Bibliografia chronologicznie

Please download to get full document.

View again

of 11
9 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Bibliografia chronologicznie
Document Share
Document Tags
Document Transcript
    Roman LaskowskiWykaz publikacji 1961 1. Tekst gwarowy ze Śląska (z komentarzem). –  JPol XLI, 1961 (lub: XL, 1960),Wraz z J. Reczkiem. 2. Trzy teksty gwarowe ze Śląska. - [w:] A. Zaręba, Śląskie teksty gwarowe.  ___1961.19621. Kontynuanty pr asłowiańskiego przyrostka * -  ynji   w języku polskim. –     JPol 42, 1962,171-187.2. Bibliografia językoznawstwa słowiańskiego. —     Rocznik Slawistyczny  ___1963 1. Rec.: W.Dobrzyński: Gwary powiatu niemodlińskiego. Cz.I. Fonetyka (Wrocław et al., Ossolineum: 1963, s. 97 + 2 mapy). - JPol 43, 1963, 269-273. 2. Rec.: F. Pluta: Dialekt glogówecki. Cz. I. Fonetyka (= Prace Opolskiego T - wa Przyjaciół Nauk. Wydział Języka i Literatury; Wrocław et al., Ossolineum: 1963, s. 134 + mapka); Cz. II. (= ZN WSP w Opolu. Seria B: Studia i Rozprawy 8; Wrocław 1964, s. 153). - JPol 44,1964, 306-310.3. Bibliografia językoznawstwa słowiańskiego. —     Rocznik Slawistyczny  ___ 1964 1. Użycie paradygmatu w funkcji formantu słowotwórczego. –     JPol 44, 1964, 214-220.(ws  pólnie z H. Wróblem)2. Słowiańskie * bachor  ъ , * bachor  ъ  , * bachur  ъ .  –     Rocznik Slawistyczny  31 /1, 51-67.3. Bibliografia językoznawstwa słowiańskiego. —     Rocznik Slawistyczny  ___19651.   System fonologiczny gwary wsi Moszna w powiecie krapkowickim.  –     ZNUJ, Prace  Językoznawcze 15, 1965, 191-210.2.   Rec.: J. Horecký: Slovotvorná sústava slovenčiny. Podstatné meno, pridavné meno, sloveso (Bratislava, Vyd. SAV, 1959, s. 217). - Rocznik Slawistyczny 32, , 112-127.3. Rec.: H. Bluhme: Beitrag zur deutschen und zur polnischen Mundart im obeschlesischenIndustriegebiet unter besonderer Besichtigung phonetischer Methoden (den Haag,Martinus Nijhoff, s. 353). - JPol 45, 1965, 39-44.4. Bibliografia językoznawstwa słowiańskiego. —     Rocznik Slawistyczny  ___ 19661.    Derywacja rzeczowników w dialektach laskich. I, II.  –    Wrocław 1966. Str. 128 –   mapka, 171 (mapka).19681.   Glosy polskie rękopisu Sermones de tempore et de sanctis  Nr XV 32 biblioteki OO.  Dominikanów w Krakowie z drugiej połowy XV wieku .  –    Wrocław 1968. Str. 118 + 8fotokopii. (wspólnie z J. Reczkiem) 2. Nazwiska kobiece w gwarach laskich. - Onomastica 3, 1968, 216-233.   1969 1. Stosunek gwar laskich do dialektów sąsiednich w świetle danych słowotwórstwa. –    Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nau kowych Oddz. PAN w Krakowie (lipiec  –    nicowaniegrudzień 1967 r.), Kraków 1969, 654 -658. 2. Zróżnicowanie gwar laskich w świetle danych słowotwórstwa. - Sprawozdania z  Posiedzeń Komisji Naukowych Oddz. PAN w Krakowie (lipiec  –    grudzień 1967 r.),Kraków 1969, 706-707 + mapka. 3. Rec.: W.Dobrzyński: Gwary powiatu niemodlińskiego. Cz. II. Morfologia, tekstygwarowe (= ZN WSP w Opolu. Seria B: Studia i Rozprawy 18; Wrocław, 1967, s. 154). - JPol 49, 1969, 147-151.4. Rec.: R. Len č ek: The Verb Pattern of Contemporary Standard Slovene with an Attemptat a Generative Description of the Slovene Verb by H. G. Lunt (Bibliotheca Slavica;Wiesbaden, Otto Harrasowitz: 1966, s. 194).  –     Rocznik Slawistyczny 30, , 110-119.19701. Stosunek gwar laskich do d ialektów sąsiednich w świetle danych słowotwórstwa. –     Rocznik Slawistyczny 31, 1970, 51-67.2.   Rec.: V . Č ekman: History č nyja pracipostaulennja na cvjardasci-mjakkasci y belaruskajmove (Minsk: 1970, s. 149). - SlOr XX, 1971, 341-345.3. Bibliografia zawartości polskich czasopism lingwistycznych. —     Bibliographie Linguistique 1970.19711.    Derywacja rzeczowników w dialektach laskich.   Cz. II. Wrocław 1971. Str. 171.2. Uwagi o miejscu słowotwórstwa w ramach gramatyki generatywnej. –    Konferencjanauko wa «System morfologiczny i syntaktyczny współczesnego języka polskiego» (Zawoja 16- 18 grudnia 1971 r.), [Kraków 1971], 17/37, 57 -59.3. Bibliografia zawartości polskich czasopism lingwistycznych. —     Bibliographie Linguistique 1971.19721. Polnische Grammatik  .  –  Warszawa / Leipzig 1972. Str. 200.2.   Uwagi o niektórych próbach włączenia problematyki słowotwórczej do gramatyki trans -formacyjno-generatywnej.  –  [w:]  Problemy współczesnego słowotwórstwa a dydaktyka uniwersytecka . Red. J. Puzynina, R. Grzegorczykowa. Warszawa 1972, 24-48.3. Bibliografia zawartości polskich czasopism lingwistycznych. —     Bibliographie Linguistique 1972.1973 1. Budowa morfonologiczna polskich przyrostków rzeczownikowych. –     JPol 53, 1973,132-131. 2. Problematyka słowotwórcza w gramatyce transformacyjno -generatywnej.  –     Biuletyn PTJ  31, 1973, 15-34.3. Bibliografia zawartości polskich czasopism lingwistycznych. —     Bibliographie Linguistique 1973.   1974 1. Struktura formalna a struktura semantyczna rzeczowników słowotwórczo podzielnych. –    Studia Semiotyczne 4, 1974, 251-274. 2. Morfemika w opisie struktury języka. Uwagi o kategorii liczby rzeczowników. –     Referati  za zasedanije medjunarodne komisije za izučavanje strukture slovenskih jezika , Beograd1974, 99-106. 3. Rodzaj gramatyczny, struktura głęboka a zaimki osobowe. –    Studia indoeuropejskie [poświęcone J. Safarewiczowi]. Wrocław 1974, 117 -120.4. Red.: O predykacji . - Wrocław [et al.]: 1974. S. 116. (Wraz z A. Orzechowską) 5. Bibliografia zawartości polskich czasopism lingwistycznych.  —     Bibliographie Linguistique 1974.19751. Studia nad morfonologią języka polskiego.    –    Wrocław 1975. Str. 144. 2. Uwagi o morfemie.  –     Biuletyn PTJ  33, 1975, 107-120.3. Bemerkungen zu den Wortarten.  –     ZfSl 20/5-6, 1975, 704-711.4. The e  –  o, e  –  a Alteranation in Polish Verbal Morphology and the Slavic SecondaryImperfectives.  –     Makedonski jazik  26, 1975, 63-80.5. Facetted Information Retrieval for Linguistics (FIRL). Further Development.  –    Third  International Study Conference on Classification and Research . Bombay, January, 6-11, 1975. (współautorzy: B. Harris, E. Sines). 6. Bibliografia zawartości polskich czasopism lingwistycznych. —     Bibliographie Linguistique 1975.1976!. Red.: Kategorie gramatyczne grup imiennych w jezyku polskim.    —    Wrcoława 1976. S. 126.1.   Rec.: R. Krajčovič: A Historical Phonology of the Slovak Language. (= HistoricalPhonology of the Slavic Languages IX. Ed. by Y. Shevelov; eidelberg, Carl Winter - Univeristäatsverlag: 1975, s. 175). - Rocznik Slawistyczny (?), , 58-64. 2. Rec.: Z. Topolińsk  a: A Historical Phonology of the Kashubian Dialects of Polish (TheHague & Paris, Mouton: 1974, s. 190). - Polonica II, 1976, 282-293.3. Bibliografia zawartości polskich czasopism lingwistycznych. —     Bibliographie Linguistique 1976.19771.   Od czego lepszy jest lepszy?  –     JPol 57, 1977, 323-334 [Przedruk: M. Marcjanik, Wybór materiałów do studiowania fleksji języka polskiego .  —    Zielona Góra 1984: 167–  182]. 2. Odimienne wyrażenia zmiany stanu w języku polskim. –    Slavica Slovaca 12, 1977,233-243. 3. Konferencja "Aktualne rozczłonkowanie wypowiedzenia na materiale języka bułgar  -skiegoi czeskiego" (Sofia 9 - 11 XI 1976). PorJ 1977/10, 462-466. (wspólnie z M. Korytkowską i V. Koseską–Toszewą). 4. Rec.: R. D. Steel: The Segmental Phonology of Contemporary Standard Polish (PhDrdissertations, Harvard U., Cambridge, Mass.; s. IX + 340). - Polonica III, 1977, 283-293.5. Bibliografia zawartości polskich czasopism lingwistycznych. —     Bibliographie Linguistique 1977.   19781.  Encyklop edia wiedzy o języku polskim. Pod red. S. Urbańczyka. –    Wrocław 1978. S. 456. (współautor)  2. Struktury fonotaktyczne.  –    Polonica 4, 1978, 5-13.3. III polsko-czeskie spotkanie dyskusyjne na temat podstaw gramatycznego opisu jezyka. - Polonica IV, 1978, 215-216.4. Red.: Studia gramatyczne II.  —    Wrocław 1978. S. 136. 5. Bibliografia zawartości polskich czasopism lingwistycznych. —     Bibliographie Linguistique 1978.19791.   Polnische Grammatik  .  –  Warszawa / Leipzig 1972. Wyd. 2 popr.: 1979. Str. 200.2.  Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Pod red. S. Urbańczyka. –    Wrocław 1978. S. 456. (współautor) [dodruk wyd. 1] 3. Gramatyka języka polskiego –  fleksja.  –     Реферати    за X   заседание   на    Мегународната    Комиси  j а за изучувагие на граматичката Структура на словегските литературни  j азици ; Skopie 1979, 9-29. 4. Nad morfonologią przymiotników typu  gdański, płocki .  –  [w:] Opuscula Polono-Slavica.   Wrocław 1979, 209 -213. 5. Czy alternacje morfonologiczne są zbędne? –    Slavica Lundensia 7. Sueco-Polonica .    Materiały z drugiej polsko -szwedzkiej konferencji slawistycznej . Forsakar 5/18 VI 1979;Lund 1979, 21/34. 6. Problematyka morfologiczna [na kongresie slawistów]. -  Biuletyn Slawistyczny 4, 1979, 27-7. Bibliografia zawartości polskich czasopism lingw istycznych.  —     Bibliographie Linguistique 1979.1980 1. Semantyczna i formalna struktura macedońskich czasowników na  –  osa.    –     LinguisticaPolono-Jugoslavica . Pod re. Z. Topoliskiej` 1980, 171-180.2. Semiotyczna funkcja alternacji morfonologicznych.  –    Polonica 6, 1980,7-18.3. Red.: Studia gramatyczne III.  —    Wrocław 1980. S. 158.   4. Bibliografia zawartości polskich czasopism lingwistycznych. —     Bibliographie Linguistique 1980.19811. Die Semantik slawischer desubstantivischer Verben.  –     ZfSl 26, 1981, 19-25. 2. Derywacja słowotwórcza. –  [w:]  Pojęcie derywacji w lingwistyce . Pod red. J.Bartminskiego; Lublin 1981, 107-126. 3. Części mowy –  problem syntaktyczny czy morfologiczny.  –     AULodz. Folia Linguistica 2,1981, 11-131. 4. Какую морфонологию выбрать? –  [w:] Славянское и балтийское языкознание. Проблемы морфонологии . Отв. Ред. Т. В. Попова, С. М. Толстая; Москва 1981, 5-35.5. Red.: Studia gramatyczne IV.  —    Wrocław 1978. S. 210.(wspólnie w S. Karolakiem i Z. Topolińską)     19821. Nad der ywacja rzeczowników żeńskich od męskich osobowych w dialektach laskich. –    Studia Linguistica Polono-Jugoslavica. II; Skopie 1982, 77-80.2.  Dobrze.  –    Polonica 8, 1982, 85-97.3. Remarks on the Indexical Function of Morphophonemic Alternations.  –     Македонски   j азик 32-33, 1981-1982 (1982), 387-391.4. Red.: Studia gramatyczne V.  —    Wrocław 1978. S. 170. (wspólnie z Z. Topolińską) 1983Red.:  Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki. 1972-1981 . Praca zbiorowa pod redakcją J. Czachowskiej i R. Laskowskiego.  —  Warszawa 1983. S. 1229.19841. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. –  Warszawa 1984. Str. 560. 2. De la grammaire du lexique. Quelque problèmes de theorie de la formation des mots.  –     RES 46/2, 1984, 199-211. 3. Nad polszczyzną w Kazachstanie (logika zmian językowych). –    Studia nad polszczyznąkresową.   III. Pod red. J.Riegera i W. Werenicza; Wrcoław 1984, 23 -31.4. On Text Coherence.  –    Polish Text Linguistics. The third Polish/Swedish Conference Held at the University of Uppsala, 30 May  –  4 June 1983 . Ed. by L. L;nngren (= UppsalaSlavic Papers 10); Uppsala 1984, 107-117.1985 1. Z fonotaktyki polskich grup spółgłoskowych. –    Studia Gramatyczne VI, 47  –  52.2. Deverbative Verben der Zustandveranderung.  –     ZfSl 30, 1985,, 42=48.3. What Seems Natural in Inflectional Morphology? - Studia Gramatyczne VII, 65-81.4. Red.: Studia gramatyczne VI.  —    Wrocław 1978. S. 136. (wspólnie z L. Dukiewicz) 5. Red.: Studia gramatyczne VII.  —    Wrocław 1978. S. 218.19861. The Development of the Category of Gender in the Slavic Languages.  –     Linguistics Across Historical and Geographical Boundaries . Vol. 1.  Linguistics Theory and Historical Linguistics. Eds.: E. Kastovsky, A. Szwedek; Mouton de Gruyter 1986, 459-472.2. System temporalno-aspektowo-modalny jezyka polskiego a sieci Petriego.  –    Studiagramatyczne polsko- bułgarskie . Red. V. Koseska; Wrocław 1986, 23 -37.3. Statystyczna struktura gramatycznej kategorii przypadka w pols kim tekście mówionym. –     ZNUJ  DCCCXL.  Prace Językoznawcze 84, 1986, 119-140.4. Red.: Studia gramatyczne VIII.  —    Wrocław 1978. S. ???.5. Red.: Czas i przestrzeń w języku .  —  Katowice 1986. S. 134.19871. Machanismen der morphlogischen Adaptation deutscher Nomina im Polnischen.  –     Deutsch-polnische Sprachkontakte . Eds.: A. Pohl, A. De Vincenz, Bohlau Verlag, K;ln& Wien 1987, 113+130.2. On the Concept of the Lexeme. - Scando+Slavica 33, 1987, 169+178. 3. Semiotyczne uwarunkowania interferencji systemów fleksyjnych. (Na materiale dialektówsłowiańskich). –    Sprach- und Kulturkontakte im Polnischen . Gesammelte Ausatze für V.  De Vincenz zum 65 Geburtstag. Hrsg. Von G. Hentschek, G. Ineichen & A. Pohl; Verlag Otto Sagner, München: 1987, 65+79.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks