Ω4Θ346906Ω-9ΕΧ

Please download to get full document.

View again

of 4
4 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Document Share
Document Tags
Document Transcript
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων   «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ     Έχοντας υπόψη:   1.   Τις διατάξεις των   Νόμων 2071/92, 2519/97 3204/2003, 3754/2009, 3868/2010, 4368/2016, 4461/2017, 4498/2017, 4508/2017, 4517/2018,4528/2018. 2.   Την αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 4044/17 -1-2018 (ΦΕΚ 116/2018  /τ.Β΄) Υπουργική απόφαση «   Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ »   όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 13274/13 -2- 2018 (ΦΕΚ 548/2018 τ.Β΄) όμοια.  3.   Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου μας 4.   Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 13273/13-2-2018 (ΦΕΚ 621/2018 τ.Β) «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ»  5.   Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π./ 21989/16-3-2018 απόφαση έγκρισης προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ των Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας     Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις    παρακάτω θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ    επί   θητεία  , ως εξής   : 1.   Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας     Αναισθησιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ  ( για το ΤΕΠ ), στον βαθμό του Δ/ντή . 2.   Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ( για το ΤΕΠ ), στον βαθμό του ΕΑ΄  3.   Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ (   για το ΤΕΠ ), στον βαθμό του ΕΑ΄  4.    Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ( για το ΤΕΠ ) στον βαθμό του ΕΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Ιωάννινα  27-3-2018  Αριθ. Πρωτ. : 4303  ΑΔΑ: Ω4Θ346906Ω-9ΕΧ INFORMATICSDEVELOPMENT AGENCY Digitally signed byINFORMATICSDEVELOPMENT AGENCYDate: 2018.03.28 09:57:55EESTReason:Location: Athens   2 5.   Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ( για το ΤΕΠ ), στον βαθμό του ΕΒ΄  6.   Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας  - Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ( για το ΤΕΠ ) στον βαθμό του ΕΒ΄  7.   Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού   ειδικότητας Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ( για το ΤΕΠ ), στον βαθμό του ΕΒ΄   8.   Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής    στον βαθμό του ΕΒ΄   Για τις παραπάνω θέσεις που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν:  1.   Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους –μέλους της Ε.Ο.Κ.  2.    Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος   3.   Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας   4.   Για το βαθμό του Δ/ντή απαιτείται η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια , για τον βαθμό του Επιμελητή Α΄ η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και για το βαθμό του Επιμελητή Β΄ η κατοχή του τίτλου ειδικότητας.  5.    Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ, για τις θέσεις του ΤΕΠ.   Τα δικαιολογητικά   που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων είναι τα εξής  : 1.    Αίτηση -  Δήλωση   η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr.. 2.    Αντίγραφο της αίτησης  - δήλωσης υποψηφιότητας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά   υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο.   3.   Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης    και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται . 4.   Φωτοαντίγραφο   της απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος    5.   Φωτοαντίγραφο   της απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας    6.   Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.   7.   Πιστοποιητικό γέννησης    ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης    απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών . 8.   Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, η οποία εκδίδεται από το τμήμα   ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας . 9.    Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ιατρού,   στην οποία θα αναφέρονται   τα εξής: α. ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ ή σε   αντίθετη περίπτωση , ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας . β. ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ πριν από τη συμπλήρωση δύο (2 ) ετών από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του.   γ . ότι   έχει συμπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε ομοιόβαθμη με την κρινόμενη θέση εάν είναι ήδη ιατρός του ΕΣΥ.    ΑΔΑ: Ω4Θ346906Ω-9ΕΧ   3 δ. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για θέσεις Επιμελητών Α΄   και Επιμελητών Β΄   που προκηρύσσονται μέχρι 31 -12- 2018 στην οποία να αναφέρονται ότι δεν υπηρετεί στο ΕΣΥ ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από την θέση ιατρού κλάδου ΕΣΥ στην οποία υπηρετεί. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα   που υπηρετεί ο υποψήφιος, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης. Εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4486/2018   οι ιατροί που θα διεκδικήσουν θέση με βαθμό Διευθυντή. Οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση Διευθυντή αν δεν έχει παρέλθει εξαετία από την λήψη του βαθμού. 10.   Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα   απαιτείται η υποβολή   επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.   11.   Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο Βιογραφικό σημείωμα   του υποψηφίου   περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμένων   επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά   στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.   12.   Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό   ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας,   Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.    Δεκτές γίνονται επίσης βεβαιώσεις γνώσης της Ελληνικής γλώσσας οι οποίες έχουν χορηγηθεί μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του   πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις ή έχουν αποκτήσει τίτλο   ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.   13. Οι υποψήφιοι για   θέσεις    οι οποίες προκηρύσσονται με ειδικές προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις τα οποία αναφέρονται ρητά στην προκήρυξη άλλως η υποψηφιότητα κρίνεται μη παραδεκτή . 14. Όλα   τα ξενόγλωσσα πτυχία και τα πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες    προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και   σφραγίδα της Χάγης (  APOSTILLE ) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ8342/1 -4- 2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΟΧ - 6ΥΖ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ.2.3/21119/1 -9-2014 (ΑΔΑ:ΒΜ3ΛΧ -  ΥΝ9) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης , γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών υπό την προϋπόθεσε ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Η αίτηση –   δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με την χρήση   των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης . Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 10-4- 2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 27 -4- 2018 ώρα 23:59 . Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε   (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ.   Στην αίτηση - δήλωση δηλώνεται υποχρεωτικά η σειρά προτίμησης για κάθε θέση.   Τα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου βιογραφικού σημειώματος αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, στα τυπικά προσόντα που τεκμηριώνουν σύμφωνα με την προκήρυξη το παραδεκτό της υποψηφιότητας του και στα ουσιαστικά προσόντα που συμπληρώνονται   σύμφωνα με τους πίνακες 1,2,3,1 και 5 του παραρτήματος.   Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων - δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η αίτηση - δήλωση επέχει  ΑΔΑ: Ω4Θ346906Ω-9ΕΧ   4 και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ΄ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου.   Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 6 ης     ΥΠΕ (Υπάτης 1 - Τ.Κ. 26441 ΠΑΤΡΑ)   αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς    σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο   αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα . Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων , για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία. Ο αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε υποψηφιότητα τίθεται από την    Διεύθυνση Ανθρώπινου  Δυναμικού της 6 ης     ΥΠΕ επί του κλειστού φακέλου.   Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στη  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 6 ης     ΥΠΕ.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ    ΑΔΑ: Ω4Θ346906Ω-9ΕΧ
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks