62557275 Danh Sach Ngan Hang

Please download to get full document.

View again

of 3
17 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
hi
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  Ngân hàng Chính sách - Phát triển (Nhà nước)STTTên ngân hàngVốn điềult! đ ngTên gi#$ %&ch ti'ng nhtên *i't t+t,.sitC/0 nh/tđ'n 1 Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam15000 [ cần dẫn nguồn   ] Vietnam Bank fo !ocia #o iciesVB!#$%s&'og'$n( Ngân hàng #hát ti)n Việt Nam5000 [ cần dẫn nguồn   ] Vietnam *e$e o&ment Bank V*B$+%'go$'$n, Ngân hàng -./ t $à #hát ti)n Việt Nam1'200 [ cần dẫn nguồn   ] Bank fo 3n$estment an+ *e$e o&ment of VietnamB3*V %i+$'com'$n0402(011 Ngân hàng &hát ti)n nhà 67ng %8ng s9ngC:/ ;ong,'052 [1] <=Bmh%'com'$n1((0105 Ngân hàng N9ng nghiệ& $à #hát ti)n  N9ng th9n Việt Nam(0'>04 [ cần dẫn nguồn   ] Vietnam Bank fo ?gic/ t/e an+ @/a *e$e o&ment?gi%ank agi%ank'com'$n(10((011 1s2#3 4 thống 5u6 tín %7ng nhân %ân Vit N#8STTTên ngân hàngVốn điều lt! đ ngTên gi#$ %&ch ti'ng nh tên *i't t+t,.sit 1A/ ín +Dng Nhân +ân /ng Eng1'11(CCFGGG'ccf'$n 1s2#3 Ngân hàng thư9ng 8:i c; 0h<nSTTTên ngân hàngVốn điềult! đ ngTên gi#$ %&ch ti'ng nhtên *i't t+t,.sitC/0 nh/t đ'n 1#hEng -9ng,'10 [ cần dẫn nguồn ] Hient Commecia Bank    I HCBoc%'com'$n,11((010 (J Châ/11'(5( [(] ?sia Commecia Bank I ?CBac%'com'$n5(011 ,-Ki J,100 [ cần dẫn nguồn ] *ai ? Bank +aia%ank'com'$n1L0>(010-9ng J500 [ cần dẫn nguồn ] *ong? Bank I *?B+onga%ank'com'$n,11((00L 5-9ng Nam J5024 [ cần dẫn nguồn ] !e?Bank sea%ank'com'$n,11((0102-Ki *Eng5000 [ cần dẫn nguồn ] Hcean%ank ocean%ank'$n,104(010>-ệ NhMt(000 [,] Fist Commecia oint !tock Bank    I Ficom%ankI FCBficom%ank'com'$n(20>(0104?n BOnh,4,0 [ cần dẫn nguồn ] ?BBank a%%ank'$n1((010LBPc J,000 [ cần dẫn nguồn ]  N?!Bank    I  N?!Bnas%ank'com'$n1102(010 10*./ khí oàn C./,014 [ cần dẫn nguồn ] Q#'Bank g&%ank'com'$n,11((01011Qia -Rnh(000 [ cần dẫn nguồn ] Q3?*3N=B?NS    I Q*Bgia+inh%ank'com'$n1(11(010 1(=àng =Ti Việt  Nam5000 [ cần dẫn nguồn ] <aitime Bank    I <!Bms%'com'$n0110(010 1,S hEng Việt  Nam4>44 [ cần dẫn nguồn ] echcom%ank techcom%ank'com'$n010(0111SiUn ;ong,000 [ cần dẫn nguồn ] Sien;ongBank kien ong%ank'com1((010  15 Nam J,000 [ cần dẫn nguồn ]  Nam ? Bank na%'com'$n,11((01012 Nam Việt14(0 [ cần dẫn nguồn ]  NaViBank na$i%ank'com'$n15(0101>Việt Nam hRnh Vng000 [ cần dẫn nguồn ] V#Bank $&%'com'$n0,04(01014 Nhà =à Nội,000 [ cần dẫn nguồn ] =a%/%ank    I =BBha%/%ank'com'$n,11((010 1L#hát i)n Nhà #=C<550 [ cần dẫn nguồn ] =*Bank h+%ank'com'$n(41((010(0#hEng Nam,0L [ cần dẫn nguồn ] !o/then Bank    I #NBhtt&WGGG'&h/ongnam%ank'com'$n0105(011(1A/ân -ội>,00[1]<i ita BankI <BIhtt&WGGG'mcs%'com'$n,11((010 ((#hEng â(000 [ cần dẫn nguồn ] Yesten Bank htt&WGGG'Gesten%ank'$n140((011(,A/Zc t000 [ cần dẫn nguồn ] V3BBank I V3Bhtt&WGGG'$i%'com'$n1>02(010 (!ài Q\n14 [ cần dẫn nguồn ] !CBhtt&WGGG'sc%'com'$n(>1((010(5!ài Q\n C9ng hEng(20 [ cần dẫn nguồn ] !aigon%ank saigon%ank'com'$n,11((00L(2!ài Q\n hEng ín10>,L [ cần dẫn nguồn ] !acom%ank htt&WGGG'sacom%ank'com(405(010(>!ài Q\n=à Nội5000 [ cần dẫn nguồn ] !=Bank    I !=Bhtt&Wsh%'com'$n01(011 (4Việt Nam ín  Ngh^a,,LL [ cần dẫn nguồn ] Vietnam in Nghia Bank htt&WGGG'tinnghia%ank'$n,11((00L(LViệt J,000 [ cần dẫn nguồn ] Viet?Bank I V?Bhtt&WGGG'$ieta%ank'com'$n(20>(010 ,0BTo Việt1500 [ cần dẫn nguồn ] BaoVietBank I BVBhtt&WGGG'%ao$iet%ank'$n,111(010 ,1Việt Nam hEng ín,000 [ cần dẫn nguồn ] VietBank htt&WGGG'$iet%ank'com'$n(,0L(010,(X_ng +./ #eto ime`,000 [ cần dẫn nguồn ] #eto ime` Qo/& Bank    I #Q Bank htt&WGGG'&g%ank'com'$n(>L(010,,X/Mt nh& khb/1(,55 [ cần dẫn nguồn ] `im%ank    I 3Bhtt&WGGG'e`im%ank'com'$n1L0>(010 ,;iUn Việt220 [ cần dẫn nguồn ] ;ienVietBank htt&WGGG' ien$iet'com'$n(L2(011,5iUn #hong,000 [ cần dẫn nguồn ] ien#hongBank htt&WGGG't&%'com'$n,01((010,2 NgoKi thEng(2(( [ cần dẫn nguồn ] Vietcom%ank htt&WGGG'$ietcom%ank'com'$n(,11(010,>#hát i)n <U S9ng,000 [ cần dẫn nguồn ] <*Bhtt&WGGG'm+%'com'$n1,11(00L,4-Ki ín5000 [ cần dẫn nguồn ] /st%ank htt&WGGG't/st%ank'com'$n0(02(010,LC9ng hEng Việt  Nam14>1( [] VietinBank dtUn c à 3ncomBank$ietin%ank'$n10,(011 1s2#3 Ngân hàng =>>? *ốn nước ng$ài *à Ngân hàng Vit @ nước ng$àiSttTên ngân hàngVốn điềult! VNATên gi#$ %&ch ti'ng nh tên *i'tt+tTr#ng chB 1?N Bank ?/sta ia ?n+ NeGea an+ Bank htt&WGGG'an'com$ietnam  (*e/tsche Bank Việt Nam*e/tsche Bank ?QI Vietnamhtt&WGGG'+%'com$ietnam, Ngân hàng Citi%ank Việt NamCiti%ank htt&WGGG'citi%ank'com'$n=!BC dViệt Nam,000 [ cần dẫn nguồn ] =!BChtt&WGGG'hs%c'com'$n5!tan+a+ Chatee+ Việt Nam1000 [ cần dẫn nguồn ] !tan+a+ Chatee+ Bank dVietnam;imite+I !tan+a+ Chatee+htt&WGGG'stan+a+chatee+'com$n2!hinhan Việt Nam,000 [ cần dẫn nguồn ] !hinhan Vietnam Bank ;imite+  !=BVNhtt&WGGG'shinhan'com'$n>=ong ;eong Việt Nam,000 [ cần dẫn nguồn ] =ong ;eong Bank Vietnam ;imite+  =;BVNhtt&WGGG'h %'com'm$n4 Ngân hàng -./ t $à #hát ti)n Cam&/chia1000 [ cần dẫn nguồn ] B3*CL Ngân hàng *oanh Nghiệ& $à -./  C+it ?gico eCaC3Bhtt&WGGG'caci%'comg o%a  &esence$ietnam'htm10<i/ho11oko<its/%ishi jF1(!/mitomo <its/i Bank 1,CommonGea th Bank  1s2#3 Ngân hàng liên %$#nh t:i Vit N#8SttTên ngân hàngVốn điều lTên gi#$ %&ch ti'ng nh tên *i't t+tTr#ng chB 1 Ngân hàng 3n+o$ina125 tiệ/ j!* [ cần dẫn nguồn ] 3VBhtt&WGGG'in+o$ina%ank'com'$n( Ngân hàng Việt  Nga124I5 tiệ/ j!* [ cần dẫn nguồn ] V@Bhtt&WGGG'$%ank'com'$n, Ngân hàng !hinhanVina> tiệ/ j!* [ cần dẫn nguồn ] !VBdta& +oan shinhan han /lc $à ngan=ang ngoai th/ong VNhtt&WGGG'shinhan$ina'com'$nV3* #/% ic Bank 2(I5 tiệ/ j!* [ cần dẫn nguồn ] V3* #Bhtt&WGGG'$i+&/% ic%ank'com'$n5 Ngân hàng Việt  hái121 tiệ/ j!* [ cần dẫn nguồn ] V!Bhtt&W$s%'com'$nV3* #/% ic Bank W  Ngân hàng -./ t $à #hát ti)n Việt Nam d B3*V  $à Ngân hàng #/% ic Bank Beha+ d <a asia   Ngân hàng 3n+o$inaW Các %Un iUn +oanh à  Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICBV    ) $à  Ngân hàng Cathay United (CUB  ca-ài ;oan' 3VB $i =ội ! chính tKi hành &hZ =7 Chí <inh $à chi nhánh Ki =à NộiI =Ti #h\ngI -à NpngI C.n hEI BOnh *Eng$à -7ng Nai 6ã $à 6ang t thành một tong nhqng 6./ mZi tài chính 6rng 6./ ca các c9ng t nc ngoài 6./ t tKi Việt Nam'3VB tham gia tích cc $ào /á tOnh &hát ti)n kinh t ca Việt Nam %8ng $iệc c/ng rng các +Rch $D ngân hàng 6a +Kng $i chMt ng tZt cho tMt cT các thành &h.n kinh t tong cT nc' Ngân hàng Việt  NgaW V@B à iUn +oanh giqa hai Ngân hàng hàng 6./ ca hai nc à Ngân hàng <u tư *à Phát triển Vit N#8 (DEAV)  $à Ngân hàng VB dtc à Ngân hàng NgoKi thEng Nga Vneshtog%ank $i mrc gl& $Zn 6i/ ệ ngang nha/' Ngân hàng Việt  háiW Vinasiam Bank 6c thành & $ào ngà 1541LL5I $i tUn gui %an 6./ à Ngân hàng ;iUn +oanh VinasiamI à iUn +oanh giqa , 6Zi tác Ngân =àng N9ng Nghiệ& v #hát i)n N9ng h9n Việt NamI Ngân hàng thEng mKi !iam d!CBI hái ;an $à & -oàn Chaoen #ok&han+ dC#I hái ;an' -n n_m (00,I Ngân hàng ;iUn +oanh Vinasiam 6wi tUn thành Ngân hàng ;iUn +oanh Việt há
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks