Contoh Kertas Kerja MPU3081

of 20
69 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Contoh Kertas Kerja MPU3081
Document Share
Document Transcript
    SEKOLAH KEBANGSAAN HAKIM TEH 27200 KUALA LIPIS PAHANG KERTAS KERJA PEMOHONAN PENUBUHAN KELAB BOLA TAMPAR SK HAKIM TEH DISEDIAKAN OLEH NORLIZA BINTI AHMAD GURU PENASIHAT KELAB BOLA TAMPAR SK HAKIM TEH    1.0 PENGENALAN   Ceritakan tentang latar belakang kelab/persatuan yang ingin ditubuhkan   Ceritakan tentang kepentingan penubuhan kelab/persatuan ini terhadap masa depan murid ( prospek masa depan )   Ceritakan tentang peluang penglibatan murid dalam pertandingan peringkat sekolah, daerah , negeri ,kebangsaan dan antarbangsa melalui kelab/persatuan ini.   Dan lain-lain yang berkenaan 2.0 MATLAMAT Menjalankan aktiviti yang berfaedah agar dapat mengeratkan lagi hubungan antara semua ahli persatuan. 3.0 OBJEKTIF 3.1 Mengurus dan mentadbir persatuan dengan cemerlang sebagai persediaan kepada guru pelatih menghadapi alam persekolahan sebenar 3.2 Mengetahui program berkaitan dengan hidup sejahtera di Malaysia dan isu-isu semasa yang melibatkan kehidupan manusia dan alam semula jadi. 3.3 Mewujudkan hubungan silaturahim yang erat sesama ahli dan alam semula jadi. Mencungkil bakat siswa-siswi guru yang berpotensi dan berbakat dalam bidang badminton. 4.0 PERLEMBAGAAN PERSATUAN Sila rujuk kepada Lampiran A 5.0 MINIT MESYUARAT AGUNG Sila rujuk Lampiran B  6.0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA Guru Penasihat : Puan Rabiah binti Abdul Rahman En. Mohd Asri Bin Abd Razak,.AAP En. Mohd. Kamal B. Muhammad Suhaimi Pengerusi : Joseph Ting Ik Leong Naib Pengerusi : Lim Ewe Jin Setiausaha : Chung Gee Yee Naib Setiausaha : Tee Deng Lee Bendahari : Kew Chun Hong Naib Bendahari : Howard Lim Kim Ghui  AJK Aktiviti : Ameyrul Ikman A/L Rosman Ooi Jiein  AJK Peralatan : Alvin Yee Chun Yann Kee Kai Liang  AJK Perhubungan : Law Xian Hern  AJK Disiplin : Ee Shau Liang  Ang Ping Hoong 7.0 SENARAI AHLI PERSATUAN BIL NAMA GURU PELATIH NO. MYKAD 1 ANG PING HOONG 930910-07-5812 2 ANG XIAO YEAN 940111-02-5930 3 LOW CHEAH WAI 940303-02-5003 4 MOK ZHI SHAN 960103-14-5113 5 CHUNG GEE YEE 940308-07-5085 6 SHAUN MOO 970819-01-5145 7 ALVIN YEE CHUN YANN 970324-13-6033 8 WONG PAK SHEN 970517-13-5811 9 AMEYRUL IKMAN A/L ROSMAN 961226-06-5433 10 OOI JIEIN 931126-02-5410 11 CHONG PEI CHIN 941201-01-5466 12 LIM WEI LING 941025-07-5100 13 HOWARD LIM KIM GHUI 970330-04-5509  14 KEE KAI LIANG 970303-07-5219 15 JOSEPH TING IK LEONG 940827-13-5967 16 EE SHAU LIANG 941014-05-5593 17 ONG SHI YING 940305-07-5100 18 LIM EWE JIN 940823-02-5541 19 KEW CHUN HONG 940705-10-6439 20 LAW XIAN HERN 940503-03-6209 8.0 PENUTUP Melalui penubuhan kelab badminton ini, diharap dapat memberikan gambaran serta input   sebenar kepada semua siswa-siswi guru yang terlibat mengenai permainan badminton. Penerapan ilmu sukan badminton sepanjang masa diadakan turut diharap mampu menghasilkan sebuah pasukan pemimpin guru yang berketrampilan dalam bidang kokurikulum khususnya dalam sukan badminton. Disediakan oleh, Disemak oleh ( Norliza binti Ahmad ) ( Ali bin Mohd. Dasuki ) Guru Penasihat Kelab bola Tampar Penolong Kanan Kokurikulum  _________________________________________________________________________ LULUS / TIDAK LULUS ( MOHD. LUTFI BIN SHAMSUDIN ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x