Οι Πόλεις Της Κόκκινης Νύχτας

Please download to get full document.

View again

of 2
6 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Ηηνν
Document Share
Document Tags
Document Transcript
   Τα δεδομένα του βιβλίου εξάχθηκαν από - Αλφειός Ημέρ. Εκτύπωσης: Fri Jan 19 23:27:23 2018 / +0000 GMT   Οι πόλεις της κόκκινης νύχτας  Τιμή: 8,00 € SKU : AB-00117090 Κατηγορίες Βιβλίου : Κλασσική Ξένη Λογοτεχνία Περίληψη Βιβλίου Στο κέντρο της διήγησης βρίσκεται ο πειρατής του 18ου αιώνα Κάπταιν Μίσιον,που σχεδόν ένα αιώνα πριν από τη γα Περιγραφή Βιβλίου Στο κέντρο της διήγησης βρίσκεται ο πειρατής του 18ου αιώνα Κάπταιν Μίσιον, [ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print  plugin. ]| Page 1/2 |   Τα δεδομένα του βιβλίου εξάχθηκαν από - Αλφειός Ημέρ. Εκτύπωσης: Fri Jan 19 23:27:23 2018 / +0000 GMT που σχεδόν ένα αιώνα πριν από τη γαλλική και αμερικανική επανάσταση διακήρυξετην πλήρη ισότητα, την κατάργηση της δουλείας, των βασανιστηρίων και τηςθανατικής ποινής, την ελευθερία του θρησκεύματος και το τέλος κάθε τυραννίας. Ίδρυσε στις ακτές της Μαδαγασκάρης μια αποικία, τη Λιμπερτάτια, μα ιθαγενείςυποκινούμενοι από Αγγλους πράκτορες την κατέστρεψαν και ο Κάπταιν Μίσιονσκοτώθηκε. Η ευκαιρία υπήρχε, η ευκαιρία χάθηκε . Μα τι θα γινόταν αν οΚάπταιν Μίσιον είχε επιζήσει; Χαρακτηριστικά Βιβλίου - Διαστάσεις: 21 x 13 cm- Βάρος: 0.401 kg [ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print  plugin. ]| Page 2/2 |
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x