DJONOVI MAKROEKONOMIJA

Please download to get full document.

View again

of 5
0 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
DJONOVI MAKROEKONOMIJA
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  • Glavni MONETARNI AGREGATI oni koji utiču na količinu novcau opticaju, odnosno kvantitativne mjere ponude novca. Komponente transakcijsko novca su! kovani novac  " sav novac kreiran i#van $ankarsko sistema % npr. dukati & ;  papirni novac  " koji #ajedno sa kovanim novcem čini tako#vani gotovinski novac . O$ično, otovinski novac o$u'vata ()* transakcijsko novca. +lada jedne nacionalne ekonomije propisuje koje su novčanice lealna sredstva plaanja, kojima tre$a o$avljati plaanje. - čekovni računi  , koji se odnose na depozite  i bankarski novac . • KAMATA je plaanje naknade #a upotre$u novca. KAMATNE TO/E se danas ulavnom ra#likuju prema karakteristikama kredita ili #ajmoprimca. 0INANI1KI /ORE2NI3I su institucije, poput $anaka, osiuravajui' dru4tava, 4tedni' i kreditini' #adrua kojeprimaju depo#ite ili novac od jedne rupe komitenata i posu5uju i' druima. • 6ANKE se sastoje od aktive i pasive.  Aktivu  u $ilansu činere#erve, #ajmovi, investicije, vrijedonosni papiri i ostala aktiva % odnosno sredstva &. /AI+7 čine čekovni računi, 4tedni i oročeni depo#iti i ostala pasiva % ostale o$ave#e &. • Razlika između aktive i pasive zove se neto vrijednost  . • Ono po čemu se ra#likuje $ilans stanja $anke od $ilansa stanja predu#ea je stavka #vana re#erve, koja se pojavljuje na strani aktive. • RE8ER+E su novčani 9ondovi ili drua sredstva koja poslovne $anke dr:e u 9ormi otovine ili kao depo#ite kod 3entralne $anke. Tri lavna iINTR7MENTA MONETARNE politike su! Operacije naotvorenom tržištu  - Politika diskontne stope - Politika obaveznihrezervi    • 3entralna $anka ima odre5ene MAKROEK!3I;1E+E koje ostvaruje instrumentima monetarne politike! posti#anje niske in<acije, niske ne#aposlenosti, rast GN/=a, trovinsko $ilansa itd .  • D!"O#$#A !$OPA je kamatna stopa po kojoj komercijalne banke posuđuju rezerve od %entralne banke&   • 0INANI1KO TR8ITE je orani#ovano mjesto i prostor na kome se tra:e i nude >nansijsko=novčana sredstva i nakome se u #avisnosti od ponude i tra:nje 9ormira cijena ti' sredstava. • 0inansijsko tr:i4te se mo:e de>nisati i kao skup svi' >nansijski' transakcija u o$lasti nacionalne ekonomije u kojima dola#i do uspostavljanja i reali#acije dru4tveno=proi#vodni' odnosa i# kupoprodajni' >nansijski' dokumenata. • vojstvo KA/ITA;A ima sve ono 4to ne mijenja svoj o$lik u tom roku i mo:e imati karakter potro4nje, odnosno 4tednje na rok du:i od jedne odine. • a aspekta mjesta na kome se transakcije o$avljaju i područja na koje se odnose, ra#likujemo! lokalna " koja seodnose na odre5eno lokalno područje %reion ili dio #emlje&, nacionalna " odnose se na cijelu #emlju i me5unarodna >nansijska tr:i4ta . • /rem KARAKT!TR8INOG MATERI1A;A!tr:i4te novca " sve transakcije sa >nansijskim instrumentima čiji je rok dospijea do jedne odine, tr:i4te kapitala " trovina >nansijskim intrumentima sa rokom dospijea du:im od  jedne odine, devi#no tr:i4te " tr:i4te dje se vr4i kupoprodaja strani' sredstava plaanja, uskla5uje ponuda i tra:nja devi#a, te utvr5uje nji'ov kurs. • Eskontno tr:i4te je >nansijsko tr:i4te dje se truje eskontnim materijalom = mjenicom. Mjenica je 'artija od vrijednosti eskontno tr:i4ta koja vr4i 9unkciju o$e#$je5enja i instrumenta plaanja. • = ;om$ardno tr:i4te je specijali#ovano tr:i4te na kojem setruje lom$ardnim materijalom ro$no karaktera %9aktura, #alo:nica&, nero$no karaktera %vrijednosnim  papirima i#a koji' stoji >nansijska transakcija& i lom$ardnim kreditima. • TR8IT!KA/ITA;A 2I1E;IMO na tr:i4te kredita i tr:i4te vrijednosni' papira. • Tr:i4te kredita #atim dijelimo na ! • a& kreditno=investiciono i • $& 'ipotekarno tr:i4te, • Tr:i4te vrijednosni' papira se dijeli na! • a& tr:i4te o$ve#nica i • $& tr:i4te akcija %dionica&. • TR8I!KA/IT.mo#e $iti orani#ovano i neorani#ovano.   Instrumenti tr:i4ta kapitala su! o$ve#nice, akcije=dionice,9jučersi, opcije, varanti i s?ap uovori .O6+E8NI3A je vrijednosni papir kojom se i#davalac o$ave#uje da e licu donosiocu o$ve#nice isplatiti na odre5eni dan i#nos naveden u o$ve#nici. 2IONI3A sim$oli#uje vlasni4tvo! = nad odre5enim dijelom kapitala, = nad odre5enim dijelom imovine %suvlasni4tvo&. • /ostoje četiri +RTE EKONOMKE politike! @. politika cijena i do'otka (. monetarna politika . >skalna politika B. politika ekonomski' odnosa s ino#emstvom %vanjskotrovinska politika&. • 3I;1E+I EKONOMKE /O;ITIKE su $rojni, ali kao osnovne molo $i se i#dvojiti! ostvarivanje po:eljne stope privredno rasta u# odr:ivi ra#voj i konkurentnost, smanjivanje stope ne#aposlenosti %nova radna mjesta, te:nja punoj #aposlenosti&, sta$ilnost cijena %su#$ijanje in<acije&, uravnote:ena platna $ilanca %smanjivanje de>cita i#vo#om, manjim uvo#om&, smanjenje siroma4tva i poveanje socijalne sta$ilnosti preraspodjelom do'odaka i mjerama socijalne politike.  • 0IKA;NA /O;ITIKA predstavlja politiku upravljanja  javnim pri'odima I javnim ras'odima čiji osnovni instrumenti su pore#i i javna potro4nja . •  0IKA;NI ITEM sistem javni' pri'oda, sistem javni' ras'oda i #adu:ivanje. 1A+NI /RICO2I predstavljaju sredstva koja prikuplja dr:ava i drua javno=pravna tijela i koristi i' #a >nansiranje javni' potre$a i# svoje nadle:nosti. /ORE8 predstavlja instrumenat javni' pri'oda kojim dr:ava, uključujui i ni:e o$like političko=teritorijalne #ajednice, od su$jekata pod njenom poreskom vla4u prinudno u#ima novčana sredstva, $e# neposredne protivuslue, u svr'u pokrivanja svoji' >nansijski' potre$a i posti#anja drui', prvenstveno ekonomski' i socijalni' ciljeva. • IN+ETI3I1Eimaju dvostruku ulou! preko areatne potra:nje utiču na proi#vodnju u kratkom roku, a istovremeno utiču na duoročni rast proi#vodnje, i to preko uticaja na potencijalni proi#vod, odnosno areatnu ponudu % vea akumulacija #nači vei potencijal &. • Investiciona 9a#a! /reovori i uovaranje ,In:injerin plan,I#radnja /redproi#vodni marketin, O$uka ,/u4tanje u poon .MONET.= KRE2I.ITEM predstavlja skup načela, metoda, mjera, instrumenata i institucija kojima se kreira i povlači novac i kojima se reuli4u monetarno=kreditni tokovi u dru4tvenoj reprodukciji. • 7 4irem %savremenom& smislu MONET.ITEM O67C+ATA skup propisa i pravila kojima se reuli4u statički i dinamički elementi monetarno sistema 9unkcije novca, monetarna sta$ilnost, monetarni areati, kreiranje novca i povlačenje novca, • Monetarnu politiku utvr5uje i sprovodi centralna $anka. 2OCO2AK jedne dr:ave jednak #$iru potro4nje i investicija, ' ( % )  .  • ' ( % )  ) * ) +   --- ' ,dohodak države %- potrošnja   -investicije   *-javna potrošnja    +-investicije stranih subjekata  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks