Το Ηλιακό Μας Σύστημα Και Οι Πλανήτες

Please download to get full document.

View again

of 12
22 views
PPTX
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤ ΤΑΞΗ
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  Το ηλιακό μας σύστημα και οι πλανήτες .  Το ηλιακό σύστημα Το ηλιακό μας σύστημααποτελείται από τον Ήλιο, τους πλανήτες και τα άλλα ουράνια σώματα.  Ο ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ ã Από το 2006 δεν είναι πλανήτης, σύμφωνα με τη διεθνή αστρονομική ένωση, αλλά <νάνος πλανήτης>. Ο Πλούτωνας αποτελείται κατά κύριο λόγο από πέτρωμα και πάγο. Ο Πλούτωνας φαίνεται από τη Γη ως αστέρας .  Ο ΚΡΟΝΟΣ ã Περιβάλλεται από πολλούς δακτυλίους. Οι δακτύλιοι αυτοί έχουν διάμετρο 270.000 χιλιόμετρα περίπου καιπάχος μερικών εκατοντάδων μέτρων. Αποτελούνται από εκατομμύρια παγωμένα θραύσματα πετρωμάτων
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x