4 Bidang PSV KBSR

Please download to get full document.

View again

of 3
7 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
4 Bidang PSV KBSR
Document Share
Document Tags
Document Transcript
   4 Bidang PSV KBSR Kandungan Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu:1. Menggambar2. Membuat orak dan Rekaan!. Membentuk dan Membuat Binaan4. Mengenal Kra" #radisionalSetiap bidang ini menekankan keempat$empat aspek iaitu pemerhatian se%ara akti"& interaksi 'ang kritis dan kreati" dengan alat dan bahan& apresiasi seni (isual serta menghargai nilai baik. Pengajaran akan dilakukan se%ara bersepadu. 1. Menggambar Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar denganpelbagai media dan teknik 'ang menekankan aspek ruang& struktur& imbangan dan komposisi. )ntara kegiatan dalam bidang ini ialah:1.1 *ukisan1.2 atan1.! Kolaj1.4 Montaj1.+ etakan1., Resis1.- osokan1./ Stensilan1.0 Per%ikan1.1 urisan1.11 apan1.12 Moek1.1! PosterBidang ini menekankan perkembangan imaginasi& kreati(iti dan ekspresi diri. Kegiatan menggambar merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat& bahan dan kegunaann'a. Kegiatan menggambar akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi "okus kegiatan menggambar. Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi (isual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti 3arna& garisan& susunan dan kesann'a. niakan membolehkan murid men'elaras apa 'ang dilihat dan dialami dengan apa 'angdilakukan melalui gubahan. )spek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai %ara seperti pern'ataan& puisi& lakonan& n'an'ian dan %erita. 2. Membuat Corak dan Rekaan Bidang kegiatan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai %ara untuk menghasilkan %orak dan mengaplikasikann'a menjadi suatu rekaan lain. orak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana mana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan& kra" dan sebagain'a.orak terhasil daripada pelbagai teknik dan %ara. )ntaran'a melalui kegiatan seperti:2.1 orak tidak teran%ang se%ara:2.1.1 Pualaman2.1.2 #iupan2.1.! #itisan2.1.4 katan dan %elupan  2.1.+ Renjisan dan per%ikan2.2 orak teran%ang se%ara:2.2.1 *ukisan2.2.2 atan2.2.! etakan2.2.4 apan2.2.+ *ipatan dan guntingan2.2., Resis2.2.- Kolaj2.2./ Kaligra5Bidang ini membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai %orak dalam alam dan kehidupan seharian. Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal moti" dan olahann'a untuk menghasilkan rekaan %orak tertentu. Kegiatan ini memberi peluang kepada murid membuat rekaan %orak tidak teran%ang& %orak teran%ang dan juga %orak tradisional dengan teknik tertentu. )spek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai %ara seperti pergerakan& peragaan dan lakonan. 3. Membentuk dan Membuat Binaan Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk& ruang& struktur& imbangan dan kestabilan. Berpandukan aspek tersebut murid dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan& alat dan teknik penghasilan. ni memberi peluang kepada murid berinteraksi se%ara kreati" dengan alat dan bahan& semasa menjalankan proses penghasilan seni. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi akti(iti seperti:!.1 )r%a timbul!.2 )semblaj!.! Mobail!.4 Stabail!.+ Model!., 6iorama!.- Boneka!./ #openg!.0 7rigamiKegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran baha3a idea dan kreati(iti mempun'ai "ungsi dan makna. )spek apresiasi hasil kerjadiadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai %ara seperti pern'ataan& puisi& lakonan& n'an'ian dan %erita. 4. Mengenal Kraf Tradisional Kra" tradisional boleh dide5nisikan sebagai perusahaan 8kerja seni9 'ang melibatkan kemahiran kerja tangan 'ang memerlukan da'a %ipta oleh mas'arakat 'ang di3arisi turun$temurun. 6i sekolah rendah& murid diperkenalkan dengan kra" tradisional seperti:4.1 )lat domestik4.2 )lat permainan4.! )lat pertahanan diri4.4 Perhiasan diri 8ornamen94.+ Batik4., #ekat4.- kiran  4./ #enunan4.0 )n'aman4.1 #embikarBidang ini memberi kesedaran tentang adan'a beberapa jenis kra" tradisional dalam buda'a tanah air. Kegiatan kra" tradisional memperkenalkan "ungsi& proses dan teknik membuat& alat dan bahan& moti"& %orak dan hiasan. )spek apresiasi hasil kerjadiadakan sebagai satu proses pembelajaran 'ang merangkumi pengenalan& proses pembuatan serta mengenali tokoh$tokoh bagi setiap bidang kra" 'ang din'atakan. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai %ara seperti pern'ataan& puisi& lakonan& n'an'ian dan %erita.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks