261627594-Mentor-Mentee.pdf

Please download to get full document.

View again

of 2
86 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
JAWATANKUASA MENTOR MENTEE TENTATIF PROGRAM MENTOR MENTEE PENGERUSI : EN. MOHD NIZAM BIN ABU BAKAR 7.40 PG : BACAAN DOA GURU BESAR SK TEMELONG :NYANYIAN LAGU NEGARAKU TIMBALAN PENGERUSI : :NYANYIAN LAGU NEGERI PERAK PN. NOOR HUSLINA BINTI HUSSAIN :NYANYIAN LAGU PERAK DI PUNCAK KECEMERLANGAN
Document Share
Document Transcript
  TARIKH : 13 APRIL 2015 HARI : ISNIN TEMPAT : DEWAN SK. TEMELONG ANJURAN: UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENGERUSI : EN. MOHD NIZAM BIN ABU BAKAR GURU BESAR SK TEMELONG TIMBALAN PENGERUSI : PN. NOOR HUSLINA BINTI HUSSAIN GURU KANAN HAL EHWAL MURID NAIB PENGERUSI 1 : EN. ISMAIL BIN IBRAHIM GURU KANAN AKADEMIK NAIB PENGERUSI 1 : EN. BAHARUDDIN BIN MOHD SALLEH GURU KANAN KO KURIKULUM SETIAUSAHA PN. AMINOOR BINTI JAYA WARAS GURU BIMBINGAN DAN KAUSELING AJK JK FAIL : PN. NORHASLINDA BT KAMARUDDIN JK BANNER : CIK FADZILAH BT GHAZALI JK BUKU PROGRAM :PN. FATIN BT ZULKIFLI JK PERASMIAN : PN. NOR SHAHRIZAN BT ARIFFIN JK PERSIAPAN TEMPAT : PN. AMINOOR BINTI JAYA WARAS . NORHASLINDA BT KAMARUDDIN CIK FADZILAH BT GHAZALI PN. NOR SHAHRIZAN BT ARIFFIN PN. FATIN BT ZULKIFLI JAWATANKUASA MENTOR MENTEE 7.40 PG : BACAAN DOA :NYANYIAN LAGU NEGARAKU :NYANYIAN LAGU NEGERI PERAK :NYANYIAN LAGU PERAK DI PUNCAK KECEMERLANGAN : BACAAN IKRAR : UCAPAN GURU BERTUGAS : UCAPAN PELANCARAN MENTOR MENTEE OLEH GURU BESAR SK TEMELONG : MAJLIS PENYERAHAN MENTEE KEPADA MENTOR 8.30 PG : MAJLIS BERSURAI TENTATIF PROGRAM MENTOR MENTEE UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SK TEMELONG 2015  P rogram Mentor Mentee meru-pakan satu proses interaksi antara guru dan murid melibat-kan tindakan seperti membimbing, men-yokong dan memberi nasihat. Mentor bu-kan sahaja menitikberatkan individu(mentee) dan perhubungan psikologi men-teenya, tetapi juga membimbing, memberi penghargaan dan kasih sayang. Program ini juga bertujuan untuk membimbing men-teenya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan Negara. Melalui program ini, murid diharapkan dapat :  Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat-menghormati antara mentor dan mentee  Mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai antara satu sama lain  Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah, hasil dari bimbingan dan sentuhan mentor yang sentiasa mengambil berat ( caring  ) terhadap kebajikan mereka.  Mengendalikan sesi perjumpaan dengan mentee dalam kelas.  Melaksanakan aktiviti mengikut modul yang telah disediakan.  Mengambil tahu dan menjaga kebajikan mentee.  Membantu mentee yang memerlukan perhatian  Mengambil kehadiran mentee  Mengisi borang pertemuan mentor mentee PENGENALAN KONSEP Membangun sahsiah diri murid melalui budaya amalan penyayang.  Setiap murid mempunyai kebole-han membangun potensi diri bagi meningkatkan pencapaian sahsiah diri melalui bimbingan dan panduan mentor  Murid terdedah dengan pelbagai cabaran sudah pasti memerlukan sokongan, bimbingan dan perhatian. RASIONAL   OBJEKTIF PELAKSANAAN Melaksanakan program mentor mentee sebagai aktiviti rasmi sekolah mengikut kesesuaian masa seperti :-  Waktu perhimpunan rasmi  Waktu kokurikulum  Selepas waktu persekolahan  Masa yang difikirkan sesuai oleh mentor dan mentee TUGAS MENTOR
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks