Τσικολάτας Α. (2010) Η Ενσυναίσθηση Και ο Ρόλος Της Στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης. Πάτρα

Please download to get full document.

View again

of 17
24 views
DOC
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Τσικολάτας Α. (2010) Η Ενσυναίσθηση Και ο Ρόλος Της Στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης. Πάτρα http://users.sch.gr/atsikol/site/index.php/arthra
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  Τσικολάτας Α. (2010)  Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο 2 ο  Δημοτικό Σχολείο ατρ!ν.  Πάτραtsikolatas @ gmail .com  Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδεσης  Κέντρο Διαπολιτισμικής  Εκπαίδευσης Καθηγητής Παντελής !εωργογι ννης #$%&'()%*+ ,- ./*(/) 012,,3 ,- 456/$%*%') /$70,1%/3 01%'$1') 8'9/(*6'$* ,- .(%6/(+ :751/*%,$  Interculturl ! uct#$n %enter  .(,-; 8(; ./$*'3%) <',(=,=%/$$%) Ε>!ΑΣ?Α Τ>?Τ@A @ Ενσναίσθηση και ο ρόλος της στη ΔιαπολιτισμικήΕκπαίδεση; BελCτη περίπτωσης στο D ο  ΔημοτικόΣχολείο Πατρών; ΕπιEλCπωνAΚΕΔΕΚ ΕισηγητήςAΤΣ?ΚFGΑΤΑΣ ΑGΕHΑIΔ>FΣ Τσικολάτας Α. (2010)  Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο 2 ο  Δημοτικό Σχολείο ατρ!ν.  Πάτραtsikolatas @ gmail .com 0  Τσικολάτας Α. (2010)  Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο 2 ο  Δημοτικό Σχολείο ατρ!ν.  Πάτραtsikolatas @ gmail .com  Π τραJ B ρτιος DKLK Τσικολάτας Α. (2010)  Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο 2 ο  Δημοτικό Σχολείο ατρ!ν.  Πάτραtsikolatas @ gmail .com 1  Τσικολάτας Α. (2010)  Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο 2 ο  Δημοτικό Σχολείο ατρ!ν.  Πάτραtsikolatas @ gmail .com  Περιεχόμενα   &' Εισα()(ή**********************************************************++' ,ε)ρία************************************************************+ D;L ΑποσαMήνιση όρωνNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNND 2.1.1 !σ !α#σ$%σ%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.1.2 κ'α# σ%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*2.1.* +ια'ολιτισ,ικ- κ'α# σ%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*2.1. /ι,ατικ- ά$%σ%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*2.1. !σ !α#σ$%σ% και κ'αι τικ- ιαικασ#α.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& D;D OπόθεσηNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNP -' .ε/οδολο(ία έρευνας************************************************0 Q;L Το δείγμα της CρεναςNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNRQ;D Απόκτηση δεδομCνωνNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNR 1' 2αρουσίαση τ)ν αποτελεσμ3τ)ν***************************************4  P;L; Αν λση σνεντεSTεων Ελλήνων μαθητώνNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNU .1.1. Α!άλ σ% τ%ς σ !3!τ 4%ς το α5οριο6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.1.2. Α!άλ σ% τ%ς σ !3!τ 4%ς το κοριτσιο6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8 P;D; Αν λση σνεντεSTεων αλλοδαπών μαθητώνNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNV .2.1. Α!άλ σ% σ !3!τ 4%ς το α5οριο6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.2.2 Α!άλ σ% τ%ς σ !3!τ 4%ς το κοριτσιο6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10 0' 5υμπερ3σματα 6 Διαπιστ7σεις****************************************&+ /ι:λιο5ρα;#α&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1Τσικολάτας Α. (2010)  Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο 2 ο  Δημοτικό Σχολείο ατρ!ν.  Πάτραtsikolatas @ gmail .com 2  Τσικολάτας Α. (2010)  Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο 2 ο  Δημοτικό Σχολείο ατρ!ν.  Πάτραtsikolatas @ gmail .com  L; Εισαγωγή <το  ρ6τρο κοι!!ικ= 'ρι:άλλο! το σ>ολ#ο ? οι ιικ3ς σ>3σις 4ο σ#ας'ο ια,ορ;!ο!ται α!ά,σα στ%! κ ρ#αρ>% ο,άα και στ%! κα$,#α α'= τις'ολιτισ,ικά και 5λσσικά ια;ορτικ3ς ο,άς ;α#!ται !α  $6!ο!ται σ ,5άλο:α$,= 5ια τα στρ=τ 'α 'ιτ >#ας - α'οτ >#ας #5λσσ! ,α$%τ! στο σ>ολ#ο. <Aα τ- τ%! 'ρ#'τσ%? % κ ρ#αρ>% ο,άα 3ρ>ται σ 'α;- , ,#α - 'ρισσ=τρς,ιο!=τ%τς B ,ιοC%;#ς? ο  άσκαλος? =!τας σ !-$ς ,3λος τ%ς κ ρ#αρ>%ςο,άας? 3>ι τ%  !ατ=τ%τα #τ !α α!α'αρά5ι τις ='οις 4ο σιαστικ3ς σ>3σις τ%ς ρ6τρ%ς κοι!!#ας #τ !α τις α,;ισ:%τ-σι. Α! κά!ι το 'ρτο? ! $ακατ%5ορ%$# 5ιA α τ=? αλλά ! #!αι σ#5ο ρο =τι οι ,α$%τ3ς το $α ,ά$ο ! 'ρά5,αταα'= α τ=!. Α! κά!ι το 6τρο #σς κατ%5ορ%$# 5ιA α τ=? αλλά #!αι 'ι$α!=τρο =τιοι ,α$%τ3ς το $α ,ά$ο ! κάτι α'= α τ=!. ιλά, 5ια ,α$%τ3ς 'ο ια;3ρο !'ολιτισ,ικά α'= το ς σ ,,α$%τ3ς το ς 'ο 'ρο3ρ>ο!ται α'= τ%! κ ρ#αρ>% ο,άα και,ιλο6! ια;ορτικ3ς α'= α το6ς 5λσσς.D ιαικασ#α τ%ς ια'ρα5,άτ σ%ς ! 'άρ>ι σ κά$ σ>3σ% αλλ%λ'#ρασ%ς,τα46 ,α$%τ! και κ'αι τικο6 και #!αι % α!α5κα#α σ !$-κ% 5ια !α σ !τλστ#,ά$%σ%E ο 3!ας ια,ορ;!ι τ%! τα τ=τ%τά το σ σ>3σ% , το! άλλο? ο άσκαλος5ια !α ιά4ι >ριάFται !α ια>$# α'= το ,α$%τ- το 'ς α τ=ς ,α$α#!ι.D τρ=τ%τα λοι'=!? #!αι % !3α 'ρα5,ατικ=τ%τα 5ια ολ=κλ%ρο το! κ=σ,οστ%! 'ο>- τ%ς %λκτρο!ικ-ς 'λ%ρο;ορ#ας και ας ,%! 4>!ά, =τι ,=!ο α!5!ρ#σο , το ια;ορτικ= $α ,'ορ3σο , και !α το α5α'-σο ,. D; Wεωρία 2.1 Α'οσα;-!ισ% =ρ!2.1.1 !σ !α#σ$%σ% Gια τ%! 3!!οια τ%ς !σ !α#σ$%σ%ς οι 43!οι λαο# >ρ%σι,ο'οιο6! το! =ροHImJatKLH? ο ο'ο#ος 'ρο-λ$ α'= τ%! λλ%!ικ- λ34% ,'ά$ια. <τ%! κα$ο,ιλο ,3!%λλ%!ικ- 5λσσα? ο =ρος ,'ά$ια 3>ι αρ!%τικ= 'ρι>=,!ο και ! α'ο#ι τ%!'ιστ%,ο!ικ- 3!!οια το! =ρο ImJatKL. <τ%! C >ολο5#α % 3!!οια α τ- #!αι'ολ σ-,α!τ%. Mά'οιοι Nλλ%!ς ,λτ%τ3ς α'ο#ο ! το! =ρο ImJatKL ς H,'ά$ιαH.Oλλοι ς H!α#σ$%σ%H? άλλοι ς H!σ !α#σ$%σ%H? άλλοι ς H!σ !α#σ$%τ% κατα!=%σ%Hκαι άλλοι ς H,:#σ%H 1 . Pρισ,3!οι 'οστ%ρ#Fο ! =τι ο =ρος α τ=ς στ%! λλ%!ικ- $α,'ορο6σ !α α'οο$# ς H,3$4%H 2 . P QstiR (197S)? o TmitK (1989) και o TKKIR (199S)$ρο6! =τι ο =ρος 'ρο3ρ>ται α'= τ%! λλ%!ικ- λ34% H,'ά$ιαH αλλά =>ι , τ% σ%,ρι!-τ%ς σ%,ασ#α. P QstiR ,ιλά 5ια !ρ5= κτ#,%σ% τ%ς σ !αισ$%,ατικ-ς ,'ιρ#ας το άλλο ? oTmitK 5ια U'ά$οςV και o TKliIR '#σ%ς 5ια U'ά$οςV , τ%! 3!!οια τ! 'α$!Wι!! * .Pι !!οιολο5ικο# ορισ,ο# τ%ς !σ !α#σ$%σ%ς #!αι 'ολ άρι$,οι και'αρατ%ρ#ται 'ριορισ,3!% σ ,;!#α ,τα46 ,λτ%τ! X ρ !%τ!. N>ο ! '#σ%ς 1  ατσα55ο6ρας? 2002 2  Παια55ικ- Y >ολο5ικ- 5κ κλο'α#ια Z4ικ=? 1990 *  <ταλ#κας [ \α,οράκα? 200 Τσικολάτας Α. (2010)  Η Ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο 2 ο  Δημοτικό Σχολείο ατρ!ν.  Πάτραtsikolatas @ gmail .com *
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x