Ιστορία Α' Γυμν, A'-Β' αποικισμός.pdf

Please download to get full document.

View again

of 5
5 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
A' Γυμνασίου
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  Β’ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (8ος αιώνας π.Χ. ) Προς τα πού;  Προς τις ακτές της Μεσογείουκαι του Εύξεινου Πόντου  Ιδιαίτερα προς τη νότια Ιταλία, όπου οι αποικίες ήταν τόσο πολλές ώστε η περιοχή ονομάστηκε «Μεγάλη Ελλάδα» Αιτίες αποικισμού :  οικονομικοί λόγοι ανάγκη για καλλιεργήσιμη γη και για προμήθεια σιδήρου και άλλων μετάλλων  πολιτικοί λόγοι η επικράτηση σε διάφορες πόλεις πολιτικών αντιπάλων των αποίκων  ανώμαλη κατάσταση που επικράτησε στην Ελλάδα μετά τις μετακινήσεις του 12ου αιώνα  στενότητα του χώρου  κακή οικονομική κατάσταση  ανα   σφάλεια Α΄ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ(10 ος αιώνας π.Χ. ) ΑΙΟΛΕΙΣ : Αιολίδα (από την Τροία ως τη Σμύρνη) ΙΩΝΕΣ : Χίο, τη Σάμο και τα κεντρικά παράλια της ΜικράςΑσίας, την περιοχή που λέγεται Ιωνία (νότια από την Αιολίδα) ΔΩΡΙΕΙΣ : Ρόδο και στην Κω, καθώς και στο νότιο τμήμα της μικρασιατικής παραλίας, ιδρύοντας τη δωρική εξάπολη  Πώς γινόταν ο αποικισμός;  οργανωμένα  περιοχή με πλούσια ενδοχώρααπάνεμο λιμάνι φυσική οχύρωση  αρχηγός της αποστολής (ο οικιστής)  τελετή κατά την αναχώρηση  στενοί δεσμοί της αποικίας με τη μητρόπολη Β’ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (8ος αιώνας π.Χ. ) Α΄ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ(10 ος αιώνας π.Χ. )  άποικοι απροετοίμαστοι με πολλές δυσκολίες  Οι συνέπειες του αποικισμού  η επαφή με άλλους λαούς διεύρυνε τον πνευματικό ορίζοντα των αποίκων  δημιουργήθηκαν νέα επαγγέλματα  αναπτύχθηκε η αγγειοπλαστική και η ζωγραφική των αγγείων  η ευρεία κατανάλωση αύξησε τις αγορές  αυξήθηκαν οι έμποροι  αναπτύχθηκαν παράλληλα με τους εμπόρους οι μικρέμποροι (κάπηλοι)  οι πρώτοι Έλληνες άποικοι ασχολήθηκαν με τη γεωργία  γρήγορα ανέπτυξαν το εμπόριο  με επακόλουθο την πολιτισμική ανάπτυξη Β’ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (8ος αιώνας π.Χ. ) Α΄ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ(10 ος αιώνας π.Χ. ) Αρχαίο ελληνικό θέατρο στις Συρακούσες, Κάτω Ιταλία  Β΄Ελληνικόςαποικισμός
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks