икъл 4RSD/, където се определя и разстоянието междудвата идентични елемента.#а да функ$ионира правилно играта, са зададени и точно определеникоординати, върху които мишката тря!ва да кликне, за да из!ере съответнатасъставляваа част. Тази осо!еност е зададена чрез подпро$едура 4TS8*TSU*/ откъдето се вижда, че когато курсора се намира в малкото поле отдясно и е из!ралопределена форма, то това изо!ражение е може да !ъде управлявано от играча. Вслучай, че този елемент !ъде поставен в съответстваото му място в $ялостнатакартина, то функ$ията е изпълнена правилно. "наче, той се връа о!ратно в полетоотдясно. Фиг.7.  5489,:*,1/ 8 0$%2(&*-& ,/ $,/%&;-/&() 2ъо така, за да заема о!осо!ената му форма, на из!рания компонент езададен определен диапазон от стойности, които може да заема. Това означава, чекликнатата форма тря!ва да се намира на разстояние, по-голямо или по-малко с VWпиксела от горния ляв ъгъл на матри$ата, за да !ъде разпозната. =ко това условие еизпълнено, тогава елементът автоматично се премества от лявото поле в дясното,като изпълва определеното му място, чрез което номерът на поставенете частиX4YDSMM*Y/Z се увеличава с едини$а.  5свен това, за да ра!оти правилно програмата, се изисква поставената формада не присъства повторно на предишното си място Xв та!ли$ата отдясноZ. [словиетосе изпълнява чрез функ$ията 46J(M*8.\*'SU*X8JZ/ за който и да е от осемтеелемента. Фиг.8.  <1(,2-& 8 1429&1/-9,1/ Важна подро!ност, !ез която играта не !и !ила завършена, е нейният таймер.]аксималното време, дадено за успешното подреждане е @Aсек. =ко потре!ителятне успее да се справи с тази задача, се появява прозоре$, оповестява за провал, скоето се изчистват всички фигури от екрана и се започва отначало. В противенслучай времето продължава да тече докато не достигне своя максимум.#а плавния преход между нивата се използва отделна функ$ия, коятоконтролира 6>'9?-!утона. =ко играчът е успял да намери подходяото място навсеки един от о!о осемте компонента в рамките на указаното време, то след като еактивиран !утона, се появява съо!ение, което сигнализира за успеха му. 2лед товакато резултат се изписва неговият рекорд. 5т друга страна, ако потре!ителят неуспее да се справи, новото съо!ение, което е се изпише на прозоре$а е 4IDO()(9K^/ и играта стартира наново.  Фиг.9.  =0*+>-) /?9&% Фиг.10.  <1$&@*, 824%@&*, *-2,
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks