Cafef.vn_ Báo giá đăng bài Pr áp dụng từ 2017- năm 2018

Please download to get full document.

View again

of 8
139 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Cafef.vn- Top đầu chuyên trang Tài chính Kinh doanh BĐS tại VN ---------- Moblie: 098 88 66 152 Ms Lê Thu- Goodcom Media. Hỗ trợ tối ưu - Chính sách hấp dẫn cho booking quảng cáo. ( Mail: thult@goodcomvietnam.com)
Document Share
Document Transcript
 • 1. ? , GIAI PHAPPRCONTENT IS THE KING. BRAND IS THE QUEEN AP Dl)NG TV: 28/06/2017 � PRSolution@admicro.vn (�;} https://prsolution.admicro.vn I. admicro c::�-Er
 • 2. 0:09:38 Time on site 23,798,989 Pageviews 1,414,894 Visitors 6,643,860 Visits THÔNG TIN TRAFFIC(Số liệu năm 2017) 2 Nam Nữ PHÂN BỔ THEO GIỚI TÍNH (Theo Google Analytics) 81%Nam 19%Nữ 44% 81% 19% PHÂN BỔ THEO VÙNG MIỀN (Theo Google Analytics) 12%Khác 55%Hồ Chí Minh 33%Hà Nội Hà Nội Khác Hồ Chí Minh 33% 55% 12%
 • 3. 3 0 2,000,000 4,000,000 THÔNG TIN TRAFFIC GA CÁC CHUYÊN MỤC (SỐ LIỆU NĂM 2017) Pageviews 12,705,576 HOME Thị trường chứng khoán 4,813,043 Tài chính quốc tế 2,782,644 Tài chính ngân hàng 2,303,329 Thời sự 1,980,139 Doanh nghiệp 2,196,323 Bất động sản 479,688 Hàng hóa nguyên liệu 299,308 Dữ liệu 239,503 Vĩ mô đầu tư 228,778 Video 169,285
 • 4. 4 BÁO GIÁ Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: Bài nổi bật số 3 trên TRANG CHỦ ( 2h ) Bài nổi bật số 3 trên CHUYÊN MỤC ( 2h ) Loại 2 Nổi bật mục Loại 1 Loại 2 Stream Mô tả Lưu ýGiá Trang chủ Trang chuyên mục Trang chủ Trang chuyên mục Trang chủ Trang chuyên mục Link demo Vị trí quảng cáo Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: Bài TOP 1 của chuyên mục ngoài TRANG CHỦ ( 2h) Bài TOP 1 trang CHUYÊN MỤC (2h) Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: Bài thứ 6 stream 1 TRANG CHỦ ( 2h ) Trang CHUYÊN MỤC tương ứng Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: Bài thứ 6 stream 2 TRANG CHỦ ( 2h ) Trang CHUYÊN MỤC tương ứng Chi phí đã bao gồm: chi phí viết bài mới, chi phí chỉnh sửa. Bài do biên tập viên thực hiện căn cứ trên tài liệu khách hàng gửi. Chi phí viết bài mới 3,000,000 VND Chi phí chỉnh sửa 500,000 VND (*) (*) Loại 3 35,000,000 VND 15,000,000 VND 15,000,000 VND 10,000,000 VND Trang chủ Trang chuyên mục (Các chi phí ở mục này không bắt buộc) Cơ chế chia sẻ 3 Cơ chế chia sẻ 3
 • 5. 5 Loại 4 Loại 5 Loại 6 Mô tả Lưu ýGiá Trang chyên mục Trang chủ Trang chuyên mục Link demo Vị trí quảng cáo Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: Bài dạng link nằm tịa vị trí chuyên mục ngoài TRANG CHỦ ( 2h ). Ưu tiên thứ tự booking từ 1 - 3 Trang CHUYÊN MỤC tương ứng Hiển thị tại box “ Tin doanh nghiệp” nằm ở TRANG CHỦ, hiển thị dạng link 8,000,000 VND 6,000,000 VND 4,000,000 VND (Các chi phí ở mục này không bắt buộc) Chi phí viết bài mới 2,000,000 VND Chi phí chỉnh sửa 500,000 VND Là chi phí biên tập viên viết bài khi khách hàng đã cung cấp đầy đủ mọi thông tin liên quan tới bài viết. Chi phí này không bao gồm: công tác phí, phí thu thập thông tin và chi phí sản xuất bài viết - Chi phí viết bài mới: Trang chủ Bài ở vị trí thứ 6 trở đi trong stream CHUYÊN MỤC - Chi phí chỉnh sửa: Là chi phí chỉnh sửa bài PR sau khi bài đăng. - Chi phí sản xuất bài: bao gồm các chi phí: Phí chụp hình, phí cho các công cụ kĩ thuật phục vụ quá trình sản xuất bài v.v. - Chi phí sản xuất bài sự kiện: 7,000,000 VND - Bài phóng sự ảnh: Không quá 400 chữ
 • 6. Mô tả bài PR QUY ĐỊNH CHUNG - Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT. - Đối với bài tin ảnh: Tối đa 10 ảnh, tối thiểu 7 ảnh. - Đối với Video: Video dài không quá 5 phút, dung lượng tối đa 50MB. - Đối với các bài có vị trí đặc biệt do phóng viên chuyên trách của báo viết, chỉ áp dụng với những nội dung sau: - Nội dung bài được khai thác khách quan, nêu được vấn đề rộng, được nhiều người quan tâm, có tính báo chí trong cung cấp thông tin. - Nội dung bài không mang tính chất PR lộ liễu, chủ quan. - Độ dài: Tất cả các tin bài có độ dài không quá 1.000 từ và 3 ảnh minh họa (trừ bài phóng sự ảnh), bài tương đương 1 trang A4. - Font chữ: Unicode, Times New Roman, cỡ chữ 11, lưu dưới file.doc hoặc docx (word). - Tiêu đề và sapo (tóm tắt tin): Tiêu đề của bài không quá 11 từ, sapo không quá 45 từ. - Quy định về gắn link (hyperlink): chỉ được gắn 1 link trong bài viết, thể hiện dưới dạng: http://www... - Ban biên tập có quyền biên tập lại tiêu đề và một số nội dung không phù hợp trước khi đăng. - Nội dung thông tin yêu cầu gửi trước khi xuất bản tối thiểu 1 ngày làm việc. 7
 • 7. Hanoi Office (84 4) 7307 7979 (84 4) 7307 7980 Level 20, Center Building Hapulico Complex, 1 Nguyen Huy Tuong Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi. Ho Chi Minh Office (84 8) 7307 7979 (84 8) 3933 3774 Level 5, 1233 Building, 123 - 127 Vo Van Tan Str., Ward 6. District 3, Ho Chi Minh city.
 • Search Related
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks