«Ανάθεμά σε Στάλιν, εσύ και οι κομμουνιστές»! | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Please download to get full document.

View again

of 5
10 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Οι Έλληνες στη σοσιαλιστική οικοδόμηση
Document Share
Document Transcript
  !    #$%    &''()*+%  (  %,-$.(,#  ) /*0)%   $.1+     2  . 3 .  4.#)-+ $.1  10 1    45+6/,-1   .78    91  µµ 15+-$.-:;8    <(1)%*%8    .78 =44>  (  91  µ $1  µ ?)  ) .1  1936 ! @   !,A%8    .78     41B-(.-:;8    =+A$78    C,7'?,-18 D0%E.$-B%+.F;8  ! ! #$%&'  23 ()#*+,  2017 -.+*/%  22 ! #$%!& « (012. µ 1   3.   -41+$0 , .35   &%$   6$   &6 µµ 6 0$3478 »! ! # $%&%' (   )&%'* +,   -. µµ /%  µ 0  µ 1.&  µ 02,%* 6  µ %5#6  µ .+10$   46   %04$&6 µµ 6 0$3 µ 65).#01   %)9   )6++658   &%$   )6$&*+6 8   /$%5+6 8)#6&.$ µ 706   0%   /$6:.4. 4.*   &%$   0%   /,+,4,#$13.$4$8   +%;&78   3 0.$/'3.$8 . <$%5+6 8   3 :01=%$06 µ .0$&1  « %2>6 8 », )6   654.   &%0   2%   46 8=%04%?94%0   &%0.*8 . @0%0   %)9   % 4658   %)64.+.*&%$   46   .A:.$#*/$6   .& µ 12,3,8   4,8   )604$%&'8/$%+7&46   46   B%0.++'0$6   - 0/73 µ 6 B604*C0   @&)%$/. 4$&>0 . -.   % 49 , +6$)90 , ).#$7:.4%$   &.* µ .06   D%3$3 µ 706 ( 9)C8   %0%=7#.4%$ ) 3.   « ! #$%&%  - '!()*+&%,-.#/    (%/    $0!$0)/     1+&234'    &(35    $6) 35(!+$$357   (%/   , $0!   (!   8-3   2!080)   (%/   , (35    90)5$'35 '!0   (35    90:64(/  ... 23-   &-5;<!=+    (3   &(!<050'7'!*+&(>/   , &(!  1938» . - 06/.5.4%$ , /. , &%$   %)9 « %01+6A6 » )#9+6A6 , )6  « .$31A.$ » 460%0%A0>34,   34,0   « 2+64383 »   &%$   4%   « $+$357(!(:5    &(!<050'>5    +''!*!64&+:5    '!0   (:5    80:$   µ >5 (:5    ?<<#5:5    @35(4:5   , 30   323430   $0!   8+A(+6% 36) ...  .6+0)&(%'+    5  ' ! #&3-5    '!0   2)<0   (0/    2!(63$350';/  +&(4+/    '!0  µ' ;5!5      23.(&)   &(%5    2<)(%  , 7&30   $<0(>53-5    (%   &A<<%,%  , 5!   2)63-5    (3   867  µ 3   (%/    8+A(+6%/    263& -$0)/  ». !12.   )#94%3,   &%$   70%   :60/#6.$/78   E7 µ % . !12.   )#94%3,   &%$   70%   &#.37046   : /%*6 , / 3>/6 8%04$&6 µµ 6 0$3 µ 65 . « B0   &3=0+(0';/    !6.;/    (3  1937 '!0  1938» , 3, µ .$>0.4%$ , « +C!23<A3-5    ;5!   'A  µ !   80>C+:5    &+     =)63/    7.0  µ 753   (:5 ?<<#5:5    23-   D3A&!5    &(!    6:&0')   2!6)<0!   (3-   E!-')&3-   '!0   (%/    F7(0!/    G:&4!/   , !<<)   '!0   )<<:5   µ +0353(#(:5  ... +2+08#   !23(+<3A&!5    +   µ 27803   &(%5    263&2)*+0!   23<0(0&(0'#/    3  µ 3$+53234%&%/    '!0   ;5(!C%/    &(3   &3=0+(0'7   23<0(0'7&A&(%  µ ! ». B647   &%$   &% µ $1   /*CF,   /.0   )'#F.   34,   -6D$.4$&'@0C3,  µ .   .20$&1   &#$4'#$% . G6 0%04*60 , ,   @--< )'#F.   )9/.$A µ %   %01)4 F,8 , =$+*%8   &%$$394$ µ ,8   3 µ D*C3,8   4C0  100 &%$   )+760.2064'4C0   )6   4,   3 0%)1#4$?%0 , &%4%)6+. µ >04%8   &12.  µ 6#='   .20$&'8&%4%)*.3,8 , 36D$0$3 µ 65 , .20$&$3 µ 65 , = +.4$3 µ 65   & . 6 . & . G6  « 3)*4$   46   B%D+9= », 70%&4*#$6  - .#.*)$6   46   -41+$0A&#%04 , )6  µ $%:65=4%   -6D$.4$&>0  µ %:,4>0   %)9  7 /$%=6#.4$&78   .2094,4.8  µ .474#.E.   3.   %)9#2,46=#65#$6   %)70%04$   34$8   )6++%)+13$.8   / 01 µ .$84C0   0%?*   .)*  2 µ '0.8 , %)64.+.*   70%   %)9   4%)6++1  «µ 0, µ .*% » 4,8   36D$.4$&'8   )6+$4$&'870%04$   4C0   .2064'4C0 . (&9 µ %   &%$   .&.*06$   )6 7= A%0   %)9   4,0   @--<  µ .41   460   H ' B%A&93 µ $6B9+. µ 6  µ %?*  µ .   4%   6)$326:C#6504%34#%4.5 µ %4%   46   (F60%  ( A$%   0%   &%4%+'F6 0   34,3 07:.$%   34$8   IB(   C8  «µ 1#4 #.8 » 4,8 « &9+%3,8 » 46   &6 µµ 6 0$3 µ 65 ) )%#%/7:604%$)C8   « %   0&7(%(!  µ +(!CA   (:5    +*5>5    26;2+0   5!*+:6%*+4    :/    ;5!   +24(+-$   µ !   (3-   &3=0+(0'3A&-&(#  µ !(3/  » 1 . ,0   ).#*6/6  1937 - 1939 ,   36D$.4$&'.F6 3*%   )#6:>#,3.   )#1A µ %4$   34,   +'E,   7&4%&4C0  µ 74#C0  µ .   3&6)9   4,0   936   46   / 0%490   &%+54.#,   2C#1&$3,4,8   @--<   70%04$   46   .).#:9 µ .06   $ µ ).#$%+$34$&65   )6+7 µ 6 . -49:68   46 8 : J$   / 01 µ .$8   4,8   %04.)%0134%3,8 , 4%&%41+6$)%   4C0   )%+$>0   .& µ .4%++. 4#$>0   41F.C0 , )6   )#93=%4%   .*:%0   ,44,2.*   34,  µ 1:,   4,8   &6+.&4$D6)6*,3,8&%$   )+760   .*:%0   ).#13.$   3.   1++.8  µ 6#=78   )609 µ . 3,8 . H.D%*C8 , 3.   )6++78   ).#$6:78 , 6$   / 01 µ .$8   % 478)#63)12,3%0   0%  « 04536 0 » 4,0   %04*2.3'   46 8   )#68   4,   36D$.4$&'   .F6 3*%  µ .  « .20$&9 » µ %0/5% . J µ C8 , 654.   6$.)$/$>F.$8   46 8   654.   %04*346$:%   ,   %04$ µ .4>)$3'   46 8   .*:%0   .20$&9   :%#%&4'#% , %++1   &%2 ' 9+%   4%F$&9 . G,0 ! #$%&'$ )& *+$,-#. &)/ 01- 2- 02''23#-)+4567 8 9*:;<9 8 === >?@ABCCDDD=EFGHA@IAJA=KECALHEMNOIFP=QHRFQSTUVWXYZ[I\JH===V A]E Z VUC^VC_^VY ` VTBWV  D+7  µ (*1   '-%   .158    =))7+(8   µ %E7.68    .159?::-+15    4.,%.1G   015   60($%+    $.1   D('#)1 %.,-A.-:?   ?)(  µ 1 =))7+(8    .78    =44>   /7)H+1+.%8   « 6.1-  µ 1-   '-%   .7+ (I%,  µ 1';   .15  5   E,1+15   )#+15 »!  %0%A&%$94,4%   4C0   7&4%&4C0  µ 74#C0  ( )%#1   4%   9)6$%   +12, , % 2%$#.3*.8   &%$   ).#D6+78 , )6   &%4%/*&%3.   )#>4,   ,36D$.4$&'   .F6 3*% ) )%#%/7:4,&.   %&9 µ ,   &%$   6   494.   )#73D,8   4C0   IB(   34,   K93:% , J. Davis, )6A#% µµ *?604%83:.4$&1   346   , µ .#6+9A$9   46   )C8   46   A.A6098   94$   « 8+5    -2#6.!5    2+   µ 2(3 !<!$$4(+/    &(%   G:&4!   (3  1941»   6=.$+94%0%&#$D>8   34,0   « ')*!6&%  ( 3 . 3 . 4,8   ).#$9/6  1937 - 1939, ,   6)6*% ) '!*)60&+    (%    .>6!   '!0   (%5    +C!& )<0&+    !27(%5    26383&4! » 2 . 3 *   ),2* ... )'4 µ '&2&-$ ! 0.:*?604%8   6   )#9+6A68   46   .0   +9AC   &.$ µ 706 , /.0   2% µ )6#653.   0%  µ ,0   F.)73.$   &%$   34,   A0C34'   936   &%$)#63=$+'   3460   %04$&6 µµ 6 0$3 µ 9   )4C µ %46+6A*% . « @$/$&1   34,0).#$6:'   46   -943$ », %0%=7#.4%$   3:.4$&1 , « 9)6 /$%/#% µ %4*?604%$   4%   A.A6094%   46   &.$ µ 706 , µ 73%   3.   7F$  µ 9+$8 µ '0.8   3 ++% µ D10.4%$   46  70% 4C0   .0,+*&C0   @++'0C0%0/#>0 , )6   34,   3 07:.$%   D%3%0*?.4%$   &%$   46 =.&*?.4%$ . (++6$   &%4%/$&1?604%$   3.   &%4%0%A&%34$&1   7#A%   &%$   347+0604%$34,   -$D,#*% , .0>  20.000 ).#*)6   @++,0*/.8  µ .   4%   )%$/$146 8 , )$.?9 µ .0.8   %)9   4$8   36D$.4$&78   %#:78   0%   .A&%4%+.*E6 04,   :>#% , &%4%=2106 0   4,0   106$F,   46  1938 C8   )#93= A.834%   .++,0$&1   +$ µ 10$% ». K.   +*A%   +9A$% , 35 µ =C0%  µ .   4%   )%#%)10C , /.0   7 µ .$0.   &%0.*8@++,0%8   3460   !%5&%36  µ .41   46  1938! (0   .*0%$   743$ , 494.   )65D#72,&%0   6$   :$+$1/.8   @++,0.8  µ %:,478   46   !9&&$06   -4#%465 (13.000 µ 906   %)9   4,0   G31+&% ), )6   46  1941 - 1945 µ %?*  µ .46 8   1++6 8   36D$.4$&658   +%658   3 074#$E%0   4,   0%?$34$&'34#%4$C4$&'  µ ,:%0'   A#1=604%8  µ .   :# 31   A#1 µµ %4%   4,0(04$=%3$34$&'   L*&,   4C0   M%>0 ; -.   )6$6 8   %0%=7#604%$   4%,#>%   4C0   ).3904C0 , )6   %&9 µ %   347&604%$   ).#'=%0%   34,0).#$6:' ; !%$   A$%4*   7/C3%0   4,   ?C'   46 8 ; L%   3, µ .$C2.*   )C8   70%8   %)9   46 8  9 @++,0.8   )6   4$ µ '2,&%0  µ .4,0   5E$34,   /$1&#$3,   46  « I#C%   4,8   -6D$.4$&'8   @0C3,8 » '4%0&%$   6   N#,A9#$68   K)%:43$D%04?'8 , A700, µ %  - 2#7 µµ %   46 !% &136 . B#%A µ %4$&98  « 1368 » 4C0   %$27#C0 , 6K)%:43$D%04?'8   F.:>#$3.   34,0   %.#1 µ 0%   4,8   K93:%8&%4%##*)4604%8   )6++1   .:2#$&1   %.#63&1=, , .0>   A$%   4,3 06+$&94.#,   )#63=6#1   46  µ 0, µ 60.54,&.   %)9   460   */$6   460)#>46   &63 µ 60%54,   4,8   O346#*%8   N$65#$   N&%A&1#$0   C8   70%8   %)9   46 8   )$+946 8   )6   106$F%0   46   /#9 µ 6   A$%   4,0)#>4,   )4'3,   %02#>)6   346   <$134, µ %  ( 4$ µ ,4$&1   46   906 µ 1   46   /92,&.   &%$   3.   70%0   &#%4'#%   4,8   -.+'0,8 ). -5 µ =C0%   9 µ C8  µ .   4,0   %04$&6 µµ 6 0$34$&'  « %01A0C3, » 4,8   O346#*%8 , 6   K)%:43$D%04?'8   &%$   6$   :$+$1/.8   1++6$   )6 )#6%0%=7#% µ .   2%   7)#.).   0%   '4%0 , 34,0   &%+54.#,  µ .0   ).#*)4C3,   )#93= A.8   '   34,   = +%&' , 34,   :.$#94.#,   /.0.&#6* ... @A$0%0   3 ++'E.$8   34,0   ).#$6:'   46   -943$   &%$A.0$&94.#% ; I   %)104,3,   .*0%$   )C8   0%$ , 7A$0%0 , 654.   &%4 ' .+1:$346   9 µ C8   346   D%2 µ 9   )6 %0%A#1=604%$ . -5 µ =C0%  µ .   4%   346$:.*%   46 .++,0$&65   )6 #A.*6   4C0   @FC4.#$&>0 , 7C8   46 1939 .*:%0   3 ++,=2.*   3 06+$&1  2.177 @++,0.83.   9+,   4,0   @--<  (77 %)9   4%   :C#$1   4,8).#$=7#.$%8   46   -943$ , 9)6   /'2.0/$%/#% µ %4*?604%$   4%  « A.A6094% »), .&   4C06)6*C0  µ 1+$34%   )10C   %)9   46  1/3 %=72,&%0.+.52.#6$   +*A6   %#A94.#% 3 . P)'#F%0   .)%0%)%4#$3 µ 6*   4,   /.&%.4*%   46  1930; P)'#F%0 . !%$   )1+$ , 9 µ C8 , 654.   346   D%2 µ 9  - &%$& #*C8  - 654.   A$%   46 8   +9A6 8   )6 %0%=7#604%$ . G6   A$%4*   .F,A650   6$   */$6$   6$   B904$6$3.   3 0.04.5F.$8   46 8  ( )%#1   4,0  « . µµ 60' » % 4>0   )6   46 8   #C4653%0   0%  « .& µ %$.536 0 » 1++% ): «--  1%<!8#   !27   7=3   A$!(+  ; 90!(4    A$!(+  ; H3=7&!&(!5    '!0   A$!(+  ; -- I3  1939 23- A$!  µ +    !27   7=3   8+5    A$!  µ +  . J+    (%5    )8+0! A$!  µ +  . ?<+A*+6! .  K5    +4.+/    80!=!(#60!   '!0   )8+0!   !2 ' (%5    26+&=+4!   2#$!05+/    &(%5    ?<<)8! . --  1%<!8#   $0!(4  A$!(+  ; -- 90!(4    *;<!  µ +    5!   2)  µ +    &(%5    ?<<)8!  , &(%5    2!(648! .  L+    C;5!  µ ;6%   #  µ !&(!5  ».   !%$  µ $%   1++, : «--  10:$   µ 3A/    +'+4    !27   (3   '3  µµ 3-50&(0'7   '!*+&(>/    +4.!(+  ; -- B.0 ! B.0  , 8+5    (3   +42!  µ +  ; @!6!'!<> ... -- 90!(4    A$!(+  ;-- M2#6.+   µ 0!   !66>&(0!   5!   2)  µ +    &(%5    ?<<)8! . B(!5    #6*!5+    30   80'34   µ 3-   &(%5    ?<<)8! ... +$>   8+5    ; -$!  µ !D4 (3-/  ... -- 90!   (%5    ?<<)8!   (0   !'3A$!(+  ; -- 90!   (%5    ?<<)8! ; N!A  µ ! ! 90 ' !-(7  µ !D+A(%'!5    7<30   '!0   A$!5+    +8> ...» 4 . J   .)%0%)%4#$3 µ 98   34,0   @++1/%   )'#F.   )#1A µ %4$   /$%:#60$&98   )9268 , $/$%*4.#%  µ .4%F5   4C0   B604*C0   )#63=5AC0 ! #$%&'$ )& *+$,-#. &)/ 01- 2- 02''23#-)+4567 8 9*:;<9 8 === >?@ABCCDDD=EFGHA@IAJA=KECALHEMNOIFP=QHRFQSTUVWXYZ[I\JH===_ A]E Z VUC^VC_^VY ` VTBWV  %)9   4,0   G6 #&*% , )%#1   4%   )6++1   &%$   /$%#&'   )#63&9 µµ %4%   )6   46 8   7D%?%0   6$   .++,0$&78   & D.#0'3.$8 , =6D65 µ .0.8   94$   «µ +(; +6!5    +0/    (!/    !23&'+-)/    (:5    '!0   (!  µ 0'67=0!   (3-   '3  µµ 3-50&   µ 3A » ! (F*?.$   0%   3, µ .$C2.* , )104C8 , )C8   %)9   .&.*06 8   )6   .)%0%)%4#*34,&%0 , )6++6*   .)734#.E%0   &%$   )1+$   34,0   @--<   D+7)604%8   4,0)#%A µ %4$&94,4%   4,8   &%)$4%+$34$&'8   @++1/%8  ( $/$%*4.#%   4,   /.&%.4*%   46  1920), .0>   %&9 µ %   ).#$3394.#6$.041:2,&%0   346 8   4%F$&658   %A>0.8   3 34#%4. 9 µ .06$  µ .   46   !!@ . G6   7)#%F%0  µ 1+$34%   3.   4746$6   D%2 µ 9 , >34.   ,.=, µ .#*/%  « ?   µ 267/  » 0%   A#1E.$   34$8  12 K1#4,  1930 )C8   « +0/    3<7'<%635    (%5    2+60 ;6+0!5    E0<'4/    '!0   084:/    +0/ (05)   2!6!  µ +*760!    .:60)   '!(30'3A  µ +5!   -27   E!-'!&4:5   , 3   '3  µµ 3-50&   µ 7/    +2+'6)(%&+5    !2 ' )'63-   +0/    )'635  ». (04*346$:% , 34,   3 07:.$% , )5&0C3%0   4$8   A#% µµ 78   46   @(K  - @M(-   &%$   46   <, µ 6&#%4$&65   -4#%465 . J$   49 µ 6$ « ?2+&!5    $0!   (%   O:# »   .*0%$   )#1A µ %4$   A. µ 146$  µ .   609 µ %4%   B604*C0   %)9   4,0   @--<   )6   7/C3%0   4,   ?C'   46 8   346 83&+,#658   +%;&658   %A>0.8   4,8   ).#$9/6 . J)C8   6   (#*3468   H%3$+.$1/,8  ( A.00,2.*8   34,0   !#$ µ %*% ), µ 7+68   4,8   !@46   !!@ , )6   46  1948 &%4%/$&134,&.   3.   210%46   %)9   46   @&4%&46   -4#%46/$&.*6   Q.33%+60*&,8   &%$   .&4.+734,&. . ` I6   (/1 µ K6 ?.0*/,8  ( A.00,2.*8   3460   !%5&%36 ), %0%)+,#C µ %4$&9  µ 7+68   4,8   !@   46   !!@ , µ %:,4'8   46   <-@ , )6 46  1948 3&64>2,&.   3.   %.#6)6#$&'   .)*2.3,   34%   !#653$%   46   L6 µ 65   !$+&*8 5 . I   .&/6:' , 47+68 , )C8   .*4.  µ 73C   4,8   = 3$&'8   .F904C3,8   .*4.  µ 73C   4,8   )#63= A6)6*,3,8 , 6$   @++,0.8   4,8   @--<A0>#$3%0   6 3$%34$&1  µ $%  « /.54.#,   A.06&460*% » /$%E.5/.4%$  µ .   460   )$6   &%4,A6#, µ %4$&9   4#9)6   %)9   4%   */$%   4%)+,2 3 µ $%&1   /./6 µ 70%   4,8   .)6:'8 , )6   /.*:06 0   )C8   9:$  µ 906   /.0  µ .$>2,&%0 , %++1   % F'2,&%0   &%$  µ 1+$34%  µ . µ .A%+54.#6 8   # 2 µ 658   %) ' 9 , 4$   6   A.0$&98  µ 7368   9#68  (+44,76% 70%04$  +40,61% 346   /$134, µ %  1926 - 1959) 6 . 5   %1) .+'6  KGB + *   '   7) .+',   8)2 @)$34#7=604%8   346   &.* µ .06 , /$%D1?6 µ . : « ?5!   26:057   %   E! - 9'+  - J2+    +0&=)<<+0   &(3   &24(0   (%/    $0!$0)/    $0!   5!   &-<<)=+0   (3-/    8A3   263!5! +6*;5(+/    $03-/ (%/  »   )6   « '6A=35(!5    &(!    =3-5)  ,  <7$:   (%/    +20'#6-C%/    (:5    @35(4:5  ... !27   (3  1936». -4,   3 07:.$% , µ 1+$34% , %&6+6 2.*   +.)46 µ .#'8   ).#$A#%='   4,8   35++,E,8   &%$   4,8  « )%+$&%#*3$%8 » 3413,8   46 8 , 746$ µ 6$   0%   « (6!=#C3-5    (!   (3- ;'0!   (3-/    ')(:   !27   (3   '6+=)(0 »   &%$   0%   3&64>36 0   46 8   !% - N&. - KB*4.8 , & . 6 . & .( 3, µ .$C4760 , ,  KGB $/#52,&.   &6041   /56   /.&%.4*.8   %#A94.#% , 46  1954, %++1   )#6=%0>8   ,   %0%=6#1   3.   % 4'0 « )#63274.$ » ).#$3394.#,   7 µ =%3,  / 4#%A$&94,4%   34,0   %='A,3, ). N$%   0%   %0%=C0'3.$   346   47+68   ,   A$%A$1 : «  K5)*+   µ )   &+     L()<05   , +&A   '!0   30   '3  µµ 3-50&(;/  » ! !% µ $1  « .)$&'# F, » B604*C0   /.0   )'#F. , 654.   46  1936 654.   D.D%*C8   %#A94.#% . @)6 µ 70C8 , 46   94$   &#5D604%0   34%D6 01   &%$   .*:%0   9)+% , µ 1++60   3 0,A6#.*   346   .0/.:9 µ .06   0%  µ ,0   '4%0   &%$   4936  « %2>6$ » 936   )%#6 3$1?604%$ . J$).#%$47#C   )6273.$8   A5#C   %)9   4,   3 A&.&#$ µ 70,   ).#*)4C3,   /.0   7:6 0   $/$%*4.#6   09, µ %   '   6 3*% , µ $%8   &%$   )7#%%)9   4,   3 A&.&#$ µ 70,   %='A,3,   /.0   )1#:6 0   1++%   346$:.*% . ( 49   )6   A0C#*?6 µ . , C34936 , .*0%$   )C8   )'#:%0&%$   @++,0.8   )6   )'#%0  - &%2 ' 6 µ 6+6A*%   46 8  - 4%   9)+%   &%$   4%   734#.E%0   &%41   4,8   36D$.4$&'8   .F6 3*%8 . -.   .)$346+'   ) . : . 46   ( . @+. 2.#$1/,   )#68   4$8   )#6F.0$&78   %#:78  (1935) %0%=7#.4%$   :%#%&4,#$34$&1 : « @<%5    +)5    +$>   !2%<<)$%5    +'    (:5    8+05>5    (%/    E3  µµ 3-50&(0'#/    G:&4!/    -2)6.3-5    +'+4    30'3$;5+0!0   -23 ;63-&0   (!2)58+05!   807(0   +45!0   +.*634    (3-   '3  µµ 3-50&(0'3A   '!*+&(>(3/  . B0   )5*6:230   3A(30   -27   (%5    %$+&4!5   µ 3-   '!(  '  +2!5)<%,05    +C+$+6*;5(+/    '!()   (!   ;(%  1929 '!0   084:/    '!()   (!   ;(%  1931 - 1932 ;&(6+,!5    (!   72<!   +5!5(435    (:5 '3  µµ 3-50&(>5   , 2<%5    7  µ :/    8+5    +4.35    (%5    (A.%5    5!   083A5    (!/    263&2!*+4!/    (:5    +-83'0  µ 3A&!/  ,  =6!8A(+635    8+ &-5+<!  µ  =)535(3  µ +* ' +   µ 3A   '!0   +C364D35(3   +0/    (%5     L0=%64!5    -23 ;635(+/    (!  µ ;$0&(!   -27   (:5    '3  µµ 3-50&(>5  » 7 . J   I . @ 34%2*6  ( %)9   46   -6:65 µ) %0%=7#.$   .)*3,8   34,  µ %#4 #*%   46 : « I35    J)6(03   (3-  1931 C+'45%&+    2632!$)58!   $0!   '45%  µ !   '!()   (:5    J23<&+=4':5  ... E05%*#'!  µ +    ')(30'30   (%/ J!5;!/    '!0    KD)5(!/    (3   '!<3'!460  , P3A503  - P3A<03   (3-  1931. Q    &-$';5(6:&%   ;$05+    &(3   I&;(+< ... J+60'34    +4.!5 72<! . @+60  µ ;5!  µ +    +$$<;D0'3    =!2760   5!   ;6+0   72<!  , !<<)  µ !(!0>*%'+  ... J!D+A(%'!5    '!0    <+ () . @03   2605 $0575(3-&!5   µ -&(0';/    &-5!5(#&+0/    '!0  µ !D+A35(!5     .6#  µ !(! . J!/    +42!5    7(0  11 %   >6!   *!   +6.7(!5    (3    =!2760 . @6>(!   *!   C+'053A&!  µ +    !27   (!    .:60)  µ !/    '!0   *!  µ 2!45!  µ +    &(3    L3.3A  µ. B  µ :/    !2;(-.+    '!0   '30  µ %*#'!  µ +    ;C:  , 8+5 2#$!  µ +    &24(0!  µ !/  . B0   '!25;   µ 23630   ; -$!5    203   5:64/  ...» 8 . J)C8 , .)6 µ 70C8 , )'#:%0   @++,0.8  ( 34,   3 04#$)4$&'   46 8   )+.$6E,=*% ) )6   3 07/#% µ %0   )6$&$+64#9)C8   4,363$%+$34$&'   6$&6/9 µ ,3,   34,#*?604%8   4,   36D$.4$&'   .F6 3*% , 743$   )'#:%0   &%$   @++,0.8  ( 3.  µ .A1+6   D%2 µ 9)#6.#:9 µ .06$   %)9   4$8   )%+$78   .& µ .4%++.54#$.8   41F.$8 ) )6   4,0   %04$ µ 1:604%0 . J$   4.+. 4%*6$   3%=>8%04$ µ .4C)*34,&%0  - &%$   7)#.).   0%   %04$ µ .4C)$34650 . J$   36D$.4$&6*   +%6* , 490$3.   3:.4$&1   ,   G . -$D,#$1/, , « 8+5 ')5!5+    (%5    +2!5)&(!&%   (3  1917 $0!   5!   ;6*3-5+    ')23030 ... '!0   5!   +$'<%  µ !(3A5    +0/     =)63/    (%/    &3=0+(0'#/ +C3-&4!/  » 9 . 5  «µ 1.6 » 9:'&.$   )/% %'*   :'6%   ). - µ '*+8'6' G6   &.* µ .06   )6   ).#$+% µ D10.4%$   346   .A:.$#*/$6   .& µ 12,3,8   4,8   )604$%&'8   /$%+7&46   46   B%0.++'0$6   - 0/73 µ 6 B604*C0   @&)%$/. 4$&>0 , %0   /.0   %)64.+.*   )#6;90  µ 26)+%3*%8 , )#9&.$4%$  - 34,0   &%+54.#,   ).#*)4C3,  - A$%  µ $%1&#C8   )6&.$ µ .0$&'   &%$   %)63)%3 µ %4$&'   )#93+,E,   )#63>)C0   &%$   )#%A µ 14C0  ( %='A,3,   4,8   %='A,3,8 ), )6 , D.D%*C8 , &% µ $1   3:73,   /.0   7:.$  µ .   4,0   )#%A µ %4$&94,4% . -.   &12.   ).#*)4C3, , %0%)%#1A.4%$  ( 3&9)$ µ % ) 70%8: /%*68   %04$&6 µµ 6 0$3 µ 98 , )6   9:$  µ 906   /.0   4$ µ 1 , %++1   )#63D1++.$   &%41=C#%   4,0   $346#$&'   )6#.*%   4C0@++'0C0   4,8   @--< , 46   #9+6   &%$   4,   3 0.$3=6#1   46 8   34,0   6$&6/9 µ ,3,   46   )#>46   .#A%4$&65   &#146 8   3460&93 µ 6 . -4,  «µ %5#, » % 4'   .&/6:'   4,8   O346#*%8   /.0   :C#1   ) . : . 46   A.A6098   94$   6$   @++,0.8   4,8   @--<   )'#F%0   )#C46)9#6$346   &*0, µ %   4,8   &6+.&4$D6)6*,3,8 . G6   &6+:9?   « H6#63*+6= », A$%   )%#1/.$A µ % , )9   4,0   )6+$4$&'   &%26/'A,3,   46 R . @ . M%D%331  ( @++,0%   .#A14,   &%$  µ 7+6 8   46   !9 µµ %468   4C0   K)6+3.D*&C0 , )6   341+2,&.   A$%   0%   3 0/#1 µ .$   469+6   .A:.*#, µ % ), %0%/.*:2,&.   /.54.#6   %01 µ .3%   34%   &%+54.#%   &6+:9?    3.   6+9&+,#,   4,0   @--< . I   0.%#'   @++,0*/% ! #$%&'$ )& *+$,-#. &)/ 01- 2- 02''23#-)+4567 8 9*:;<9 8 === >?@ABCCDDD=EFGHA@IAJA=KECALHEMNOIFP=QHRFQSTUVWXYZ[I\JH===U A]E Z VUC^VC_^VY ` VTBWV  %A#94$33%   B13%   (AA.+*0% , .)$&.=%+'8  µ $%8   )#C46)9#%8   6 µ 1/%8   A 0%$&>0  « 4#%&4.#$34>0 », .F.+*:2,&.   3.)%036D$.4$&9   35 µ D6+6   46   )0.5 µ %468   )#C46D6 +*%8 , µ %:,4$&94,4%8   &%$   .=. #.4$&94,4%8   34,0   %A#64$&')%#%ACA' . -4%  24 4,8   :#90$%   4$ µ '2,&.  µ .   46   )%#13, µ 6   M70$0 , .0>   46  1937 .&+7:2,&.   346   (0>4%46   -6D$74   4,8@--<  ( 743$   ,   )#>4,   @++,0*/%   D6 +. 4'8   .&+7:2,&.   34,0   @--<   &%$   9:$   34,0   &%)$4%+$34$&'   @++1/% , 9)6   494.   6$A 0%*&.8   /.0   .*:%0   &%0   46   /$&%*C µ %   4,8   E'=6   34$8   .20$&78   .&+6A78 ). <.0   :C#650 , .)*3,8 , 6$   @++,0.8   4,8   @--<   )6   /$%&#*2,&%0   34,0   )%#%ACA' , 9)C8   ) . : . 6   34%:%06=$&98   N$100,8B6)%049)6 +68 , )6   46  1936 .F%$#94%0   3460   36D$.4$&9   G5)6   7:604%8   % F'3.$   4,   09# µ %   46   C8   46#0%/9#68   &%41 280% ( A$%4*   34,0   @--<   6$   102#C)6$   46  µ 9:26   4$ µ 6504%0 , 904%8   6$   )#C4%AC0$3478   4,8   &6$0C0*%8  - &%$   9:$)%#*.8 , 9)C8   3460   &%)$4%+$3 µ 9 ). <.&1/.8   @++,0.8   4,8   @--<   &%47&4,3%0   460   4*4+6   46  « I#C%   4,8   -63$%+$34$&'8@#A%3*%8 », 46  « H.4.#106   4,8   @#A%3*%8 », 46  « <$%&.&#$ µ 706   @&)%$/. 4$&65 », « L6 µ $&65 », « K,:%0$&65 »,« (#:$47&460% », & . 6 . & . <.0   :C#1   46   A.A6098   94$   46  1939 6   70%8   346 8   /7&%   @++,0.8   4,8   @--<   &%4.*:.   /*)+C µ %   %0>4.#,8   .&)%*/. 3,8 ( 4,0   */$%   34$A µ '  µ 1+$34%   )6   34,0   &%)$4%+$34$&'   @++1/%   46   )636349   %0%+=%D,4$3 µ 65   34%   )#63= A9)6 +%   '4%0 43% - &%$   )>8   D.D%*C8   2%  µ )6#653.   0%   .*0%$   /$%=6#.4$&1   94%0   46  1930 3:./90   46  1/3 4C0   .#A%?6 µ 70C0   34%.#A63413$%   4,8   (2'0%8   &%$   46   B.$#%$1   '4%0   )%$/$1 ;). <.0   :C#650  µ 6#=78   4C0   36D$.4$&>0   N#% µµ 14C0   &%$   G.:0>0 , µ .   )%A&93 µ $%  µ 1+$34%   . µ D7+.$% , 9)C8   6   J/ 337%8<, µ ,4#$1/,8 , 6   (+7F%0/#68   -A6 #*/,8   &%$   4936$   1++6$ . B936$   A0C#*?6 0   3' µ .#%   94$   6   <, µ ,4#$1/,8   )'#F./$. 2 04'8   46   Q.14#6   K)6+39$   &%$   4,8   &#%4$&'8   6#:'34#%8   4,8   @--< , 94$   46  1980 .)$ µ .+'2,&.   4,0   4.+.4'70%#F,8   &%$   +'F,8   4C0   J+ µ )$%&>0   (A>0C0   4,8   K93:%8 , & . +) .; ` I   94$   6   -A6 #*/,8   )'#F.   )#9./#68   4,8<$.20658   @0C3,8   @)$34, µ 60$&65   !$0, µ %46A#1=6 , D#%D. µ 7068   34%   <$.20'   S.34$D1+   4,8   H.0.4*%8   46  1946 &%$46   !1#+6D$   H1#$   46  1950; B6$68   A0C#*?.$   4%   7#A%   46 8 ; J+%   4%   )%#%)10C   2.C#6504%$  « %01F$%   +9A6 »; N$%4*   /.0   A*0604%$   % 41   %04$&.* µ .06  µ .+74,8   &%$   .& µ 12,3,8 , %04* µ $%8   :$+$6 µ %3, µ 70,8   %04$36D$.4$&'8   )#6)%A10/%8 ; J#$3 µ 70.8   %)9   4$8   +% µ )#94.#.8   3.+*/.8   46   )604$%&65  - &%$9:$  µ 906  - .++,0$3 µ 65   /$%A#1=604%$   %)9   46  µ %5#6  µ .+10$   46   %04$&6 µµ 6 0$3 µ 65 , /$%D#>0604%8   &%$A%+6 :>04%8   4$8   3 0.$/'3.$8   34,  « +6A$&' » 94$   ,   .#A%4$&'   .F6 3*%   .*0%$  « 7A&+, µ % », .0>   ,   &%)$4%+$34$&'.& µ .41++. 3,  «µ 609/#6 µ 68 ». ;*   <226%0(   +&2=8>%*+&*   ) %'&1% (04*   .)$+9A6 , %8   )%#%2736 µ .   70%   %)93)%3 µ %   %)9   4$8   .)$346+78   4C0   @++'0C0   %A#64>0   4C0   &6+:9?    46 !% &136  « !9&&$0,   -, µ %*% », « L*&,   46   J&4>D#, » &%$  « L7%   TC' » 46  1933, C8   %)104,3,   34,0   494.%04$&6 µµ 6 0$34$&'   .&34#%4.*%   46   .++,0$&65   %34$&65   G5)6  (« ?&(4! », « E!*%  µ +605# », « @!(64/  », & . 1 .) )C8/'2.0   %)9   4,0   ).*0%   .*:%0   « 2+*)5+0   7<!   &.+875    (!    =6; %   (:5    ?<<#5:5    (3-   E!-')&3- » , .0>   6$   .0'+$&.8   .*:%0&%4%+'F.$   0%   4#>0.   « '+ (;8+/    !27   !5*6>2053   '6;!/  » ! « B2:/    (>6!   +&)/    &!/    +'   µ +(!<<+A35(!0   30   '!20(!<0&(;/    '!0   (&0 <0')8+/   , ;(&0   +'   µ +(!<<+A35(!5    '!0  µ !/    2605    (%5 +2!5)&(!&% ... I!   &24(0!  µ !/    #(!5+    (0!$   µ ;5!   !27   '!<)  µ 0! .  K5(4    2!23A(&0!  , 363A&!  µ +    $3-63-53(&)63-.! . I6+ 7  µ !&(!5   µ +    ,:  µ 4    '!0   5+67 ... Q    B'(:=60!5#   ?2!5)&(!&%  µ )/    !2+<+-*;6:&+  . E)*+    30'3$;5+0!   2#6+   5,5  &(6;   µµ !(!   $0!   ')*+    ,-.# .  L(3-/    (:.3A/    84535(!5    (!   '!<A(+6!    .>  µ !(! . Q    &3=0+(0'#   '-=;65%&%  µ )/    ;805+ &2763  , 24&(:&%   $0!   5!   !$36)&3-  µ +    )<3$!   '  .  <2 . I3  50% !27  µ !/    8+5    2<%6>5!  µ +    '!*7<3-   763 . Q    D:#  µ !/ '!<-(;6+,+    23<A ...  L#  µ +6!   (3   '3<.7D   µ !/    +45!0   $+6)   +C32<0&   µ ;53  µ +   µ %.!5;/  ... J753  µ +    (%5    26!$   µ !(3234%&%(%/     =03  µ %.!53234%&%/    (%/    ?LL1  , 23-   $45+(!0  µ +    (%5    '!*38#$%&%   (3-   E3  µµ 3-50&(0'3A   E7  µµ !(3/  ... µ 2363A  µ +    5!'!*-23()C3-  µ +    (%   A&% . J753  µ +    (%5    '3<+'(0=3234%&%   30  µ %.!5;/   µ 2!453-5    &(%5    -2%6+&4!   (3-   &-57<3-   (:5 '3<.7D50':5    '!0   7.0  µ 0!/     .3A (!/    '3-<)':5  . I3   '3<.7D   µ !/  ... 36$)5:&+   3 $0!&<0)  (   =6+ 0'3A/    &(!*  µ 3A/   ) '35()   &(35    (723   (%/    83-<+0)/   µ +   223 2!080) ...  [ -.% 41 ] 845+0   (3   $0!&<4   400 $6!  µµ )60!   ,:  µ 4   , &3A2!  , $)<!  , '  .  <2 .  1:6+)5  .  L+    ')*+    $0!&<4    -2)6.+0   -2%6+&4!   +080'#!27  3 $-5!4'+/  . B   $0!(67/    (!   +20&';2(+(!0   &-.5) . ?24    (&)63-   (3   &.3<+43   (3-    .:603A  µ !/    +4.+   3 ()C+0/  . I>6!   ;.+0 7 µ +   14 8!&')<3-/  . I!   2!080)   23-   2)5+    &(3   &.3<+43   (6>5+    267$+-  µ !   8:6+)5  ... ?C!& !<4D3-5    &+    &!/   µ 0!   (;(30!   D:#   30   '!20(!<0&(;/   , 23-   $6) 3-5    2:/    -2)6.+0   2+45!   &(%5    G:&4! ; ?   µ +4/    C;63-  µ + 7(0  µ 753   (%   8-&(-.4!  , (%5    !5+6$4!   '!0   (%5    (63  µ 3'6!(4!   &)/    +C!& !<4D3-5   , $0!   5!    =$3-5    !-(34    !27   (%5 !$0)(6+-(%   '64&%   (3-/   ( )#9&.$4%$   A$%   4,  µ .A1+,   &%)$4%+$34$&'   &#*3,   46  1929 - 1933, )6   :45),3.   &%$   4,   :>#% µ %8 ) ... E0   +2+08#    =<;23-5    7(0  µ' 7<%   (%5    +24*+&%   23-   &!/    ')53-5    8+5   µ 2363A5    5!   C+2+6)&3-5    (%5    '64&%   (3-/ +(30  µ )D35(!0   5!   &!/    &(+4<3-5    &+    5;3-/    23<;   µ 3-/  ... B0   + %  µ +648+/    (3-/    8%  µ 3&0+A3-5    !5#'3-&(+/    &-'3 !5(4+/ $0!   (%5    ?LL1 . ?&+4/    7  µ :/   , &A5(63 30  , 8+5    26;2+0   5!   (3-/    20&(;,+(+  ... I!   72<!   23-   *!   &!/    8>&3-5    26;2+0   5!   (!$-64&+(+    +5)5(0!   &(3-/    '!20(!<0&(;/    &!/   , 5!   (3-/    !5!(6;,+(+  ... '!0   5!   '!(!'(#&+(+    (%5    +C3-&4!   $0!   5!   D#&+(+ '!0   &+0/    +-(-.0&   µ ;530  , 72:/    '!0  µ +4/  » 10 . ? . )& µ )/( 1. 3) . $5+(+.(GJ(-8    .15  Harvard Interview Project, $.1  Martin T, The affirmative action empire, (:/  .Cornell University Press, London, 2001, $() . 388 - 389.2. Davis J E, Mission to Moscow, (:/  . Gollancz, London, 1945, $() . 184.3. K#:()18    3  /3/ L   ,  2$.1,-:?   :%-    >-0)A  µ %.-:?    &,E(*1   M015,'(*15   =JA.(,-:H+  .4.  45+6+.(5J7   L  30, L  17 :%-   L  18 (   2$.1,-:?    &,E(*1   ,1$I5'-:1G   =))7+-$   µ 1G  ).5. 9=    .15   99=   , «  >(+    %+%'+A,*FA   :%+6+%   +?  µ 1   $%8  . @G.(   .1   :,#.18    $%8  ...». !    /-%/,1  µ ;   :%-   7   N5$*% 28 µ ()H+    .78    9=    .15   99=   , (:/  . «  4G'E,1+7   =01E; »,  &N;+%  , 2017, $() . 47 :%-  149.6. 1':?$1B%   C  ., @-   =))7+(8    $.1   $G$.7  µ %   .A+    (N+-:H+    $E6$(A+    .78    =44>  , (:/  . « 95,-%:*/78  », O($$%)1+*:7  , 2002, $() . 187. ! #$%&'$ )& *+$,-#. &)/ 01- 2- 02''23#-)+4567 8 9*:;<9 8 === >?@ABCCDDD=EFGHA@IAJA=KECALHEMNOIFP=QHRFQSTUVWXYZ[I\JH===W A]E Z VUC^VC_^VY ` VTBWV
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x