44_Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2018_SMK Methodist_Tg Malim_Perak_Skema

Please download to get full document.

View again

of 9
5 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
fhfg
Document Share
Document Transcript
  1 SMK METHODIST, 35900 TANJONG MALIM, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2018 PENDIDIKAN MORAL (1225/1) SKEMA PEMARKAHAN  2 Bahagian A [80 markah ] SKEMA PEMARKAHAN Soalan Penerangan/Contoh Markah 1(a) (i) Puan Seroja bijak dalam pengurusan masa. 1 Puan Seroja bijak mengatur masa antara keluarga dan kerjaya agar hidup teratur 1 (ii) Puan Seroja bersederhana / tidak keterlaluan / tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 1 Puan Seroja mengambil tindakan yang seimbang dalam membahagikan masa. 1 1(b) (i) Dapat menabung wang yang berlebihan. 1 (ii) Dapat mengenal pasti minat, kebolehan dan potensi diri. 1 (iii) Dapat hidup senang serta menjamin kebahagiaan. 1 1(c) (i) Tidak dapat mencapai cita-cita sendiri. 1 (ii) Tidak berjaya dalam hidup 1 (iii) Membazir masa 1 2(a) J1 Sedih / marah / kecewa 1 H1 Anak tidak mendapat perhatian secukupnya. 1 H2 Anak rasa terabai / tidak dipedulikan. 1 2(b) H1 Ibu bapa perlu lebih bijak memantau kegunaan gadjet baharu dalam kehidupan anak-anak. 1 H2 Ibu bapa perlu menjadi teladan yang baik kepada anak-anak. 1 H3 Ibu bapa perlu mengamalkan interaksi yang lebih kepada anak-anak, 1 2(c) (i) Ibu bapa mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak. 1 (ii) Ibu bapa tidak menitikberatkan tanggungjawab mendidik sahsiah dan moral anak-anak. 1 (iii) Melonggarkan dan menjauhkan ikatan kekeluargaan. 1 (iv) Keluarga tidak ada masa bagi meluahkan kasih sayang / tidak ada masa untuk keluarga. 1 (v) Masa terlalu banyak dihabiskan untuk teknologi. 1 (vi) Ibu bapa bercerai / keruntuhan institusi kekeluargaan. 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mak 4m]  3 Soalan Penerangan/Contoh Markah 3(a) (i) Mengelakkan pencemaran alam / buang sampah / menebang pokok. 1 Menjamin kualiti kehidupan manusia. 1 (ii) Hidup dalam keadaan sihat / menjauhkan punca penyakit. 1 Mengurangkan kadar kematian. 1 (iii) Mengadakan kempen kesedaran. 1 Dapat menyedarkan masyarakat kepentingan alam sekitar. 1 (iv) Melaporkan kepada pihak berkuasa. 1 Supaya dapat diambil tindakan undang-undang. 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mak 4m] 3(b) (i) Menyayangi dan menghargai alam sekitar. (ii) Kemapanan alam sekitar. (iii) Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. (iv) Peka terhadap isu-isu alam sekitar. (v) Bertanggungjawab (vi) Rasional (vii) Mematuhi peraturan dan undang-undang. (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mak 3m] 3(c) (i) Mengurangkan aktiviti penerokaan hutan. 1 (ii) Menggunakan kaedah mesra alam menggantikan aktiviti letupan kuari. 1 (iii) Menjaga kebersihan alam sekitar. 1 (iv) Menanam semula pokok selepas penerokaan hutan. 1 (v) Merancang aktiviti pembangunan di lereng bukit dengan baik. 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mak 3m]  4 Soalan Penerangan/Contoh Markah 4 (i) N1 Cinta akan negara. 1 H1a Bangga kepada negara. 1 H1b Mengutamakan kepentingan negara. 1 (ii) N2 Bertanggungjawab 1 H2a Membebaskan negara daripada penjajah. 1 H2b Berperanan sebagai pejuang negara 1 (iii) N3 Rasional 1 H3a Mengambil kira keselamatan rakyat dan negara. 1 H3b Menyedari kesan buruk penjajahan. 1 (iv) N4 Sanggup berkorban untuk negara. 1 H4a Sanggup bergadai nyawa mempertahankan negara daripada musuh. 1 H4b Berbakti untuk negara. 1 (v) N5 Taat setia kepada raja dan negara. 1 H5 Tidak mengkhianat negara. 1 [Mak 4m] 4(b) (i) Tidak melakukan jenayah. 1 (ii) Mematuhi peraturan dan undang-undang. 1 (iii) Tidak membocorkan rahsia kerajaan. 1 (iv) Tidak mengkhianati negara. 1 (v) Tidak terlibat dalam anasir subversif. 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mak 3m] 4(c) (i) Dato’ Onn  (ii) Rosli Dhoby (iii) Syarif Mansor (iv) Mat Kilau (v) Datuk Bahaman (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mak 3m]
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks