181004550-PROGRAM-PENINGKATAN-BAHASA-INGGERIS-doc.doc

Please download to get full document.

View again

of 26
85 views
DOC
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
SHINE SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN KELANTAN JALAN DOKTOR, 15000 KOTA BHARU, KELANTAN DARUL NAIM PROGRAM PENINGKATAN BAHASA INGGERIS NEGERI KELANTAN 2012 STRATEGIES to HIGHLIGHT the NECESSITY of ENGLISH
Document Share
Document Tags
Document Transcript
   SHINE   SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK  PROGRAM PENINGKATAN BAHASA INGGERISNEGERI KELANTAN 2012 STRATEGIES to HIGHLIGHT the NECESSITY of ENGLISH UNIT BAHASA INGGERIS 1 BI JPNK JABATAN PELAJARAN KELANTAN JALAN DOKTOR,15000 KOTA BHARU,KELANTAN DARUL NAIM   SHINE   SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK  SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIKJABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN PROGRAM PENINGKATAN BAHASA INGGERISJABATAN PELAJARAN KELANTAN STRATEGIES to HIGHLIGHT the NECESSITY of ENGLISH - SHINE  1.0PENGENALAN STRATEGIES to HIGHLIGHT the NECESSITY of ENGLISH atau  SHINE  merupakan program khas yang dirangka untuk meningkatkan penguasaan dankemahiran bahasa Inggeris dalam kalangan murid. Ianya sejajar dengan usaha untukmerealisasi Visi dan Misi Jabatan Pelajaran Kelantan, Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang. Isu strategik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris pada hari ini adalahpenyampaian guru di bilik darjah dak begitu berkesan. !amai guru dak dapatmenyalurkan ilmu bahasa Inggeris yang dipunyai oleh mereka disebabkan kurangpengetahuan, kemahiran serta dak dapat menggunakan krea i mereka untukmenarik minat murid mempelajari dan menguasai bahasa Inggeris. Impaknya,pen#apaian bahasa Inggeris dalam peperiksaan a$am seper %P&!, PM! dan &PMmasih berada di tahap sederhana. Justeru, SHINE   dirangka untuk men#apai objek' strategik sebagaimana Key Performance Indicator (  KPI( yang digariskan oleh )okusJabatan Pelajaran Kelantan di ba$ah &ektor Pengurusan *kademik +&P*(,Memperkasakan *malan Pedagogi. 2.0OBJEKTIF  BI JPNK   SHINE   SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK  Memperkasakan *malan Pedagogi merupakan agenda utama yang dipertanggung ja$abkan kepada &P*. -bjek' strategik yang digariskan untuk meningkatkanpenguasaan dan kemahiran bahasa Inggeris adalah seper berikut.1Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris olehguru/guru di sekolah0.Meningkatkan kemahiran asas berbahasa Inggeris bagi pelajar sekolah rendahdan menengah0 .Meningkatkan pen#apaian kemahiran2penguasaan bahasa Inggeris pelajar0 dan.3Meningkatkan pen#apaian pelajar dalam peperiksaan a$am. &ehubungan itu, seap objek' strategik yang digariskan, penunjuk prestasi +KPI( akandigunakan sebagai petunjuk peningkatan yang di#apai bagi seap item KPI yangditetapkan. Inilah yang menjadi 'okus kepada pelaksanaan ak i bahasa Inggeris. KPIadalah seper berikut-bjek' &trategikKPIMeningkatkankeberkesanan P4P guru/guru di sekolah1.Bilangan 5ahan Pedagogi danP4P.Bilangan bahan2Modul P4P.Bilangan Kajian 6indakan3.Bilangan 5ahan P4P bersama7uru 8emerlang9.Bilangan Pen#erapan P4P guru:.; guru men#apai tahap#emerlang dalam P4P <. ; pengurusan pania#emerlang Pen#apaian dalampeperiksaan a$am belummembanggakan%P&!, PM!, &PM dan M%=61.Meningkatkan pen#apaianpeperiksaan a$am dari segikuan dan kuali.Merapatkan jurang pen#apaianmurid di bandar dan luarbandar a.Peratus pencapaian keseluruhanb.Gred Purata egeri c.!anking pencapaian  BI JPNK   SHINE   SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK  Kecemerlangan egeri  d. Perbe aan jurang pencapaianmurid di bandar dan luar bandar  3.0KUMPULAN SASARAN Program SHINE   akan memberi tumpuan terhadap kelompok kategori kumpulan sasaran+murid( berdasarkan pen#apaian bahasa Inggeris sebagaimana berikut0.1Kategori &ekolah 8emerlang +&BP,&!K,K!K, &MK*(.&ekolah >a$asan +Ka$alan Khas JPNK 4 PP?(.&ekolah @arapan +&ekolah 5uar Bandar2Pen#apaian *m di ba$ah 9A;peperiksaan %P&!, PM! 4 &PM(.3&ekolah 6unas 1 +&ekolah 8emerlang / &ekolah !endah Pen#apaian *m 9A; Keatas %P&!(.9 &ekolah 6unas  +&ekolah !endah Pen#apaian *m di ba$ah 3;(  4.0 AHLI JAWATANKUASA 3.1Ja$atankuasa IndukPenasihat@J. @%&&=IN BIN *>*N7 Pengarah Pelajaran Kelantan Pengerusi@J. J**)*! BIN I&M*I5 Ketua Sektor Pengurusan #kademik  &eausahaN-! *CICI BIN &%5*IM*N Ketua Penolong Pengarah $ahasa Inggeris Pen.&2usahaM-@? N*JIB BIN -M*! Penyelia Pelajaran ($ahasa Inggeris% Pen.&2usaha *!I6* @*C5IN *B @*5IM Penyelia Pelajaran ($ahasa Inggeris% *JKKetua/Ketua Penolong Pengarah +&P*( 3 BI JPNK
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks