Borang Soal Selidik Terbaru Untuk Minat Murid

Please download to get full document.

View again

of 4
16 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
borang soal selidik
Document Share
Document Transcript
  Borang Kaji SelidikMinat Pelajar Terhadap Matapelajaran Sains Di Sekolah Rendah.Arahan : Tandakan ( / ) pada jawapan anda di rangan !ang di sediakan. 1. JantinaLelakiPerempuan2. AgamaIslam5. BangsaMelayuKristian/BuddhaCinainduIndia!.Keputusan sains A . #ahun#ahun 2PK$% 2B#ahun !C#ahun &'#ahun 5#ahun &. Bilangan (am sehari mem)uat * (amlatihan/ker(a rumah dalam m/p sains + (am,. -yatakan ! m/p yang anda paling i ii iii Assalamualaikum/$alam se(ahtera0i.$al selidik ini di)entuk untuk mendapatkan maklum)alas tentang minatpela(ar terhadap matapela(aran sains di seklah rendah.ii.'iharapkan anda men(aa) semua salan dengan ikhlas )agi mem)antupenyelidik untuk mendapat data ka(ian.iii.$egala maklum)alas yang di)erikan akan di RA S#AKA$ .i3.Ker(asama anda melengkapkan sal selidik iniadalah amat dihargai. Bahagian I : Latar Belakang Responden.  minati di seklah .1(am2(amLe)ih 2(am Arahan : Tandakan ( / ) pada jawapan anda. A. Berkaitan %inat terhadap sains.  &AT#DAK 1$aya menyukai mataspela(aran sains se(ak di tahun satulagi.2$aya dapat meningkatkan mti3asi diri apa)ila )ela(arsains.!$aya menyediakan (adual aktu untuk )ela(ar sains setiaphari.&$aya rasa sernk apa)ila dapat men(aa) salan sainsdengan )etul.5Bagi saya sains sangat mudah sekiranya memahami knsep. $aya dapat mendisplinkan diri saya apa)ila mempela(ari sains.,$ains mem)antu saya kerana mendalami 4akta.$ains mem)antu saya 6ara )er4ikir untuk menyelesaikan masalah.7$aya di peluang untuk menerka ilmu )aru sains di dalam kelas.1*$aya rasa sernk apa)ila memasuki kelas sains. B.Berkaitan %inat terhadap latihan sains .   Bahagian II : Kajian Yang Dibuat Kepada Responden.   &AT#DAK 11$aya suka mem)uat latihan sains kerana dapatmeningkatkan kemahiran saya.12$aya suka mem)uat latihan sains di aktu lapang.1!I)u)apa saya mendrng / me)im)ing saya dalammem)uat latihan sains.1&$aya )uat latihan sains yang kerap dapat meningkatkanmarkah saya dalam peperiksaan.15$aya suka mem)uat latiahan sains )ersama rakan8rakan.1 $aya suka mem)uat latihan sains kerana pengaruh rakan8rakan.1,$etiap kali saya mem)uat latihan sains saya rasa puashati apa)ila menyelesaikan tugas saya.1$aya akan 6u)a dapatkan latihan sains melalui )lg dane)site.17Melalui latihan sains0 saya dapat menerka ilmu )aru.2*$aya dapat mengenalpasti kelemahan saya dalam sainsmemalui latihan yang saya selesaikan. '.Berkaitan %inat terhadap gr sains .  &AT#DAK 21$aya rasa sernk )ila guru menggunakan alat )antumenga(ar seperti kmputer semasa menga(ar.22Penampilan guru dapat menarik minat saya dalam sains.2!$aya rasa sernk dengan penga(aran guru dalam kelasmengunakan IC#.9Kmputer2&$aya rasa sernk )ela(ar sains kerana guru sayamenga(ar se6ara kreati4. 25:uru mengam)il )erat apa)ila saya mengahadapi masalahdalam menyelesaikan masalah sains. 2 $aya di layani dengan )aik semasa guru menga(ar di dalam  kelas..2,:uru mem)eri latihan sesuai dengan ke)lehan saya.2:uru pandai mem)ei semangat kepada saya untuk )ela(arsains.27:uru sains saya selalu mem)eri pu(ian setiap kali dapatmen(aa) salan dengasn )etul.!*. Apakah 6adangan anda untuk memper)aiki penga(aran guru sains anda;     TR#MA KAS# D# ATAS KRASAMA A$DA Bahagian III : Pandangan Dan Cadangan Responden.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks