f4 Phy Ylp 2017 Edit

Please download to get full document.

View again

of 32
109 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
rpt fizik f4
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  SMK BUKIT KATIL, KM9 JLN TUN KUDU, 75450 BUKIT KATIL, MELAKARANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANFIZIK TINGKATAN 4 2017 BIDANG PEMBELAJARAN : 1. PENGENALAN KEPADA FIZIK  MINGGU BJEKTIFPEMBELAJARANCADANGAN AKTI!ITIPEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARAN CATATAN1 #$%&1&17' 1.1 Memahami FizikPerhatikan objek-objek harian seperti meja, pensil, yang lain-lain cermin dan bincangkan bagaimana mereka berkaitan dengan konsep-konsep fzik.Lihat video enomena sem!lajadi dan bincangkan bagaimana mereka berkaitan dengan konsep-konsep fzik.Membincangkan bidang pengajian dalam fzik seperti daya, gerakan, haba, cahaya dan lain-lain.M!rid boleh ã Menerangkan tentang fzik ã Mengenalpasti konsep fzik dalam objek harian dan enomena lam sem!lajadi. 2 9$1#&1&17' 1.# Memahami $!antiti %sas &an $!antiti 'erbitanMembincangkan k!antiti asas dan k!antiti terbitan.&ari sat! petikan teks, kenal pasti k!antiti fzik kem!dian klasifkasikan mereka ke dalam k!antiti asas dan k!antiti terbitan.M!rid boleh ã Menerangkan k!antiti asas dan k!antiti terbitang. ã Menyenaraikan k!antiti asas dan !nitnya. ã Menyenaraikan beberapa k!antiti terbitan dan !nitnya.$!antiti asas ialah Panjang (l), jisim (m), masa (t), s!h! (') dan semasa (saya).$!antiti yang dicadangkan diperolehi daya (F), ket!mpatan 1  MINGGU BJEKTIFPEMBELAJARANCADANGAN AKTI!ITIPEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARAN CATATAN (), isipad! (*)  dan halaj! (v). 2 9$1#&1&17' 1.# Memahami $!antiti %sas &an $!antiti  'erbitan +enaraikan nilai imb!han dan singkatannya dari nano ke giga, contohnya(1 - ), nm (nanometer).incangkan pengg!naan bent!k pia/ai !nt!k menyatakan nombor yang besar dan kecil. 'ent!kan k!antiti asas (dan !nit)dalam k!antiti terbitan (dan !nit) ya ng diberi daripada orm!la yang berkaitan.Menyelesaikan masalah yang melibatkan pert!karan !nit. ã Menyatakan k!antiti dengan mengg!nakan imb!han. ã Meng!ngkapkan k!antiti dalam bent!k pia/ai. ã Menyatakan k!antiti terbitan dan !nitnya dalam bent!k k!antiti asas dan !nit asas. ã Menyelesaikan masalah yang melibatkan pert!karan !nit.$!antiti terbitan yang lebih kompleks boleh dibincangkan apabila k!antiti ini diperkenalkan di ka/asan pembelajaran yang berkaitan mereka. # 1%$20&1&17' 1.0 Memahami $!antiti +kalar &an $!antiti *ektor Menjalankan aktiviti !nt!k men!nj!kkan baha/a beberapa k!antiti boleh ditakrikan dengan magnit!d sahaja manakala k!antiti yang lain perl! ditakrikan oleh magnit!d dan j!ga arah.Meny!s!n senarai skalar dan M!rid boleh ã Menyatakan maks!d k!antiti skalar dan k!antiti vektor. ã Menyatakan beberapa contohk!antiti skalar dan k!antiti vektor. 2  MINGGU BJEKTIFPEMBELAJARANCADANGAN AKTI!ITIPEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARAN CATATAN vektor k!antiti.1. Memahami Peng!k!ranMemilih alat yang ses!ai !nt!k !k!ran yang diberikan.Membincangkan konsisten dan kejit!an mengg!nakan tab!ran tembakan pada sasaran sebagaicontoh.Membincangkan sensitiviti pelbagai instr!men.M!rid boleh ã Meng!k!r k!antiti fzik dengan peralatan yang ses!ai. ã Menerangkan kejit!an dan kepersisan. ã Menerangkan kepekaan. # 1%$20&1&17' 1. Memahami Peng!k!ranMen!nj!kkan melal!i contoh-contoh ralat sistematik dan ralatra/ak. Membincangkan ralat sistematik dan ralat ra/ak.Mengg!nakan teknik-teknik yang ses!ai !nt!k meng!rangkan kesilapan dalam !k!ran seperti meng!langi !k!ran dengan mencari p!rata dan pampasan !nt!k ralat siar. ã Menerangkan jenis-jenis ralat dalam eksperimen. ã Mengg!nkan teknik yang ses!ai !nt!k meng!rangkan ralat. 4 2#$27&1&17' 1.2 Menganalisis Penyiasatan Perhatikan keadaan dan persoalan yang dicadangkan ses!ai !nt!k penyiasatan saintifk. Membincangkan kepada a) Mengenal pasti soalan yang ses!ai !nt!k penyiasatan saintifkM!rid boleh ã Mengenalpasti pemboleh!bah dalam sit!asi yg diberi . ã Memb!at inerens yang $emahiran saintifk dig!napakai 3  MINGGU BJEKTIFPEMBELAJARANCADANGAN AKTI!ITIPEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARAN CATATAN b) Mengenal pasti sem!a pemboleh!bahc) Membent!k hipotesisd) Merancang kaedah penyiasatan termas!k pemilihanradas dan prosed!r kerjaMenjalankan eksperimen dan a) Meng!mp!l dan menjad!alkan datab) Menyediakan data dalam bent!k yang ses!aic) Mentasir data dan memb!at kesimp!lanMen!lis laporan yang lengkapses!ai. ã Membent!k hipotesis. ã Merancang dan menjalankan eksperimen m!dah !nt!k meng!ji hipotesis. ã Merekod data dalam bent!k yang ses!ai. ã Mentasir data !nt!k memb!at kesimp!lan. ã Men!lis laporan eksperimen. BIDANG PEMBELAJARAN : 2. DA(A DAN GERAKAN MINGGU BJEKTIFPEMBELAJARANCADANGAN AKTI!ITIPEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARAN CATATAN CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA 2)&01&2017 * 29&01&2017' 5 #0&1$#&2&17' #.1 Menganalisis 3erakan Linear ã Menjalankan aktiviti !nt!k mendapatkan idea a) 4arak dan sesaran.b) $elaj!an dan halaj!.c) Pec!tan dan nyahpec!tanM!rid boleh ã Menyatakan maks!d jarak dan sesaran ã Menyatakan maks!d laj! dan halaj! dan menyatakan adalah v 5 s6t ã Menyatakan maks!d pec!tan dan nyahpec!tan Laj! P!rata 5 'otal jarak masa yang diambil 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks