How Art Evolves: A Cognitive Exploration

Please download to get full document.

View again

of 1
12 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
"Art, tells lie to understand the truth"; said Picasso. A ringside view about how we create art, caricatures, cartoons, pictures; an effort to understand art through NeuroAesthetics.
Document Share
Document Tags
Document Transcript
   a{ddma, {X. 2 {S g| ~a 2012 5  g‘J« "EH m Vù¶mV hmo Vr, ~XHo {n„o gwao I   hmo Vo Hw én do S>o, {nëby  V¶mV EH  EHo {XZr na§Vw, {nëbmg ˶m H imbo^¶ do S> nma ˶mMo, dmè¶mgdo nimbo nmʶmV nmhVmZm, Mmo é{Z¶m jU¡ H  Ë¶mMo M ˶m H imbo, Vmo amOh§ g EH '  {dgmì¶m   eVH m‘ܶo {MÌH bo ‘ܶo Zdm nm¶§ Sm  nmSUmao ñno ZMo nmãbmo {nimgmo H bo bm "EH àH maMo  Ag˶ H WZ H aUmao g˶ (  Art, that tells lie to understand truth )' Ago åhUV. ˶m§ Zr Amnë¶m Am¶wî¶mV éO{dbo ë¶m ³¶w  {~P‘ Am{U H mo bmO  ¶m H bmàH mam§‘Yy  Z Amnë¶mbm ˶mMr à{MVr ¶o Vo.  gm¢ X¶m© À¶m àñWm{nV H ënZm§Zm Y³H m Xo V ZdZdrZ à¶mo J  H aV H bo À¶m B{VhmgmMm àdmg Pmbm Amho. "춧 J{MÌ-  H bm' ho Wo Q> {MÌH bo À¶m à‘w  I àdmhmVrb AZo H  H ënZm§ Zm Amnë¶m A§ Va§ JmV gm‘mdy  Z Ko Vo Am{U Varhr Amnbo do Jio nU Ony  Z R>odVo. {nimgmo åhUm¶Mo H s, "à˶o H  bhmZ ‘y  b ho H bmH ma AgVo. ‘mo R>r ASMU Aer Amho   H s, ‘mo R>o Pmë¶mZ§ Vahr H bmH ma åhUy  Z H go ahmdo.' AJXr  bhmZnUmnmgyZ Vo ‘ao n¶ª V 춧 J{MÌ, nÌH m[aVm, {MÌnQ>  Vgo M em{har, bmoH H bm Aem {d{dY H bm§‘ܶo ñdV:bm  ñdÀN>§ XnUo ^Q>Hy  XoUmè¶m ~mimgmho ~ R>mH ao ¶m§ À¶m ñ‘¥ Vr  ‘hmamï´ EH 춧 J{MÌH ma åhUy  Z eVH mZw  eVHo MmbdV  amhrb. EImXo {MÌ Amnë¶mbm Z³H s gw  § Xa H m dmQ>Vo?  Ë¶mÀ¶mVrb à‘mU~ÕVm, g§K{Q>VnUm Vnerb,  {damoYm^mg, do Jio nU, à{VH mË‘H Vm, g‘énVm g§Vw  bZ,  a§ Jg§ JVr, àH me¶mo OZm, H§o Ðr¶ H ënZm ¶mn¡ H s Z³H s  H mo U˶m H maUm§‘w  io AmnUmbm EH mXo {MÌ, {eën ^mdVo? Amnë¶m ^mdZm, Amnbr {dMma H aʶmMr nÕV, Amnbo  g§ ñH ma ¶mhrn{bH So OmD Z ¶m H bmàH mam§Mo narjU Am{U AmñdmX Ko Ê¶mMo H mo UVo ‘mܶ‘ Amnë¶m ‘|XyZo {dH {gV  Ho bo Amho? T>mo ~i ‘mZmZo Á¶mbm AmnU gm¢X¶© emó åhUVmo   Ë¶mMm Zo ‘H m AW© H m¶? Amnë¶m A§VMjw§ Zm Am{U  ‘‚mmaOw§ Zm gm¢ X¶m© Mm ~moY Zo ‘H m H gm hmo Vmo? ˶m‘mJo   OrdemómMr H mhr ahñ¶o bnbr AmhoV H m? Mo Vm{dkmZ ( Neurolog  y) Am{U ‘mZgmo nMma  emó ( Psychiatr   y) ¶m§À¶m gr‘mao fodarb Aem  àH maÀ¶m AZo H Imob àíZm§da AmO OJ^amVrb AZo H AmKmSrÀ¶m {dÚmnrR>mV g§ emoYZ gww  é Amho. ˶mVrb EH  gdm© V A{YH manXmdarb Zmd, Vo hr ^maVr¶ H° {b’ mo {Z© ¶m  {dÚmnrR>mVrb "‘| Xÿ  d ~moYZemó ( Mind and cognition )' {d^mJmMo g§ MmbH , Sm° . ìhr.Eg.  am‘M§ ÐZ ho hmo ¶.  am‘M§ ÐZ ¶m§ Zr gd© Am¶wî¶ ‘|XþÀ¶m KSm‘moStZm g‘Oy  Z  Ko Ê¶mgmR>r An© U Ho bo Amho. ˶m§ À¶m H m‘m‘w  io VÎdkmZ,  B{Vhmg, gm¢ X¶©emó, ‘mZgemó, ‘mZdd§ eemó ¶m gdmª Zm ^o SgmdUmè¶m àíZm§ Mr "‘| Xÿ  À¶m' nmVirdarb do Jdo Jir  CÎmao g‘Oy  Z Ko Ê¶mg ‘XV Pmbr Amho. hm àíZ Amho- "H bm åhUOo H m¶?' Amnë¶m gdmª Zm ‘mhrV Amho H s,  doJdoJù¶m g§ ñH¥ Vr‘ܶo àXoem§ ‘ܶo, Xo em§‘ܶo Agboë¶m  {d{dYVo‘wio VoWrb H bmàH ma, Z¥Ë¶àH ma ho A{^춳Vr Am{U gm¢ X¶m© À¶m do JdoJù¶m N>Q>m Amnë¶m Am¶wî¶mV Ko D Z  ¶o VmV. am‘M§ ÐZ ¶m§ À¶m VH m© Zw  gma hr {d{dYVm Amnbr  H bm d {VMm B{Vhmg g‘¥ Õ H aʶmg H maUr^y  V R>aVmV.  nU, ˶m§ Mo Iao g§ emoYZ ˶mÀ¶mhr nw  T>o Amho. Vo åhUVmV  H s, ¶m {d{dYVo À¶m (90%) n{bH So EH gm‘mB© H Aer Amnbr g‘Oy  V AgVo Or ‘| Xÿ  Vrb ‘‚mma‚my  d ˶m§À¶mVrb  hmbMmbtda Adb§ ~y  Z AgVo Am{U Aem 10 Q>³Ho  gm‘mB© H Ñï>rH mo Zm‘w  io AmnU EH OmJ{VH nmVirda  qH dm do Jdo Jù¶m H bmn§Wm§ À¶m ì¶mgnrR>m§ da EImÚm {d{eï>  H bmàH mamVrb Zm{dݶ qH dm CËH¥ îQ> gm¢ X¶© ‘yë¶m§ da  EH ‘V R>aVo. am‘M§ ÐZ ¶m§ Zr ‘| Xy  ~Ôb Aä¶mg H aUmè¶m  EH m Zì¶m emómbm OÝ‘ {Xbm Amho, ˶mbm åhUVmV-"‘‚mma‚my-gm¢X¶© emó ( Neuro-Aesthetics )  ¶mÛmao Vo Amnë¶m ‘| Xþ  À¶m H m¶© àUmbr~m~VrV ZdrZ {gÕm§ V  ‘m§ Sy BpÀN>VmV. Amnbm ‘| Xÿ  åhUOo à{VH¥ Vr ~Z{dUmao EH  ¶§Ì Amho. AmnUmbm Zoh‘r Iè¶mIw  è¶m  OJmVrb Jmo ï>tda H m‘ H aʶmgmR>r Am^mgr à{V‘m V¶ma H éZ ˶mda {dMma  H aV amhʶmMr hm¡ g AgVo. Amnë¶mbm  Xþ  gè¶m bmo H m§ À¶m ñd^mdmÀ¶m à{VH¥ Vr  V¶ma H aV amhʶmMr gd¶ bmJVo.  H maU, ¶mM à{VH¥ VtÀ¶m AmYmao AmnU Amnë¶m ¶mo OZm  R>adV AgVmo. ^{dî¶mVrb KQ>Zm qH dm 춳VtMo-g‘y  hm§Mo   dmJUo H go Agy  eHo b ¶m~Ôb e³¶Vm 춳V H aʶmgmR>r,  nSVmiʶmgmR>r ˶mMm Amnë¶mbm Cn¶mo J hmo Vmo. am‘M§ ÐZ  ¶m§ À¶m~amo~aM ‘§o Xÿ  À¶m, Amnë¶m OSUKSUrMm Am{U Amnë¶m CËH« m§ VrVrb ‘hÎdmÀ¶m Q>ß߶m§da KSbo ë¶m  ~Xbm§Mo {díbo fU H aUmè¶m ñQ>rìhZ qnH a ¶m§ Mm C„o I  H amdm bmJo b. ho ‘mZgemómMo A{V ZmdmObo bo àmܶmnH Am{U {dMmad§ V Amho V. Amnbr ^mfm H er {dH {gV hmo Vo, Amnbo ‘Z/‘| Xÿ  H go H m‘ H aVo, AmnU EH Xþ  gè¶mÀ¶m ^mdZm§er H em àH mao Ow  idy  Z Ko Vmo, EH ‘o H m§ àVr à{V‘m  H em àH mao V¶ma H aVmo ¶m {df¶m§da Sm° . am‘M§ ÐZ Am{U  Sm° . qnH a ¶m§ À¶m g§emoYZm‘ܶo H ‘mbrMo K{Zð> YmJo Xmo ao  Amho V.  Ogo Vwåhr ¶m Amo ir dmMV AmhmV, Vgo OJmVrb  EH m ‘hÎdmÀ¶m AZw^y  VrMr gmj AmnU KoV Amhmo V. AmnU EH Xþgè¶m§ À¶m Am¶w  î¶mda Ho di ^mfo À¶m Omoamda  àM§ S à^md Q>mHy  eH Vmo. Ho di Amnë¶m Vm| SmVrb H mhr AmdmO, ‘| Xþ  Vrb {dMmam§À¶m H mhr g§H ënZm§ À¶m g§ ¶w  JmVy  Z AmnU àM§S VmH XrÀ¶m g§ dmXmbm OÝ‘ Xo D eH Vmo. EH  g‘mZ ^mfm hr Amnë¶mbm Omo SVo Am{U X¡Z§ {XZ àíZ  gmoS{dʶmgmR>r ‘XV H aVo. ‘m{hVrMo AmXmZ-àXmZ H aUmao   EH àM§ S Omio ¶m ^mfoÀ¶m ‘mܶ‘mVy  Z V¶ma hmoVo. AmnU ^mfm H er {eH Vmo Am{U {d{dY H bmàH mam§ H So H go   nmhVmo ¶m Xmo Ýhr g§ emoYZm§‘Yy  Z ‘mZdmÀ¶m "{eH ʶmÀ¶m'  à{H« ¶o da AmVm H Yr Zìho EdT>o AmË‘{dídmgmZo AmnU  ~mo by  eH Vmo. ‘mZgemó, g§ JUH {dkmZ, ^mfm{dkmZ (Linguistics), VÎdkmZ, ‘mZgmonMma emó ¶m gd©  emóm§‘ܶo AmVm H ‘mbrMr àJVr Pmbr Amho. {dgmì¶m  eVH mMm ny  dm©Y© hm nXmW© {dkmZ agm¶Zemó ¶m§ Zr Kw  giy  Z  H mT>bm hmoVm. CÎmamYm© V g§JUH {dkmZ ‘m{hVr V§ ÌkmZ  ¶m§ Zr Yw  ‘mHy  i KmVbm. EH {dgmì¶m eVH mMm ny  dm©Y© ¶m AJmoXaM O¡ dV§ ÌkmZ Am{U Z°  ZmoV§ ÌkmZ ¶m§ À¶m A’ mQ> do JmZo   ¶o Umè¶m CËnmXZm§ Zr ^éZ  Jo  o bo Amho. EH {dgmì¶m  eVH mMm CÎmamY© ‘mÌ  ~moYZemó (co gnitive  Science) Am{U  ‘‚mma‚my  gm¢X¶© emó (Neuro-Aesthetics) ¶m§ À¶m g§ J‘mMo Ago b ¶mMr  Mmhy  b bmJm¶bm bmJbr Amho.  H bo ~ÔbMr qH dm {MÌm~ÔbMr Amnë¶m ‘ZmV Agbo br ^mdZm 춳V H aʶmgmR>r Amnë¶mH So H Yr H Yr  eãX H ‘r nSVmV. n[apñWVrMo dU© Z H aʶmgmR>r qH dm  Ë¶mMo {díbo fU H aʶmgmR>r Ho di N>m¶m{MÌo, énH mË‘H  {MÌm§ Mm AmYma nw  ao gm R>aV Zmhr. ˶m‘wio Amnë¶m AmgnmgÀ¶m KQ>Zm§ Mr, 춳VtMr, {dMmam§Mr bhar ^mfo V  qH dm {MÌm§ À¶mM ao fm§À¶m {’ aH sZo Mo ï>m H aVm ¶o Vo. ¶m  Moï>o‘ܶo AgVmo ‘Z‘moH io nUmZo Ë¶mMo H m¡ VwH H aʶmMm AmZ§ X, Va H Yr AgVo ˶mda H SmSyZ Q>rH m H éZ ˶m§Zm  gw YmaʶmMr ‘Zrfm! nU, ¶m XmoÝhr§Zm OmoSUmam g‘mZ  Xþ  dm åhUOo Amnë¶mbm Iimiy  Z hgdUmam {dZmo X ¶mdaM  C^m Amho 춧J{MÌm§ Mm ‘Zmo hmar Smo bmam. 춧J{MÌm§ ‘ܶo/  aoIm{MÌm§ ‘ܶo ì¶³VrÀ¶m R>am{dH d¡ {eîQ>çm§Zm ˶m§ À¶m eara  d ñd^mdmVrb gm‘mݶ Jw  Um§ nojm {deof R>iH H mam{Jargh  gmXa Ho bo OmVo. nU, ho H aVmZm Hw  UmMmhr An‘mZ hmoUma  Zmhr, ˶m‘w  io Amnë¶m g‘mOmV {dÛo f ngaUma Zmhr  ¶mMr H miOr ¿¶m¶bm hdr. AmnU H bo Mo, {MÌH bo Mo   Ë¶mVrb A§V^© yV ‘y  ë¶m§ Mo AmH bZ H go H aVmo ho gm§ JVmZm  am‘M§ ÐZ ¶m àH maÀ¶m do Jù¶m d¡ {eîQ>çm§ gh H mhr gm‘mB©H  JwUm§MmgwÕm Cëbo I H aVmV. ˶m§ À¶m åhUʶmZw  gma, H Yr  H Yr Am{U ~hþ  Vo H do im àñWm{nV gm¢X¶© Ñï>r‘ܶo H mhrVar  N>o X Xo D Z ˶mbm A§ eV: "Hw énVoMm' Am^mg AmUUmè¶m  à{VH¥ Vr, {MÌo, {eëno ho A{^OmV H bmàH mam§À¶m A{^춳VrMo ñWmZ {‘i{dV. Wmo S³¶mV, am‘M§ ÐZ ¶m§À¶m  g§ emoYZmZw  gma "Hw  én' ho A{YH g§  wXa AgVo Am{U "gw  §Xa'  ho "H ‘r gw  § Xa'! ho g‘Om¶bm Amnë¶mbm bo~Zm°  ZÀ¶m XXu  I{bb {O~«mZMr Jmo ï> EoH dVmo."hOmamo dfmª ny  du "gm¢X¶©' Am{U "Hw énVm' ¶m  EH ‘o H sÀ¶m {Odm^mdmÀ¶m ‘¡ {ÌUr hgV-Io iV ZXrÀ¶m  H mR>r Jo ë¶m. Am§ Kmo irbm Omʶmny  du ˶m§Zr EH ‘o H mbm Am¶w  î¶m‘ܶo Amnbm OmoSrXma {ZdSʶm{df¶r ^any  a  ‘Z‘mo H ù¶m Jßnm ‘maë¶m. ZXrVy  Z Am§ Kmo i H éZ ~mho a Amë¶mda A§Yma Pmë¶m‘wio ˶m§ Zr Mw  Hy  Z EH -Xþ  gè¶mÀ¶m  nmo fmIm§ Mr AXbm~Xb H éZ H nSo KmVbo Am{U Am¶w  î¶mÀ¶m dmQ>o da do Jdo Jù¶m àdmgmgmR>r {ZKyZ Jo ë¶m.  Vo ìhmnmgy  Z ˶m EH ‘o H s¨  Zm emoYʶmMm à¶ËZ H aV Amho V, Amnmnbm nmo fmI naV {‘i{dʶmgmR>r! eo dQ>r EH M åhUmdo go dmQ>Vo, "{Xb H mo Xo Imo, Moham  Zm XoImo, Mohamo Zo bmIm| H mo bw  Q>m- {Xb gƒm Am¡ a Moham  Pw  R>m!'   ( boIH {dkmZ{df¶H Ymo aUm§ Mo  Aä¶mgH Amho V.) (^«‘UÜdZr : 9654093359)   ì¶§J{MÌ Am{U H bm åhUOo H m¶?  amhw b ‘mZo  b{bV   ‘mYd JdmUH a   EImXo {MÌ Amnë¶mbm Z³H s gw § Xa H m dmQVo? ˶mÀ¶mVrb à‘mU~ÕVm, g§ K{QVnUm Vnerb,  {damoYm^mg, do Jio nU, à{VH mË‘H Vm, g‘énVm g§ Vw bZ, a§ Jg§ JVr, àH me¶mo OZm, H§  o Ðr¶ H ënZm  ¶mn¡ H s Z³H s H mo U˶m H maUm§ ‘w io AmnUmbm EH mXo {MÌ, {eën ^mdVo? Amnë¶m ^mdZm, Amnbr  {dMma H aʶmMr nÕV, Amnbo g§ ñH ma ¶mhrn{bH So OmD Z ¶m H bmàH mam§ Mo narjU Am{U AmñdmX Ko Ê¶mMo H mo UVo ‘mܶ‘ Amnë¶m ‘|  Xy  Zo {dH {gV Ho bo Amho? Tmo ~i ‘mZmZo Á¶mbm AmnU  gm¢  X¶© emó åhUVmo Ë¶mMm Zo ‘H m AW© H m¶? Amnë¶m A§ VMjw § Zm Am{U ‘‚mmaOw § Zm gm¢  X¶m© Mm ~moY  Zo ‘H m H gm hmo Vmo? ˶m‘mJo OrdemómMr H mhr ahñ¶o bnbr Amho V H m?  Eg.Q>r.À¶m àdmem§Mr nadS> Wm§~Uma H Yr?  njr   Zmd gm§JoZm! {hado-{ndio Ago ˶mMo A§JmMo a§J hmo Vo. CÝhmV Vo  nmIé Rw>‘H V M‘H V hmoVo. ‘mÌ, ˶m  nú¶mbm ˶mMo Zmd gm§ Jm¶Mo ZìhVo. ‘r  nmIam§daMr EH nwpñVH mhr Mmibr, nU  ¶m nú¶mMm ’ moQ>mo H mhr {Xgo Zm. Vmo njr  CSy>Z Jo bm. dmid§Q>mgmaIo ‘¡XmZ Amobm§Sy>Z  Vmo XarÀ¶m {XeoZo Jo bm Vmo JobmM. B§J« Om§ À¶m  H mimnmgyZ Vr Xar AmhoM. EH OwZr  Vmo’ hr Amnë¶m amZañ˶mda {XgVo. ‘bm  B{VhmgmV ’ magm ag Zmhr.  ‘r dV©‘mZnÌmMm ‘mUyg Amho.  ‘mÌ, nú¶m§Zmhr Hw i, JmoÌ Am{U B{Vhmg AgVmoM. "˶m'  {ZZmdr nú¶mMr ‘Ywa eri  ‘bm AmR>dV am{hbr. ‘ZmV EH S>hmir AgVo. ˶m  S>hmirdahr njr ~gVmV. ‘ZmVë¶m ‘ZmV  Vo CS>V AgVmV. AmR>dUr hrgwÕm nmIaoM! njr Xÿa CSy>Z Jobm, Var ˶mMr eri  EImÚm aofogmaIr C‘Q>V amhVo. nmdgmAmYr Aer eri EoH VmZm dmQ>Vo, Ago BVHo  ‘w³V ‘bm, Vwåhmbm, Amnë¶mbm H Yr  hmoVm ¶oB©b, AmnU {H Vr ñdV:bm OISy>Z  Ko Vmo! Amåhr {H Vr H¥ {Ì‘ ~mobVmo! ñWm{ZH  Ho ~b Q>r.ìhr.da {XgVmZmhr ‘r ImoQ>o Jmo S>  hgVmo. {ZdoXZ g§ ndVmZm "AmO BVH§ M  gm§Jm¶M¶, Z‘ñH ma!' Ago hr ‘r åhUmbmo,  nU gm§ JʶmgmaIo Va AmUIr Iyn H mhr  hmoVo. doi g§nbm hmoVm! EImXm Iyn ny  du H Yr Var ^oQ>bobm  ‘mUy  g nwÝhm ^oQ>Vmo. AmoiIrMo hgVmo,  åhUy  Z ‘rhr hgVmo. "H m¶ åhUVm¶?' Agohr ‘r hgV EH Xm {dMmabo. ‘bm ˶mMo  ZmdM AmR>dV ZìhVo. ho Ago Am‘Mo ImoQ>o OJUo! emiH ar  {Z~§Y {bhrV AgVmZm "‘bm n§I ’w Q>bo Va'  gmaIm {df¶ KoD Z AmnUM njr hmoVmo!  ‘mÌ, nú¶mgmaIo ñdmV§Í¶, Vr ‘w  ³VVm,  Vr ñdÀN>§XVm Amåhmbm ¶m ‘mUyg bmoH m§V  H Yrhr {‘iUma Zmhr. åhUy  ZM amJmZo, ÛofmZo  ‘mUgo amKy-‘¡Zm qnOè¶mV H m|Sy>Z R>odVmV  H m? VgoM Agmdo? AZmoiIr nú¶m~Ôb  Var {H Vr OUm§ Zm Hw Vyhb AgVo? ’ ma  H ‘r! Vo {ejUM Amnë¶m  emioV XoV ZmhrV. ‘r ‘mÌ  Á¶m emioV ‘w§~B© bm hmoVmo,  Ë¶m "A.{^. JmoaoJmdH a  ‘mܶ{‘H emio V n|T>m ^aboë¶m nú¶m§ Mo EH  H nmQ> hmo Vo. ˶mV Vo ñQ>’ Ho bobo H mo Vdmb,  X¶mi, ~wb~w  b, I§S>çm dJ¡ao Ag§»¶ njr  hmoVo. {M‘wH br ‘w  {Z¶mgwÕm ˶m H nmQ>mV Am‘À¶mgmR>r "ñVãY' Pmbobr hmoVr. ˶m  H nmQ>mÀ¶m H mMoH S>o ‘r EH Q>H ~KV  ~gm¶Mmo. {VWo, ˶m‘w  io ‘mPo nú¶m§~ÔbMo   Hw  Vyhb OmJ¥V Pmbo. ‘J ~m~wamd gmdo   ZmdmÀ¶m {ejUm{YH mè¶mZo {b{hbobo "{ZgJm© À¶m àm§JUmV njr' ho JmoS> ^mfo Vbo  nwñVH emioZo ‘bm ñnY}Vbo ~jrg åhUyZ  {Xbo. ˶m‘wio ‘mPm hm N>§X OmñVM dmT>rg  bmJbm hr g˶H Wm Amho. ‘J Am‘À¶m  Q>mo nrdmbm dmS>rVë¶m Am§ã¶mÀ¶m, no éÀ¶m,  Mmâ¶mÀ¶m, àmO³VmÀ¶m PmS>mda ‘r nmIao  emoYy bmJbmo. åhUyZM AmOhr EImXm njr AmoiIVm Ambm Zmhr Va ‘bm AñdñWVm  ¶oVo. Vmo eri KmbyZ ‘bm {MS>dVmo¶ Ago  dmQ>Vo. amZmV amhʶmV Aer J§‘V AgVo.  {ZZmdr nú¶mMr  gwIX eri   Vw  ierM    o   b¾ Pmë¶m‘w  io gܶm  b¾gamB© bm gw  édmV Pmbr Amho. Vgo M Imbmny  a  Vmbw  ³¶mV gmOJmd-VmH B© ¶oWo ~m| ~ë¶m  {dRmo ~mMr ¶mÌm gw  é Amho. ˶mM~amo ~a AmVm  am¶JS {OëømVrb Jmdmo JmdmÀ¶m J« m‘X¡ dVm§ À¶m  ¶mÌm gw  é hmo Uma Amho V. ˶m‘w  io àdmem§ Mr JXu  dmTUma Amho. ˶m ‘mZmZo ‘hmamï´ amÁ¶ ‘mJ©   n[adhZ ‘hm‘§ SimV’} àdmem§ gmRr gmo ¶r-  gw  {dYm CnbãY H aʶmÀ¶m ~m~VrV ’ maer  CËgw  H Vm XmI{dbr Agë¶mMo {ZXe© Zmg ¶o V Amho. ˶m‘w  io àdmem§ Mr b¾gamB© À¶m h§ Jm‘mV Am{U ¶mÌo À¶m H mimV nadS hmo Uma Agë¶mMo   {Xgy  Z ¶o V Amho. am¶JS {OëømVrb CaU Am{U  nZdo b Eg.Qr. ~gñWmZHo hr ‘w  § ~B© {d^mJmer  {ZJSrV Amho V. CaU Eg.Qr. AmJmamMr OmJm  Eo gn¡ g Amho.  EH m ~mOy  bm [ajmVi Amho. Eg.Qr.  ~gñWmZH m‘ܶo Agbo bo Eg.Qr. JmSçm§ Mo   do imnÌH Ow  Zo Amho. ¶m{RH mUr dmhVy  H  {Z¶§ ÌH m§ À¶m Ho {~Z‘ܶo ÜdZrjo nH mMr gmo ¶  Zmhr. ¶m AmJmamV dmhH , MmbH m§ Mr AZo H nXo   [a³V Amho V. ~gñWmZH n[agamV ‘mo H mQ Jw  am§ Mm  dmda dmTbm Amho. ñdÀNVmJ¥ hmMr ñdÀNVm  H Yr Var Ho br OmVo. àdmem§ Zm {nʶmgmRr Agbo ë¶m nmʶmÀ¶m Qm³¶m§ Mr ñdÀNVm H Yr  Var Ho br OmV AgVo. nmʶmÀ¶m QmH sbJV Agbo bm ½bmg AñdÀN AgVmo.  ¶m n[agamV JdV dmTbo bo Amho. ¶oWrb  Eg.Qr. JmSçm AñdÀN AgVmV. AZo H JmSçm A{Z¶{‘V gw  QVmV. ˶m‘w  io àdmem§ Mr J¡ agmo ¶ hmo V Amho. nZdo b Eg.Qr. AmJmamVrb ~gñWmZH ho   ‘ܶdVu Amho. ¶oWrb ~gñWmZH mVy  Z {Za{Zamù¶m  ‘mJm© da ‘mo Rçm à‘mUmV Eg.Qr. JmSçm gw  QV AgVmV. n[agamVrb AZo H ’ bmQmda Ho aH Mam,  KmUrMo {TJmao {Xgy  Z ¶o VmV. OmJmo OmJr IÈo   nSbo bo Amho V. ¶oWo hmo Umar àdmem§ Mr dmTVr JXu  bjmV Ko D Z nmH sQ‘mar, Mmo ar ¶mgmaIo àH ma  gVV KSV AgVmV.  ~gñWmZH mV nmo {bgm§ Mr ì¶dñWm Agbr  Var ~è¶mMXm Vo Ho {~Z‘ܶo M ~gbo bo AgVmV.  ¶m ~gñWmZH mV àdmemm§ Zm am§ Jo Zo {VH sQ Xo Ê¶mMr  ì¶dñWm Zgë¶m‘w  io Eg.Qr. ’ bmQmda bmJbr  H s, Eg.Qr.V MTʶmgmRr àdmem§ Mr EH M JXu  hmo Vo, ˶mV M| JamM| JargmaIo àH ma KSVmV.  nZdo b Eg.Qr. ~gñWmZH mVXo Irb Agbo bo   do imnÌH Ow  Zo M Amho.  àdmem§ Zm ~gʶmgmRr AgUmè¶m  ~mH Sçm§ Mr ‘mo SVmo S Pmbo br Amho. ¶m{RH mUr  ’o ardmbo, {^H mar, ‘mo H mQ Jw  am§ Mm CnÐd  àdmem§ Zm hmo V Amho. g§Ü¶mH mir ’ bmQmda  ~gbo ë¶m àdmem§ Zm Smgm§ Mm Ìmg ghZ H amdm  bmJV Amho. nZdo b Eg.Qr. AmJmamVy  Z AZo H Xm  Eg.Qr. JmSçm A{Z¶{‘V gmo SUo, JmSçm aÔ  H aUo, JmSçm§ Zm ‘mJm© Mo Zm‘’ bH ZgUo, dmhH  MmbH m§ Mm Vw  QdSm ^mgUo, JmSçm AñdÀN AgUo ¶mgma»¶m àH mam§ Zm àdmem§ Zm gVV Vm| S  Úmdo bmJV Amho. ¶m~m~VrV àdmem§ Mr Eg.Qr.  À¶m A{YH mar d H ‘© Mmè¶m§ H So VH« mar Ho ë¶m  Var ˶mMr ’ maer XIb Ko Vbr OmV Zgë¶mMo  àdmem§ Mo åhUUo Amho. CaU Am{U nZdo b hr  Xmo Z Eg.Qr. AmJmam§ À¶m B‘maVr ¶m OrU© Pmë¶m Amho V. ¶m{RH mUr dmhH , MmbH m§ ZmXo Irb AZo H J¡ agmo ¶tZm gm‘mo ao Omdo bmJV Amho. CaU Am{U nZdo b hr Xmo Z Eg.Qr. AmJmao gmo Sbr  Va ~mH sMr gd© Eg.Qr.  ~gñWmZHo , AmJmao hr am¶JS  {d^mJmÀ¶m H m¶© H jo V Amho V.  am¶JS {d^mJmMo {d^mJr¶  {Z¶§ ÌH em‘amd ’ miHo ho gVV AmOmar AgVmV. ˶m‘w  io Vo {d^mJr¶ H m¶m© b¶mV ’ mago   ZgVmV. {d^mJr¶ H m¶m© b¶mV AZo H A{YH mar,  H ‘© Mmè¶m§ Mr nXo [a³V Amho V. ¶m{RH mUrXo Irb  {Za{Zamù¶m gmo ¶r-gw  {dYm ZmhrV. am‘dmSr- no U ¶oWrb {d^mJr¶ {Z¶§ ÌH H m¶m© b¶mà‘mUo M  {d^mJr¶ H m¶© emio Mr X¶Zr¶ AdñWm Pmbo br  nmhmd¶mg {‘iV Amho. ¶m{RH mUr Eg.Qr.  JmSçm§ À¶m Xþ  éñVrMr H m‘o Mmbbo br AgVmV.  na§ Vw  ¶oWo Eg.Qr. JmSçm§ À¶m Xþ  éñVrgmRr bmJUmao  H ‘© Mmar nw  ao em à‘mUmV ZmhrV. Xþ  éñVrÀ¶m  gm{h˶mMm, gmYZm§ Mm A^md Amho. Xþ  éñVrgmRr Ambo ë¶m d ^§ JmamV nSbo ë¶m JmSçm§ Mr g§ »¶m  {Xdg| {Xdg dmTV Mmbbr Amho. {d^mJr¶  {Z¶§ ÌH m§ À¶m H m¶©jo ÌmV H O© V, no U, am‘dmSr-  no U, A{b~mJ, ‘w  éS, ‘mUJmd, lrdY© Z, ‘hmS,  amo hm, Aer AZo H Eg.Qr. AmJmao Amho V. ¶mVrb AZo H AmJmam§ À¶m AI˶marV AZo H Eg.Qr.  ~gñWmZHo Amho V. ¶m ~gñWmZH m§ À¶m B‘maVr  EH Va Ow  Ý¶m Pmbo ë¶m Amho V. ¶oWo {Za{Zamù¶m  J¡ agmo ¶r ^o SgmdV Amho V.  Eg.Qr. AmJmam§ gmRr AgUmè¶m Eg.Qr.  JmSçm, dmhH , MmbH , V§ Ìkm§ Mr g§ »¶m H ‘r Amho. ˶mV JmSçm ZmXþ  éñV hmo Ê¶mMo àH ma  Xa{Xder gVV Hw  Ro Zm KSV AgVmV. ˶m‘w  io  Eg.Qr. JmSçm C{eamZo gmo SUo, AZo H Xm Eg.Qr.  JmSçm aÔ H aUo Ago àH maXo Irb àdmem§ Zm AZw ^d¶mg {‘iV Amho V. am¶JS {OëømVrb  {Za{Zamù¶m ‘mJm© da AgUmè¶m Eg.Qr.  ~gWm§ ã¶m§ Mr AdñWm "Zm KaH m Zm KmQH m' AerM Pmbo br Amho. ZdrZ ~gWm§ ~o C^maʶmV  ¶mdo V, Aer ‘mJUr àdmem§ Zr do imo do ir  H éZXo Irb ˶mMr AOy  Zn¶ª V g§ ~§ {YVm§ Zr åhUmdr  {VVH s XIb Ko Vbr Zgë¶m‘w  io àdmem§ ‘ܶo  Ag§ Vmo f {Z‘m© U Pmbm Amho.  {nʶmMo nmUr, amÌrMm H mimo I, ‘w  VmatMr  Xþ  adñWm, em¡ Mmb¶m§ Mr Xþ  X© em, AñdÀN Eg.Qr.  ~gñWmZH , amÌrÀ¶m do ir dmhVy  H {Z¶§ ÌH  d H°  pÝQZMm A^md, ~gñWmZH mVrb n§ Io ~§ X AgUo, nmo brg JñV ZgUo   Vgo M Aݶ g‘ñ¶m§ ‘w  io   {RH {RH mUr àdmem§ Mr nadS  hmo V Amho. A{b~mJ Eg.Qr. AmJmamVrb Agbo br  B‘maV Ow  Zr Pmbr Amho. n[agamV AOy  Zhr  IÈo Amho V. AmJmamV JdV dmTbo bo Amho V.  {RH {RH mUr AñdÀNVm {Xgy  Z Amho. Va Eg.Qr.  ~gñWmZH mV ao dg, hm{edao, nZdo b, H O© V,  ‘w  éSH So OmUmè¶m Eg.Qr. JmSçm§ À¶m ’ bmQmda  nw  ao go n§ Io bmdbo OmV ZmhrV, ˶m‘w  io ¶m{RH mUr  Eg.Qr.gmRr Ambo ë¶m àdmem§ Zm Smgm§ Mm Ìmg  ghZ H amdm bmJV Amho. ¶m ~gñWmZH mVy  Z  amÌr gmSo ZD dmOVm nZdo b, ‘w  § ~B© H So OmUmè¶m  Eg.Qr. JmSçm gw  Që¶mZ§ Va Vã~b VrZ-gmSo VrZ  Vmg Eg.Qr. Zgë¶m‘w  io àdmem§ Zm ~gñWmZH mV  VmQH iV Wm§ ~mdo bmJV Amho. ¶m ~gñWmZH mV  ZdrZ do imnÌH bmdbo bo {XgV Zmhr. ‘w  éS  Eg.Qr. ~gñWmZH mVy  Z bm§ ~ nëë¶mÀ¶m Vgo M  {d{dY ‘mJm© da OmUmè¶m Eg.Qr. JmSçm gw  QV Agë¶m Var ¶m{RH mUr Eg.Qr. JmSçm dmhH ,  MmbH m§ Mr H ‘VaVm ^mgV Amho. {Za{Zamù¶m  gmo ¶r-gw  {dYm§ Mm A^md Amho. ˶mMm n[aUm‘  Eg.Qr.À¶m CËnÞmda Pmbo bm Amho. amo hm Eg.Qr.  ~gñWmZH mÀ¶m n[agamV ‘mo H mQ Jw  ao, {^H mar  ¶m§ Mm CnÐd dmTbo bm Amho. AZo H {RH mUr  IÈo {Xgy  Z ¶o V Amho. ÜdZrjo nH ¶§ ÌUo Mm A^md Amho. ZmJmo RUo Eg.Qr. ~gñWmZH mVrb KSçmi  H m¶‘M ~§ X AgVo. àdmem§ Zm ~gʶmgmRr Agbo ë¶m {g‘| Q H m±  {H« QÀ¶m AmgZm§ Zm {Mam  Jo bo ë¶m Amho V. ¶oWrb do imnÌH Ow  Zo M Amho.  {nʶmgmRr Agbo ë¶m nmʶmMr QmH s gVV JiV AgVo. ~gñWmZH mVrb B‘maV Ow  Zr Amho. ¶oWo  AZo H gw  {dYm ZmhrV. no U Eg.Qr. AmJmamV Va  J¡ agmo ¶r A{YH Amho V. {Za{Zamù¶m ’ bmQmda AñdÀNVm Amho. ¶m{RH mUr Eg.Qr.Mo H ‘© Mmar,  dmhH , MmbH ¶m§ Mr H ‘VaVm ^mgV Amho.  no U-am‘dmSr ¶oWrb Eg.Qr. ~gñWmZH mÀ¶m  B‘maVrbm AZo H df} hmo D Z Jo bo br Amho V. ¶m  {RH mUr H mo H UmV OmUmè¶m d H mo H UmVy  Z ‘w  § ~B©,  RmUo, ~mo [adbr, Zm{eH , {^d§ Sr d Aݶ {RH mUr  OmUmè¶m Eg.Qr. JmSçm ¶o-Om Mmby  AgVo.  Ë¶m‘mZmZo ¶oWrb do imnÌH Ow  Zo Amho. H ‘© Mmè¶m§ Mr  g§ »¶m Anw  ar Amho. dSIi Eg.Qr. ~gñWmZH mV  {Xdg^a dmhVy  H {Z¶§ ÌH AgVmo. amÌrÀ¶m do ir  ¶oWo dmhVy  H {Z¶§ ÌH dm Aݶ H ‘© Mmar ZgVmV.  ¶m ~gñWmZH m~mho éZ AZo H Eg.Qr. JmSçm OmV AgVmV. B§ Xmny  a Eg.Qr. ~gñWmZH mVrb B‘maV 1930 Vo 35 À¶m gw  ‘mamg C^maʶmV Ambr Amho. gܶm hr B‘maV ‘mo SH irg Ambr Amho.  ~gñWmZH mÀ¶m {IS³¶m Hw  Oë¶m Amho V. H mMm  ’w  Qbo ë¶m Amho V. Bbo ³Q´rH Vmam Vw  Qbo ë¶m Amho V. AZo H do im ~gñWmZH mV {dOo Mm àH me ZgVmo.  ~gñWmZH mV Xmo Z dmhVy  H {Z¶§ ÌH H m‘ H arV Agbo Var amÌrÀ¶m do ir EH hr dmhVy  H {Z¶§ ÌH  ZgVmo. ¶m ~gñWmZH mV 253 Eg.Qr. JmSçm  ¶o-Om H arV AgVmV. ‘mÌ, J« m‘rU ^mJmV  OmʶmgmRr Ram{dH Eg.Qr. JmSçm Amho V,  Ë¶mhr A{Z¶{‘VnUo gw  QV Agë¶m‘w  io àdmem§ Mo   hmb hmo V Amho V. ‘mUJmd Eg.Qr. AmJma Zì¶mZo   Pmbo bo Agbo Var ‘mUJmd Eg.Qr. ~gñWmZH mV AZo H gw  {dYm§ Mm dmZdm Amho. Jmo ao Jmd d Eg.Qr.  ~gñWmZH mMr VerM AdñWm Amho. {RH {RH mUr  ‘mo H mQ Jw  am§ Mm dmda AgVmo. AñdÀNVm nmMdrbm  nw  Obo br Amho. åhgim Eg.Qr. ~gñWmZH ho   añ˶mda Agë¶mZo ¶oWo AZo H gmo ¶r-gw  {dYm  nw  ao em à‘mUmV {‘iV ZmhrV. ~mo bun§ MVZ Eg.Qr.  ~gñWmZH Agmo, lrdY© Z Eg.Qr. AmJma Agmo,  Eg.Qr. ~gñWmZH Agmo, ˶m{RH mUr àdmem§ gmRr  {Za{Zamù¶m gw  {dYm CnbãY H éZ Úmì¶mV, Aer ‘mJUr àdmem§ Zr do imo do ir Ho bo br Amho.  ‘hmS Eg.Qr. AmJmamMo ‘hmS ¶oWrb Eg.Qr.  ~gñWmZH Agmo, {~admSr ¶oWrb Eg.Qr.  ~gñWmZH Agmo, nmo bmXny  aMo Eg.Qr. ~gñWmZH Agmo, Am§ ~o V ¶oWrb Eg.Qr. ~gñWmZH Agmo dm  BVa Eg.Qr. ~gñWmZHo Agmo V, ˶m§ Mr AdñWm  X¶Zr¶ Pmbr Amho. Imo nmo br-eri’ mQm, nmbr  Eg.Qr. ~gñWmZH Agmo, agm¶Zr-nmVmiJ§ Jm  ‘mo hmo nmSm n[agamVrb Eg.Qr. ~gñWmZHo Agmo V,  Ë¶m à˶o H Eg.Qr. ~gñWmZH mV àdmem§ Zm AZo H J¡ agmo ¶r Xa{Xder ^o SgmdV Amho V.  {OëømVrb {Za{Zamù¶m ‘mJm© da Eg.Qr. JmSçm Wm§ ~V AgVmV. ¶m ‘mJm© da {H ˶o H {RH mUr  àdmem§ gmRr {Zdmam eo S ZmhrV, Á¶m H mhr {Zdmam  eo S Amho V, ˶m§ Mr AdñWm {~H Q Pmbr Amho V. AZo H eo S‘ܶo A{VH« ‘Uo Pmbo br Amho V. eo S AñdÀN AgVmV. ˶m{RH mUr {dÚw  V {Xì¶m§ Mr  gmo ¶ ZgVo. ˶m‘w  io àdmem§ Mr Hw  M§ ~Um hmo V Amho.  Eg.Qr. ‘hm‘§ SimÀ¶m d[að A{YH mè¶m§ Zr ¶m  gd© g‘ñ¶m§ H So bj Xo D Z Cnm¶¶mo OZm H aʶmMr Amdí¶H Vm Amho.  H dr ~§Yy  OJXre   Imam dmam 
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks