Coneguem CURS 19- 20

Please download to get full document.

View again

of 24
0 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
00 01 Salutació ................................................. 3 02 Calendari i horari .................................... 4 Índex 03 Vestuari…
Document Share
Document Transcript
00 01 Salutació ................................................. 3 02 Calendari i horari .................................... 4 Índex 03 Vestuari .................................................. 8 04 Agenda escolar i plataforma .................. 9 05 Salut ..................................................... 10 06 Sortides escolars .................................. 11 07 Reunions de curs ................................. 11 08 Quadre pedagògic ............................... 12 09 Òrgans de govern ................................. 13 10 Serveis ................................................. 16 11 Normativa ............................................. 19 12 Secretaria .............................................. 23 2 Tot està per fer i tot és possible. 01 Miquel Martí i Pol Benvingut curs 2019-2020! Salutació El nou curs se’ns presenta amb canvis significatius i amb un munt de somnis per complir i d’experiències per viure. Ens trobem amb un nou curs per endavant. Tot l’Ateneu comença llegint notícies, embarbussa- ments, històries...Fomentem la lectura. Ens endinsem en els Minimons a infantil. Un nou espai per a descobrir i crear. Els més petits del centre practiquen el Move your body (expressió corporal en llengua anglesa). Iniciem la robòtica a cicle mitjà i cicle superior de primària i arriba el Ludi Primària (projecte que engloba la llengua catalana i castellana) i fem un tast de francès a 6è. Totes aquestes novetats unides als projectes que ja porten un temps amb nosaltres com ara l’Educació Emocional, l’EntusiasMAT i el pro- jecte GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme). Us demanem, com sempre, que el camí el fem junts: família i escola. N’estem segurs que aquest camí portarà a un alumnat feliç i a complir l’objectiu comú de desenvolupar al màxim les capacitats, les seves competències i els interessos dels infants. Restem a la vostra disposició per seguir millorant, les vostres aportacions són claus. Podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic o personalment demanant cita a secretaria. 3 El curs comença el 12 de setembre de 2019 a Infantil, Primària, ESO i Batxillerat i acaba el 19 02 de juny de 2020. VACANCES Calendari i Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 horari de gener de 2020 (ambdós inclosos). Setmana Santa: del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos). FESTES LOCALS I DE LLIURE DISPOSICIÓ 24 de setembre de 2019 (festa de local). 09 de desembre de 2019 (festa de lliure disposició). 24 de febrer de 2020 (festa de lliure disposició). 04 de maig de 2020 (festa de lliure disposició). 1 de juny de 2010 (festa local). JORNADA INTENSIVA 20 de desembre de 2019 Del 15 al 19 de juny de 2020 CALENDARI ESCOLAR 4 INFORMES ACADÈMICS I REVISIÓ DE NOTES FINALS HORARIS Infantil i Matins: de 9:00 a 13:00h. Primària Tardes: de 15:00 a 17:00h. ESO Tots els dies entren a les 8:00h però dilluns, dimarts i dijous surten a les 13:00h, dimecres a les 13:45 i divendres a les 14:35h. Les tardes de dilluns, dimarts i dijous de 15:00 a 17:00h. Dimecres i divendres no tenen classe a la tarda. Batxillerat Depenent de les modalitats, de 8:00 a 14:35h i de 15:00 a 17:00h. Disposen com a mínim de dimecres i divendres tarda lliure i d’altres segons modalitat. 5 ENTRADES I SORTIDES DELS ALUMNES Per a les entrades, les portes de l'escola s'obren a les 7:55h i a les 8:55h al matí i a les 14:55h a la tarda i es tanquen a les 8:05h, a les 9:05h i a les 15:05h. L’alumnat d'Educació Infantil entren acom- panyats fins a la porta del passadís d'Infantil. A la sortida els heu d'esperar a la mateixa porta. A les 12:45 i a les 16:45h comencen a sortir. Surten primer els de P3, després els de P4 i finalment els de P5; per tant, us aconsellem que us col·loqueu també en aquest ordre davant de la porta per agilitzar les sortides i evitar embussos innecessaris. Si després heu de recollir alumnat de Primària, heu d'esperar-los al Passeig del Canal. ✔ MOLT IMPORTANT: L’alumnat d'Educació Primària a les 9:00h i a les 15:00h entren sols al recinte de l'escola i pugen per l’escala central. Per recollir-los heu d'esperar-los al Passeig del Canal; només podreu entrar al vestíbul a buscar-los si plou. S'ha d'avisar per escrit a l'agenda si ve a buscar l’infant una persona que no sigui l'habitual. En cas contrari, l'escola es reserva el dret de retenir-lo/la fins a aclarir la situació. 6 Si un/a alumne/a d'Infantil arriba un cop s'hagin tancat les portes, hauran d'anar a Secretaria i una persona els acompanyarà a les seves classes. Us demanem puntualitat per no distorsionar les classes ni la feina de qui els hagi d'acompanyar. És important que recolliu els alumnes sense retard, ja que sovint s'angoixen quan veuen que la resta marxa i ells, no. Els alumnes d'Infantil i cicle inicial i mitjà de Primària que no hagin estat recollits dins l'horari establert (a les 13:00 i a les 17:00h) passaran al servei de menjador al migdia o al servei d'acollida a la tarda, amb el pagament corresponent d’aquests serveis. Els alumnes de Secundària han d'entrar per la porta de la rampa. A les 7:55h poden pujar pel vestíbul principal; a les 8:55h, a les 14:55h i a les sortides han d'entrar i sortir per la porta situada al costat del centre assistencial, a excepció dels dies que surtin a les 14:00h que podran fer-ho per l'escala central. Si heu de venir a recollir els alumnes dins l'horari lectiu passeu per Secretaria i espereu allà fins que arribi el vostre fill/a. 7 L'Ateneu és un centre educatiu i per tant 03 vetllem per tots els aspectes que configuren l'educació integral dels nostres alumnes. El vestuari ha de ser l'adequat a un centre de Vestuari formació, independentment de les modes. L'alumnat ha de venir al centre tenint cura del seu aspecte físic, sense exageracions ni estridències, evitant mostrar la roba interior. Si l’escola considera que el vestuari de l´alumnat és inadequat, caldrà que la família es responsabilitzi de corregir-ho per tal que s’incorpori a les classes. Els dies que hi ha activitats d'Educació Física s'ha de portar xandall i sabatilles esportives. Fins a segon d'ESO és obligatori portar el xandall de l'escola que es ven a Secretaria. Marqueu la roba esportiva amb el nom de l'alumne/a perquè se us retorni en cas de pèrdua. Els alumnes d'Infantil i de cicle inicial de Primària han de portar bata. Si, a més, es queden habitualment a dinar han de portar-ne una altra. Ambdues bates (la blava de classe i la vermella de menjador) les podeu comprar a Secretaria. Les bates han d'anar marcades amb el nom de l'alumne/a perquè se us retorni en cas de pèrdua. La bata de classe serà obligatòria a partir de l'octubre. 8 És obligatori l'ús de l'agenda de l'escola per a 04 tot l’alumnat des d´Infantil a Batxillerat. L'agenda és el mitjà de comunicació principal entre família i escola. A Infantil, la mestra la Agenda escolar revisa diàriament però a la resta de les etapes és l'alumnat qui ha de fer saber als mestres si i plataforma hi ha algun comunicat per part dels pares. Recomanem que a casa reviseu periòdi- cament les agendes, també a l’ESO, ja que el professorat les fa servir juntament amb el correu electrònic per a qualsevol comunicació, concertar entrevistes... És molt important que retorneu les notes de les agendes signades perquè és l'única manera de saber que us ha arribat la informació. Per a l’alumnat més gran l'agenda també és un instrument d'organització i planificació que servirà per recordar els deures, les dates dels controls... Es tracta doncs d'una agenda amb un ús molt específic i que cal mantenir en bones condicions, s'ha de diferenciar molt d'una agenda personal i privada. En cas que es deteriori o se’n faci un mal ús, caldrà substituir-la per una de nova. És imprescindible que consulteu periòdi- cament la plataforma, ja que és el mitjà d’ informació amb les famílies i l’eina per fer arribar les comunicacions en forma de circular. 9 Aconsellem que l'administració de medica- 05 ments es faci a casa. En cas que s'hagi de donar algun medicament dins l'horari escolar, cal demanar-ho a través de l'agenda, especificar-ne dosi i hora i heu d’adjuntar-ne Salut la recepta mèdica. Si un infant es troba malament a classe avisarem la família. Si no la localitzem, en cas de febre elevada, se li administrarà l’antitèrmic que haureu autoritzat prèviament. No dona- rem mai cap medicament sense auto- rització prèvia per escrit, inclosos els medicaments homeopàtics. Els alumnes que tenen una medicació específica a l’escola per utilitzar en cas d’emergència (intolerància, al·lèrgia, etc) els dies que hi hagi excursions o altres activitats fora del centre l’hauran de portar a la motxilla, per evitar agafar la de la classe. Si un nen es fa un cop o una ferida important i en cas que no es localitzi a cap familiar que el pugui dur, un mestre l'acompanyarà a un centre assistencial. Si un alumne/a pateix una malaltia conta- giosa -varicel·la, conjuntivitis, pediculosi (in- festació de polls)...- no podrà assistir a l'escola fins a la seva total recuperació. En cas de dubte, l'escola podrà demanar un certificat mèdic on consti que la malaltia ha deixat de ser contagiosa. Si l'alumnat no pot assistir a classe per malaltia, heu de trucar a Secretaria per informar de l’absència. És important que a la plataforma estiguin actualitzats els telèfons per localitzar-vos en cas d'urgència. 10 06 Al llarg del curs escolar es fan una sèrie de sortides de les quals us n’informem a les reunions de principi de curs. Aquestes sortides formen part de la programació del curs i, per Sortides tant, convé que tot l'alumnat hi assisteixi. escolars A principi de curs es lliura un full d’autoritzacions per a totes les sortides del curs, és important que es retorni signat al/a la tutor/a en les dates indicades. Els infants d'Infantil i Primària han de portar sempre el xandall de l'escola a les sortides. El pagament de les sortides es cobrarà directament a través del banc. Els tutors i tutores fan una reunió 07 informativa amb les famílies per explicar-vos els objectius de cada curs. Considerem imprescindible la vostra assistència. Reunions Totes les reunions són a les 17:30h. Pel bon de curs funcionament d’aquestes reunions, us preguem que no porteu els nens. El calendari d'aquestes reunions és el següent: 11 Quan necessiteu adreçar-vos al tutor/a, ho 08 heu de fer a través de l'agenda o via mail. Sempre que vulgueu podreu també concertar les entrevistes que calguin, adaptant-vos a l'horari establert que té cada docent. Quadre pedagògic Aquest curs la distribució del personal docent és la següent: 12 09 JUNTA DIRECTIVA La Junta Directiva està composada dels següents càrrecs: president, vicepresident, Òrgans de secretari, tresorer i vocals. govern La Junta Directiva es reuneix els dijous a les 21:30. Si necessiteu posar-vos en contacte podeu fer-ho personalment anant a aquestes reunions (heu d’avisar prèviament a Secretaria) o dipositant a la bústia que hi ha al costat de la finestra de Secretaria un full de queixa/suggeriment. EQUIP DIRECTIU Directora: Maria Lloret Sots Directora: Noèlia Cid Cap d'Estudis d'Infantil i Primària: Teresa Cardona Coordinadora pedagògica de Primària: Gemma Galceran Coordinadora d’Infantil: Elisabet Angulo Cap d'Estudis de Secundària: Pilar Fernández Coordinador pedagògic de Secundària: Àngel Trillo Coordinadora de Batxillerat: Annabel Mancera Si voleu parlar amb qualsevol membre de l'equip directiu demaneu hora a Secretaria. 13 CONSELL ESCOLAR Presidenta: Maria Lloret. 3 representants de la Junta Directiva: van rotant al llarg del curs diferents membres de junta. 4 representants del professorat: Anabel López, Sandra Salinas, Esther Gutiérrez i Clara Gelabert. 4 representants del sector pares i mares d'alumnes: Laura Bayón, Nina Gramunt, Olga Girona i Alícia Pérez. 2 representants d'alumnes: Andrea Pepiol i Arnau Puig. 1 representant del personal administratiu i serveis: Manel Campoy. 1 representant de l’Ajuntament. Si voleu adreçar-vos als representants del sector pares i mares del Consell Escolar ho podeu fer mitjançant l'adreça de correu electrònic: consell escolar@ateneuinstructiu.com o bé des de la bústia que hi ha al vestíbul de l'escola. AMPA Els integrants de la junta d'AMPA Ateneu Instructiu són els següents: Presidenta: Eulàlia Martorell Tresorera: Olga Girona Secretària: Sílvia Lamana Vocals: Alícia Pérez, Meritxell Teixidó, Sergi Opí 14 L'AMPA de l’Ateneu té diferents grups de tre- ball:  Comissió Festa Fi de Curs: L'objectiu és organitzar la festa final de curs tallers que s'adapten cada any a una temàtica diferent. Normalment inclou un sopar de germanor.  Comissió Solidària: A l´escola Ateneu de Sant Joan Despí volem portar a terme accions solidàries que donin un cop de mà i un bri d´esperança als més necessitats.  Comissió de Socialització: S'encarrega de la reutilització de llibres de text i material didàctic per part dels alumnes del centre.  Comissió Carnestoltes: S'encarrega d'organitzar i conduir la participació de l'escola a la rua de Carnestoltes de la ciutat. L’Ampa disposa d’un correu electrònic al que podeu accedir si voleu contactar amb l’associació: ampa.ateneuinstructiu@gmail.com 15 10 GABINET PSICOPEDAGÒGIC Funcions Serveis ● Orientació de l'alumnat en el seu procés educatiu. ● Atenció a l’alumnat amb problemes de conducta o dificultats d'aprenentatge. ● Activitats programades de recuperació i reforç. ● Reeducació de problemes lleus de parla i orientació a l’alumnat amb problemes més greus. ● Entrevistes, proves i seguiment progressiu de l’alumnat des de l'inici fins al final de la seva escolaritat. ● Orientació per a la confecció de PI. ● Entrevistes amb les famílies. ● Coordinació amb professionals externs (EAP, CSMIJ....). ● Orientació professional. Entrevistes Per parlar amb les psicòlogues, Ester Planas i Gemma Galceran, heu de concertar entrevista a través de la tutora. 16 MENJADOR L'empresa Serunión és la responsable del servei de cuina i del servei de monitoratge. L’Olga Nebreda és la responsable del menjador de l’escola i la Merche Vera la coordinadora dels monitors/es. L’Ateneu es fa càrrec del cobrament del servei de menjador. El menjar es cuina a l'escola i el menú el trobareu a la web de l’escola i a Secretaria. A principi de curs s’entrega un document a cada alumne/a per consultar si el servei s’utilitza cada dia o esporàdicament. Si un alumne/a que es queda habitualment al menjador ha d'anar a dinar a casa, cal notificar-ho a l’agenda d’Infantil i Primària. No podrà sortir de l'escola si no tenim l'autorització escrita. Si s'ha de quedar de manera esporàdica o ha de seguir alguna dieta especial cal notificar- ho també via agenda. En cas que us sorgeixi algun imprevist i no pugueu avisar per escrit, haureu de notificar-ho a Secretaria abans de les 11:00h. Els alumnes de P3 entren a dinar a partir de les 12:30h per poder fer la migdiada, els de P4 i P5 a les 12:45h i els de Primària i Secundària comencen a entrar per torns a partir de les 13:00h. Durant l’horari de menjador hi ha un grup de monitoratge que tenen cura i potencien els hàbits d'higiene i el bon comportament al menjador. Abans i després de dinar organitzen activitats adequades per a cada nivell. 17 L'equip de monitoratge s'encarrega de fer un diari de menjador de l’alumnat d'Infantil i un informe trimestral de 1r fins a 3r de Primària. BIBLIOTECA L’alumnat pot utilitzar la biblioteca de dilluns a dijous en horari de 17:00 a 18:30h. Han d'anar acompanyats d'un adult fins a cicle superior. ACOLLIDA Destinataris: alumnat d'Infantil i Primària. Horari de 7:45h a 9:00h i/o de 17:00h a 18:00h de dilluns a divendres. EXTRAESCOLARS S’ofereix un ventall d’activitats per l’alumnat en dues franges horàries: Franja del migdia: Anglès i Taller Coreogràfic. Franja de tarda: Tennis Taula, Handbol, Robòtica, Art & Colours, Percussió i Batu- cada. SERVEIS Quan acaben les classes al mes de juny i durant el mes de juliol hi ha la possibilitat de fer el casal d'estiu. 18 NORMATIVA I RÈGIM DISCIPLINARI DEL 11 CENTRE Qualsevol comunitat necessita una normativa que reguli la seva organització. Aquesta Normativa normativa ha de ser respectada per tothom i per això necessitem la vostra col·laboració. ● L’alumnat no es poden quedar al centre a les 13:00h o a les 17:00h a no ser que es quedin a menjador, servei d'acollida, activitats extraes- colars, biblioteca o a fer alguna tasca aca- dèmica per indicació dels mestres. ● Respecteu els horaris d'entrada. Les portes es tancaran a les 8:05h, 9:05h i a les 15:05h. La puntualitat és fonamental per al bon funcionament de les classes i és un deure de l'alumnat. En el cas dels més petits la puntualitat depèn dels pares. Us preguem que respecteu l'horari d'entrada dels vostres fills/es. ● El vestíbul és un lloc de pas i d'accés als serveis de Secretaria. És responsabilitat de les famílies que els infants no hi mengin ni l'utilitzin com a zona de joc. ● Si un/a alumne/a d'Infantil i Primària ha de sortir del centre dins de l'horari escolar només el deixarem marxar si el venen a buscar. Únicament podran sortir sols del centre en horari escolar els alumnes de 3r i 4t ESO presentant una autorització escrita al tutor/a. ● L'assistència a classe comporta la participació en totes les activitats escolars (educació física, pati, sortides culturals, festes, etc.). ● Mantingueu les vostres dades actualitzades a la plataforma (canvis d'adreça, de telèfon, correu electrònic...). 19 ● És molt important que comuniqueu via tutoria qualsevol canvi que pugui afectar l'estabilitat emocional i el rendiment acadèmic de l'alumnat (separacions, canvis en la situació laboral del pare o de la mare, malalties...). ● Justifiqueu sempre les absències, primer per telèfon i després, quan s'incorpori l'alumne/a a l'escola, a través de l'agenda. Es considerarà falta injustificada si no es comunica en un termini de 24 hores. ● Els alumnes han de ser responsables del material que necessiten cada dia. No deixarem trucar l’alumnat a casa si s'han oblidat alguna cosa i tampoc els deixarem sortir per anar a buscar el que s'han deixat. Secretaria no farà arribar material ni esmorzar a les classes en hora lectiva. ● El lliurament de treballs s'ha de realitzar dins el termini establert per a cada curs. ● Feu servir els canals de comunicació que l'escola posa al vostre abast (agenda, platafor- ma i correu electrònic). ● L’escola es comunicarà principalment amb les famílies via correu electrònic/plataforma. ● El centre no es farà responsable dels objectes valuosos que pugui portar l’alumnat i que no siguin necessaris per a la realització de les classes (mòbils, joies, joguines electròniques, diners...). ● És important que tots els membres de la comunitat educativa tinguin cura de la seva higiene personal. ● No es permet portar caramels ni llaminadures a l'escola. Queda totalment prohibit menjar xiclet i pipes a qualsevol de les dependències del centre. 20 ● Per convidar alumnes a les festes d'aniversari, us preguem que ho feu a nivell personal. Dins del centre no es reparteixen invitacions tret que siguin per a tot el grup- classe. ● L'aula és un lloc per aprendre, perquè això sigui possible caldrà que l'alumne/a estigui atent i no es permetrà que mengi o begui a l'aula durant les classes (sense permís del professor/a). Queda prohibit que es faci ús de mòbils, reproductors de música..., ni que destorbi de qualsevol altra manera el funcio-
Similar documents
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x