DAKHI>L DALAM KITAB TAFSI>R ANWA>R AL-TANZI>L WA ASRA>R AL-TA'WI>L KARYA AL-BAYD}A>WI>

Please download to get full document.

View again

of 33
18 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
DAKHI L DALAM KITAB TAFSI R ANWA R AL-TANZI L WA ASRA R AL-TA'WI L KARYA AL-BAYD}A WI (Kajian Surat al-fa tih}ah dan Surat al-baqarah) Oleh : FATHUL BARI NIM : FO DISERTASI Diajukan untuk Memenuhi
Document Share
Document Transcript
DAKHI L DALAM KITAB TAFSI R ANWA R AL-TANZI L WA ASRA R AL-TA'WI L KARYA AL-BAYD}A WI (Kajian Surat al-fa tih}ah dan Surat al-baqarah) Oleh : FATHUL BARI NIM : FO DISERTASI Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu KeIslaman pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 100 BAB III Biografi al-bay Baydawi A. Sejarah Hidup Nama lengkap al-bayd}a wi pengarang tafsi r Anwa r al-tanzi l Wa Asra r al- Ta wi l adalah Abd Allah Ibn Umar Ibn Muh}ammad Ibn Ali As-Syairazi Abu Said Abu al-khairi Na s}ir al-di n al-bayd}a wi al-sha fi'i . Ia dilahirkan di sebuah desa yang bernama Baid}a 1, bagian dari wilayah Shira z Ibu kota Negara Persia. Ia dinisbatkan kepada desa ini sehingga bergelar al-bayd}a wi. Mengenai tahun kelahirannya tidak ditemukan keterangan dari para penulis sejarah, hanya saja mereka menulis tahun wafatnya yaitu tahun 719 H 2. al-bayd}a wi semenjak kecil telah mendapat bimbingan ilmu langsung dari ayahnya dan beberapa ulama dengan berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan agama seperti al-qur a n, ulu m al-qur a n, fiqh, us}u l fiqh, bahasa, ilm al-lughah, ilm kala m, manthi q, sejarah dan filsafat. Ia menguasainya dengan baik sehingga Imam al-subuki mengatakan bahwa ia adalah imam yang unggul, pemikir yang baik lagi s}a lih serta ahli ibadah. 3 al-bayd}a wi kemudian bepergian bersama ayahnya ke Shira z, ibu kota Persia yang saat itu menjadi kota tujuan para ulama dan ahli fiqh karena kota Shira z terkenal dengan keamanannya sementara daerah-daerah lainnya saat itu mencekam karena serangan kaum Tartar bangsa Mongolia. Sebagian besar 1 Kota ini dinamakan bayd}a yang berarti putih karena memiliki benteng putih yang kelihatan dari jauh sehingga kota ini terkenal dengan nama Baid}a. Ya qu t al-hamawi , Mu jam al-bulda n, (Riya d}: Maktabah Sha milah, Mawqi al-warra q), I, al-khafaji, Ina yat al-qa d}i ., I, Ibn Qad i Shahbah, T{abaqa t al-sha fi iyyah, (Riya d}: Maktabah Sha milah, Mawqi al-warra q), I, 103 101 hidupnya dihabiskan di kota ini dan ia tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke berbagai tempat untuk menuntut ilmu karena banyak sekali para ulama besar yang tinggal di kota ini 4. Di kota ini al-bayd}a wi memperdalam ilmu dengan tekun sehingga ia menjadi guru dalam berbagai bidang ilmu agama kemudian ia diangkat menjadi hakim agung (qa d}i al-qud}a t) di Shira z. Ia mendapatkan jabatan ini karena ia dikenal dekat dengan penguasa saat itu. Kedekatan ini bermula ketika al- Bayd}a wi mengirimkan tafsi r buah karyanya yaitu tafsi r Anwa r al-tanzi l Wa Asra r al-ta wi l kepada penguasa saat itu dan iapun terkesan dengan tafsi r tersebut sehingga ia memberi hadiah berupa kekuasaan yang dikehendaki oleh al- Bayd}a wi. Ia mengutarakan keinginannya yang dinukil oleh al-as}biha ni: 5 أريد قضاء البيضاء لكي أترفع به بين أهل دياري الذين كانوا ينظرون إلي بعين التحقير Saya ingin menjadi qa di di Baid}a (Shira z ) supaya saya menjadi orang terpandang di kalangan penduduk tanah kelahiranku yang dulu memandangku sebelah mata. Tidak lama setelah ia menjadi qa di , iapun dilengserkan dari jabatan tersebut karena ia merupakan orang yang teguh pendirian dan sangat keras dalam membela kebenaran sementara orang-orang di sekitarnya banyak yang tidak menyukai hal tersebut. Tidak lama setelah al-bayd}a wi diturunkan dari jabatan qa d}i Shira z, ia pergi menuju kota Tibriz. Saat itu al-bayd}a wi mendapati sebuah 4 al-as}biha ni , Rawd}a t al-janna t Fi Ahwa l al-ulama wa al-sa da t, (Beirut: al-da r al-isla miyyah, 1991), V, Ibid. 102 majelis ilmu yang diikuti oleh orang-orang terkemuka (fud}ala ). Ia duduk di bagian belakang jama ah, sekiranya tidak diperhatikan oleh para peserta majelis. Ia melihat guru dari mejelis itu menyampaikan permasalahan sulit yang diduga tidak ada seorang pun sanggup menjawabnya, dia meminta hadirin untuk memberikan jawabannya dengan cara menganalisa lalu menjawabnya. Jika tidak bisa maka cukup menganalisanya. Jika itupun tidak mampu maka cukup mengulangi pertanyaannya. Permasalahan itupun tidak ada yang mampu menjawabnya sehingga al-bayd}a wi angkat bicara untuk memberikan jawaban yang dinukil oleh al-as}biha ni : 6 لا أسمع حتى أعلم أنك فهمت Aku tidak mendengarnya sampai aku tahu bahwa anda memahaminya. Ia memberi pilihan pada sang guru antara menjawab permasalahan dengan cara mengulangi lafadznya ataupun maknanya. Guru tersebut bingung seraya berkata, coba kamu ulangi lafaz}nya. Bayd}a wi lalu mengulanginya dan memberikan analisanya, ia juga menjelaskan bahwa dalam susunannya tedapat kesalahan-kesalahan dan dia menjawabnya seraya membenarkanya. Bayd}a wi memberikan soal yang semisal dan diajukan kepada sang guru tersebut untuk menjawabnya namun sang guru mengalami kesulitan dan tidak bisa menjawabnya. Saat itu di majelis tersebut hadir seorang menteri (wazi r) yang menyaksikan kejadian tersebut dan terkesima dengan ketinggian ilmu al- 6 Ibid. 103 Bayd}a wi. Kemudian menteri tersebut menyuruhnya berdiri dan mendekat kepadanya lalu menteri menanyakan jati dirinya. Bayd}a wi menjelaskan bahwa ia adalah Bayd}a wi dan ia datang ke kota tersebut untuk meminta jabatan qa d}i (ja a fi t{alab al-qada ) di Shira z. Menteri tadi kemudian menerima dengan baik, memuliakannya dan memenuhi permintaannya untuk mengembalikan jabatannya 7. Menurut Qa d}i Shahbah, Bayd}a wi memiliki banyak karangan dan merupakan seorang alim ulama di Azerbaijan, dan seorang guru besar di daerah itu. Ia juga menjabat sebagai qa d}i (hakim) di Shira z. Bayd}a wi hidup dalam suasana politik yang tidak menentu. Sultan Abu Bakr yang memegang tampuk kekuasaan di Shira z saat itu sangat lemah, tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membangun tatanan masyarakat yang baik. Bukan hanya supermasi keadilan yang lemah, namun para elit yang berkuasa pun hidup dalam budaya yang boros. Intervensi penguasa terhadap peradilan pun demikian kuatnya, sehingga banyak fuqaha yang mengkhawatirkan kemungkinan diperintah untuk mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan syari at Islam. Setelah ia menjadi qa di untuk beberapa saat, gurunya Muh}ammad al- Kahta ni memintanya untuk menanggalkan jabatan tersebut. Hal ini terjadi tatkala al-bayd}a wi berkunjung sebagaimana biasa kepada gurunya, Muh}ammad al-kahta ni mengemukakan pernyataan yang dikutip oleh Khali fah: 7 Ta j al-di n Abu Nas}r al-subuki , T}abaqa t al-sha fi iyyah al-kubra , (Da r Ihya al-kutub al- Arabiyyah), V, 59. 104 إن هذا الرجل عالم فاضل يريد الاشتراك مع الا مير في السعير يعني أنه يطلب منكم 8 مقدار سجادة في النار وهي مجلس الحكم Sesungguhnya lelaki ini adalah seorang yang alim lagi memiliki keutamaan namun ia ingin bersama-sama dengan raja di neraka, yakni sesungguhnya ia meminta dari kalian sekedar satu tempat selebar sajadah di neraka berupa jabatan hakim. al-bayd}a wi terpengaruh oleh perkataan gurunya tersebut kemudian iapun memenuhi permintaannya dan pada akhirnya ia menghabiskan sisa umurnya dengan ibadah, zuhud, mengajar dan mengarang beberapa kitab hingga ia wafat. al-bayd}a wi mendapat beberapa pujian dari ulama, diantaranya adalah Ibn Qa di Shahbah (w.851 H), ia mengemukakan pernyataan yang dikutip oleh Shahbah: صاحب المصنفات وعالم أذربيجان وشيخ تلك الناحية. 9 ولى قضاة شيراز Ia adalah pemilik banyak karangan, orang alim Adharbayja n, shaykh daerah itu dan hakim agung daerah Shira z. al-subuki (w. 771 H) mengemukakan pernyataan yang dikutip oleh Shahbah: 10 كان إماما م بر ز ا نظ ارا خ ير ا صالحا متعبدا . Ia adalah seorang imam yang menonjol, pemikir yang baik dan shalih lagi ahli ibadah. 8 Khali fah, Kashf al-z}unu n., I, Shahbah, T}abaqa t al-sha fi iyyah., I, Ibid. 105 Ibn Hubayb mengemukakan pernyataan yang dikutip oleh al-dhahabi : تكل م كل من الا ي مة بالثناء على مصنفاته ولو لم يكن له غير المنهاج الوجيز لفظه 11 المحرر لكفاه Para imam memuji karya-karyanya, seandainya ia tidak punya karya selain al-minha j yang memiliki lafaz{ yang ringkas maka cukuplah hal itu baginya. al-asna wi (w. 772 H) mengemukakan pernyataan yang dikutip oleh al- S}afadi: 12 كان عالما بعلوم كثيرة صالحا خيرا صن ف التصانيف المشهورة في أنواع العلوم Ia adalah orang alim yang menguasai banyak keilmuan, sholih dan baik. Ia menulis beberapa karya yang terkenal dalam berbagai bidang ilmu. Ia wafat di kota Tibri z 13 tepatnya di daerah Kharanda b 14. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun dimana ia wafat. al-subuki dan al-asna wi berpendapat bahwa ia wafat pada tahun 691 H dan menurut Ibn Kathi r dan mayoritas ahli sejarah ia wafat pada tahun 685 H 15. Ada juga yang berpendapat tahun 692 H 16. Pendapat lain dikatakan oleh al-khafa ji bahwa pendapat yang 11 Muh}ammad Husayn al-dhahabi , al-tafsi r wa al-mufassiru n, (Kairo: Da r al-hadith, 2005),IV, al-s}afadi , al-wa fi wa al-wafaya t, (Riya d{: Maktabah Sha milah, tt), VI, al-khafaji, Inayat al-qadli ., I, al-as}biha ni , Raud}a t al-janna t., V, al-dhahabi, al-tafsi r wa al-mufassiru n, I, Khali fah, Kashf al-z}unu n, I, 186 106 masyhur dan dibenarkan oleh para peneliti sejarah Persia ia wafat pada bulan juma da al-u la tahun 719 H 17. B. Guru dan Muridnya al-bayd}a wi menuntut ilmu dari banyak ulama di masanya selama tinggal di Tibri z karena saat itu Tibri z menjadi kiblat para ulama negara Persia. Diantara ulama yang dikenal sebagai guru dari al-bayd}a wi adalah sebagai berikut: 1. Abu al-qa sim Umar ibn Muh}ammad Ali al-bayd}a wi. Ia adalah ayah dari al-bayd}a wi sendiri. al-bayd}a wi mengakui sanad keilmuannya sebagaimana ia sebutkan dalam kitabnya al-gha yat al-qus}wa fi Dirayat al-fatwa berasal dari ayahnya. Ia menyebutkan ijazah keilmuan dan sanadnya mulai dari ayahnya yakni Abu al-qa sim Umar ibn Muh}ammad Ali al-bayd}a wi sampai kepada Rasul SAW 18. Dalam Muqaddimah al-gha yat al- Qus}wa fi Dira yat al-fatwa , Na s}ir al-di n al-bayd}a wi menulis: ketahuilah bahwa saya mengambil ilmu Fiqh dari ayah saya, seorang pimpinan dari para pemimpin, seorang pemuka yang luhur, wali Allah, panutan baik bagi ulama khalaf maupun akhir generasi salaf, imam dalam agama yaitu Abu al-qa sim Umar semoga Allah mensucikan ruhnya 19. Pengaruh keilmuan dari ayahnya ini sangatlah kuat sehingga tampak jelas dalam beberapa fatwanya sebagaimana disebutkan dalam tafsi rnya ketika menjelaskan ayat mengenai s}adaqah dan setelah menguraikannya 17 al-khafaji, Inayat al-qadli .i, Na s}ir al-di n al-bayd}awi,al-gha yat al-qus}wa fi Dirayat al-fatwa , (Irak: al-lajnat al-wat}aniyah, 1982), Ibid 107 maka ia mengatakan: dan hal ini adalah pendapat dari tiga imam dan inilah yang difatwakan oleh guru saya dan Ayah saya - semoga Allah merahmati keduanya al-syaikh Muh}ammad al-kahta ni. Ia adalah al-syaikh Muh}ammad ibn Muh}ammad al-kahta ni al-s}u fi , guru sekaligus panutan al-bayd}a wi dalam perihal zuhud dan ibadahnya bahkan tafsi r al-bayd}a wi itu juga ditulis olehnya atas isyarat dari gurunya dan ketika wafat ia di kuburkan disamping makam gurunya tersebut Na s}ir al-di n al-t}u si Ia adalah Muh}ammad ibn Abd Allah Na s}ir al-di n al-t}u si . Ia adalah salah satu guru 22 dari al-bayd}a wi yang mensharahi kitab al-isha ra t karya Ibn Si na . Ia Meninggal pada tahun 672 H. 4. Shiha b al-di n al-suhrawardi Ia adalah Umar ibn Muh}ammad Abd Allah ibn Muh}ammad ibn Hamawiyah Shiha b al-di n Abu Hafs} al-suhrawardi , guru Tas}awwuf di Baghdad yang wafat pada tahun 632 H 23. Ia adalah ahli fikih bermadhab al- Sha fi i , ahli tasawwuf dan guru besar pada masanya dalam hal ilmu hakikat 20 Na s}ir al-di n al-bayd}a wi , Anwa r al-tanzi l, (Beirut: Muassasat al-sha ba n, tt),i, al-subuki , T}abaqa t al-sha fi iyyah., V, al-as}biha ni , Raud}a t al-janna t., V, 134. Tidak terdapat keterangan yang jelas mengenai pertemuan keduanya, apakah al-tu si pergi ke Shira z ataupun al-bayd}a wi pergi keluar dari Shira z selain keterangan dari Khawansa ri . 23 Isma i l Basha al-baghda di , I d}a h al-maknu n,(riya d}: Maktabah Sha milah, Mawqi Ya su b) I, 63 108 serta menjadi guru dari para ulama di Baghdad (syaykh al-shuyu kh) 24. Ia disebut sebagai salah satu guru dari al-bayd}a wi oleh al-khawansa ri 25. al-bayd}a wi menghabiskan sisa hidupnya setelah mengundurkan diri dari jabatan Qa d}i dengan menulis buku dan mengajar para murid yang datang dari berbagai daerah terlebih keberadaan kota Shira z saat itu sebagai pusat peradaban dan keilmuan dari berbagai disiplin ilmu. Diantara murid-murid al-bayd}a wi adalah: 1. Fakhr al-di n al-ja rabardi Ia adalah Fakhr al-di n Ahmad ibn al-hasan ibn Yusuf al-ja rabardi al- Shafi i , salah satu dari ulama terkemuka di Tibri z. Ia menulis sharah dari kitab al-minhaj karya gurunya al-bayd}a wi juga menulis sharah dari kitab al- Ha wi al-shaghi r meskipun ia tidak merampungkannya dan Sharh Tashri f Ibn Ha jib serta H}a shiyah kitab al-kashsha f. Ia meninggal di Tibri z pada bulan ramad}a n tahun 746 H. 2. Jama l al-di n al-kisa i Ia adalah Jama l al-di n Muh}ammad ibn Abi Bakar ibn Muh}ammad al- Kisa i, salah seorang dari guru para pembesar ulama di Shira z. Ia memiliki beberapa kitab yang ditulisnya diantaranya adalah Nu r al-huda fi Sharh Mas}a bi h al-duja , al-najm Fi al-us}u l, Sayr al-qara ih fi al-ah}a ji . 3. Ru h al-di n al-t{ayya r 24 Alya n Sarki s, Mu jam al-mat{bu a t al- Arabiyyah, (Riya d}: Maktabah Sha milah, Mawqi Ya su b) I, al-as}biha ni , Raud}a t al-janna t ., V, 134 109 Ia adalah al-syaikh Ru h al-di n ibn al-syaikh al-jala l al-di n al- T{ayya r, murid dari al-bayd}a wi yang menulis sharah dari kitab al-bayd}a wi yaitu al-mas}a bi h dan ia juga menulis kitab dalam disiplin ilmu kalam. Ia wafat kurang lebih pada tahun 900 H dan dimakamkan disebelah makam ayahnya, al-jala l al-di n. C. Karya-Karyanya Karyanya Imam al-bayd}a wi disamping menulis tafsi r Anwa r al-tanzi l Wa Asra r al- Ta wi l yang menjadi pokok bahasan pada penelitian disertasi ini, ia juga memiliki karya tulis yang banyak dalam berbagai bidang disiplin keilmuan, diantaranya adalah sebagai berikut 26 : a. Bidang Us}u l al-di n : 1. T}awa li al-anwa r Fi Us}u l al-di n. Menurut al-asna wi kitab ini merupakan kitab yang memiliki uraian mendalam (daqi q) dan merupakan kitab ringkasan (muhtas}ar) terbaik dalam ilmu kalam 27. Terdapat beberapa ulama yang memberikan komentar dan uraian berupa sharh dari kitab ini diantaranya adalah Shams al-di n Mahmu d ibn Abd al-rahman al-as}fiha ni dengan kitabnya Mat}a li al- Anz}a r, maupun h}a shiyah seperti H}a shiyah Maula Mus}lih al-di n Muh}ammad al-la wi , H}a shiyah Ali ibn Muh}ammad al-jurja ni dan masih banyak yang lainnya. Hal ini menunjukkan akan kedalaman ilmu dari al- Bayd}a wi dalam bidang us}u l al-di n. 26 Shahbah, T}abaqa t al-sha fi iyyah., I, Jama l al-di n ibn Abd al-rah}i m al-asna wi ,niha yat al-su l Fi Sharh Minha j al-us}u l, (Kairo: A lam al-kutub, 1343 H), I, d Mis}ba h al-arwa h dalam bidang Ilmu Kalam. Kitab ini disharahi oleh al-qa d}i Ubayd Allah ibn Muh}ammad al-tibri zi yang wafat pada tahun 743 H. 3. al-i d}a h fi Us}u l al-di n. 4. Muntaha al-muna fi Sharh} al-asma al-h}usna , Kitab ini disebutkan didalam tafsi rnya sendiri pada bagian akhir surat al-hashr. Ia berkata: Barang siapa yang ingin penjelasan panjang lebar dari sharh al-asma al-husna maka hendaklah ia mempelajari kitab karangan saya yang bernama Muntaha al- Muna 28. b. Dalam Bidang Us}u l al-fiqh 1. Minha j al-wus}u l ila Ilm al-us}u l. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab karangan Ta j al-di n Muh}ammad ibn H}usayn al-arma wi al-shafi i yang wafat pada tahun 656 H yang mana ia meringkas kitab al-mahs}u l karya gurunya yaitu Imam Muh}ammad ibn Umar ibn Husain yang dikenal dengan nama Fakhr al-di n al-ra zi al-shafi i yang lahir pada tahun 544 H. Kitab al-minha j ini disharahi oleh beberapa ulama diantaranya adalah Jama l al-di n ibn Abd al- Rahi m al-asna wi yaitu Nihayat al-su l Fi Sharh Minha j al-us}u l dan disharahi juga oleh Najm al-di n Muh}ammad ibn Abd al-qa dir al-wasit}i al- Shafi i yang wafat pada tahun 838 H. Ulama lainnya adalah Z}ahi r al-di n Abd al-s}amad ibn Mahmu d Tahun 703 H dan Sira j al-di n Abu Hafs} Umar ibn Mu sa ibn Hasan ibn Muh}ammad al-qurashi al-shafi i yang meninggal tahun 861 H dengan 28 al-bayd}a wi , Anwa r al-tanzi l..., V, 285 111 kitab sharah yang berjudul Tawd}i h al-mubham wal Majhu l Fi Sharh Minha j al-us}u l, Juga Imam Ahmad ibn Isha q al-shira zi yang wafat pada tahun 863 H dengan kitab yang berjudul al-ibha j Fi Sharh al-minha j. Selain Sharah kitab ini juga di susun ulang dalam bentuk naz}am oleh Shiha b al- Di n Ahmad ibn Yusuf ibn Abd Allah al-kurdi al-kawra ni al-shafi i yang wafat pada tahun 810 H Sharh al-minha j, Sharh dari kitab matannya sendiri yaitu Minha j al-wus}u l ila Ilm al-us}u l. 3. Sharh Muntakhab al-mahs}u l Fi Us}u l al-fiqh yang merupakan sharh dari kitab karya Imam Fakhr al-di n al-ra zi . 4. Mirs}a d al-afha m ila Maba di al-ahka m 30, Kitab ini merupakan sharh kitab Mukhtas}ar Ibn Hajib yang bernama al-mukhtas}ar al-muntaha . c. Dalam Bidang al-fiqh 1. al-gha yat al-qus}wa fi Dirayat al-fatwa . Dalam kitab yang terdiri dari satu jilid ini ia meringkas kitab al- Wasi t fi Fiqh al-imam al-shafi i karya Hujjat al-isla m Imam al-ghaza li yang wafat pada tahun 505 H. Kitab ini kemudian di sharahi oleh Razi n al- Di n Ali al-khanaji yang diberi nama al-niha yat Fi Sharh al-gha yat. Kitab 29 Khali fah, Kashf al-z}unu n, IV, Kitab ini disebutkan dalam kitab Tafsi rnya sendiri ketika menguraikan Surat al-nisa Ayat 97. Anwa r al-tanzi l... , I, 94. Kitab ini menurut al-asna wi seakan-akan bukan merupakan kitab sharh melainkan kitab karangan tersendiri karena didalamnya tidak dibedakan mana matan dan mana yang merupakan sharhnya. al-asna wi ,nihayat al-su l., I, d 112 ini disusun ulang dalam bentuk naz}am oleh al-ima m Abu Abd Allah ibn al- Z}ahi ri al-s a fi i yang diberi nama al-kifa yah Sharh al-tanbi h yang merupakan sharh dari kitab karya Abi Isha q al-shi razi dalam bidang Fiqh Imam Shafi i. Kitab ini terdiri dari empat jilid 32. d. Dalam Bidang Bahasa Arab 1. Lubb al-alba b Fi Ilm al-i ra b yang merupakan ringkasan dari kitab al- Ka fiyah karya Ibn Ha jib. Kitab ini memuat banyak faidah yang agung dan ghara ib al-nahw dengan tulisan yang ringkas dan cerdas. Dalam kitab ini al- Bayd}a wi menambahi keterangan yang semestinya terdapat dalam ilm i ra b yang ditinggalkan oleh Ibn Hajib. Kitab ini disharahi oleh Maula na ibn Muh}ammad yang dinamai dengan Imtiha n al-az}kiya . 2. Sharh al-ka fiyah Fi al-nahw yang merupakan sharh dari kitab karya Ibn H}a jib. e. Dalam Bidang Hadi th Tuh}fat al-abra r yang merupakan sharh dari kitab karya Imam al- Baghawi yang bernama Mas}a bi h al-sunnah. f. Dalam Bidang Ta rikh Niz}a m al-tawa rikh yang memuat sejarah negara Persia mulai dari zaman Nabi Adam hingga zaman al-bayd}a wi yang ditulis dalam bahasa Persi H}aji Khali fah, Kashf al-z}unu n, II, Dalam Kashf al-dhunu n kitab ini tidak disebutkan diantara kitab yang merupakan sharh dari kitab al-tanbi h. Ibid., II, 1194 113 g. Dalam Bidang Ilmu Manthiq Sharh al-mat}a li yang merupakan sharh dari kitab karya Sira j al-di n al- Arma wi yang berjudul Mat}ali al-anwa r Fi al-mant}iq wa al-hikmah. h. Dalam Bidang Ilmu Falak Terdapat dua karya yaitu Sharh al-fus}u l yang merupakan sharh dari kitab karya Nas}i r al-di n al-t}u si dan Mukhtas}ar Fi al-hay at. i. Dalam Bidang Ilmu Umum Maud}u a t al-ulu m wa Ta arifuha 34, kitab ini memuat 4 bab yaitu ilmu sastra dan cabang-cabangnya, ilmu hikmah ketuhanan (ilm al-nawa mi s) dan cabang-cabangnya, ilmu pengetahuan alam dan cabang-cabangnya, Ilmu arsitektur dan cabang-cabangnya, ilmu musik, ilmu akhlak dan ilmu hisa b. j. Dalam Bidang Ilmu Tas}awwuf yaitu al-tahdhi b wa al-akhla q 35. Dari beberapa karya Imam Baid}a wi di atas, menurut al-dhahabi hanya tiga yang paling banyak dikenal dan dipelajari yaitu kitab al-minha j wa Sharhihi dalam bidang us}u l Fiqh, al-t}awa li dalam bidang Us}u l al-di n dan tafsi r Anwa r al-tanzi l Wa Asra r al-ta'wi l yang
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks