43460136 Kertas Kerja Hari Kanak Kanak

Please download to get full document.

View again

of 6
57 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
kertas kerja
Document Share
Document Transcript
  KERTAS KERJA SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG PAHANG, TAPAHTAHUN 2018 1.  PENDAHULUAN  Sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia telah disambut di Malaysia sejak tahun1959, setelah Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB mengistiharkan Hari Kanak-kanak Sedunia dan meminta semua negara meraikannya setia! tahun sebagai “ Satu Hari  Bagi Persaudaraan Dunia dan Persefahaman Di Kalangan Kanak-kanak  . Malaysiaadalah di antara 15# buah negara yang menyambut Hari Kanak-kanak Sedunia !ada bulan $kt%ber setia! tahun. Sebagai membuktikan ke!rihatinan masyarakat terhada!kebajikan dan kesejahteraan kanak-kanak, !ihak sek%lah turut serta meraikan HariKanak-kanak Sedunia setia! tahun. Pada tahun ini, !ihak sek%lah meraikan murid-murid bersama Geng Marrybrown. . &.  RASIONAL Memberi !engh%rmatan dan !engiktira'an ke!ada kanak-kanak dan menetuskankesedaran ke!ada kita semua baha)a masyarakat mem!unyai tanggungja)ab untuk menentukan !erlindungan, kebajikan, kesejahteraan serta hak-hak mereka sentiasadi!elihara.*.  OBJEKTIF  *.1Meraikan kanak-kanak sem!ena sambutan Hari Kanak-kanak Seduniadengan menjem!ut +eng Marrybr%)n.*.&Menghargai sumbangan dan !eranan kanak-kanak di sek%lah.*.*Me)ujudkan kesedaran di kalangan masyarakat untuk memelihara hak dan masa de!an kanak-kanak. *.Memastikan !erkembangan kanak-kanak seara h%listik dari segi 'iikal,k%gniti', bahasa, s%si%-em%si, sahsiah dan r%hani.*.5Melahirkan generasi yang dinamik, !r%gresi', akti', berdisi!lin dan berin%asi.*./Melahirkan bangsa yang memiliki ke!eribadian ter!uji, emerlang, berbakat serta ber)iba)a..  SASARAN  .1Semua murid 0aha! 1 dan 0aha! & SKKP..&Semua +uru dan Kakitangan SKKP.  5.  TARIKH  9 %ember &#12 ( 3umaat /.  TEMPAT  Padang sek%lah SKKP. 4.  PELAKSANAAN  9 November 2018  J!m #$ 2.## !agi- Baaan %a- 6a!an !engerusi Majlis- 6a!an +uru Besar - 6a!an Perasmian %leh +uru Besar - Sambutan Hari 3adi ( Murid dan +uru - 7ktiiti bersama +eng Marrybr%)n1&.## tengahari- Majlis Penutu! 8. PENGANJUR U%&# H ' E() ' M!r&* U%&# HEM$  Sek%lah Kebangsaan Kam!%ng Pahang.9.  JAWATANKUASA INDUK   P87SH701 : Pn. ;ainab binti gah Mat 7ri'' P8+8<6S : Pn. <%ita binti brahim 7B P8+8<6S : Pn %r 8day%u binti M%hd 7ri''in : 8n. 3akji Singh a=l Perta! SinghS8076S7H7 : Pn Siti Sal)a binti 7bd <ahmanB87H7< : Pn. %rsiah binti 7bdul Shuk%r 73K : Semua Ketua 3a)atankuasa Keil.1#.  AHLI JAWATANKUASA KECIL 38MP607 >PB7?77 $7 Pn ;ainab bt gah Mat 7ri''8n. M%hd Maran@;ulki'li b smail Pn %r 8day%u bt M%hd 7ri''in Pn <%ita bt brahim8n 3akji Singh a=l Perta! Singh   36<67?7<7P7 SS08M?ik Mimi Halini bt M%hd ;ain8n. M%hd Maran@;ulki'li b smail8n Shaarani b Shabuddin36<6+7MB7<B6K6 P<$+<7MPn 3amilah bt 7hmadPn %rsidah bt Aati' P8<7SM7P8<S8MB7H7 = P<$0$K$APn 0uan Sukhira bt 0uan S%hPn <a'idah bt 7bu Bakar P8<S7P7 08MP70=B7?K<$P SPA ?ik Masayu binti Bahari8n Shaarani b Shahabuddin Pn %rsiah binti 7bdul Shuk%r Pn ur Sya'a)ati bt M%hamad <adi37M67 >P Pn %%r 7ira bt 7bdul <aak Pn Siti Sal)a bt 7bd <ahmanPn ur Sya'a)ati bt M%hamad <adiPn 0uan Sukhira bt 0uan S%hPn %r 7lin bt 7harul 7bidin  ATUR+ARA SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK 2010 9 NOVEMBER 2018 (HARI JUMAAT) 4.# !agi: Murid berkum!ul di dataran sek%lah. +uru mengambil kedatangan murid2.## !agi: Murid-murid berkum!ul di astaka.2.15 !agi: Majlis sambutan Hari Kanak-kanak bermula. - 6a!an alu-aluan !engerusi majlis - Baaan d%a - 6a!an dan !erasmian %leh +uru Besar 2.5 !agi: Penyam!aian Hadiah- Sambutan Hari 3adi9.*# !agi: <8H70 9.5# !agi: 7ktiiti bersama +eng Marrybr%)n1&.## tengah hari : Majlis bersurai ANGGARAN PERBELANJAANBILPERKARAANGGARANJUMLAH 1.Makanan murid15& murid  <M *<M 5/&.Minuman murid<M 5# JUMLAH BESARRM 506
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks